Ana Sayfa GENEL 19 Mayıs 2020 1286 Görüntüleme

Serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre de defter tutan adi ortaklıkların Defter-Beyan Sistemini ne şekilde kullanacağı ve ne şekilde beyanname gönderileceği

T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı:  31977385-105 (mük.242-2018/7)E.115.812

Konu:Serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre de defter tutan adi ortaklıkların Defter-Beyan Sistemini ne şekilde kullanacağı ve ne şekilde beyanname gönderileceği

 Adana Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, adi ortaklık olarak veterinerlik hizmeti verdiğiniz, bununla birlikte petshop ürünleri ve ilaç satışınızın da bulunduğu, ana faaliyet alanınız olan veterinerlik hizmeti sonucunda serbest meslek mükellefi olduğunuz, aynı zamanda da petshop ürünleri ve ilaç satışınızdan dolayı ticari kazanç elde ettiğiniz, serbest meslek kazançlarınız için defter beyan sistemine kaydolduğunuz, ticari kazancınız nedeniyle adi ortaklık adına 2018 yılı için işletme defteri tasdik ettirdiğiniz, KDV beyannamenizi defter-beyan sistemi üzerinden vermek zorunda olduğunuzdan dolayı tüm gelir ve giderlerinizi bu sisteme kaydettiğiniz, ancak sistemin sadece serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere yönelik olduğu, KDV beyannamelerinin de bu sistem üzerinden gönderilmesinin zorunlu olduğu ve Beyanname Düzenleme Programı (BDP) aracılığı ile e-Beyanname sistemine paket gönderilmesine izin verilmediği hususları belirtilerek, serbest meslek kazanç defteri yanında ticari kazanç elde ederek işletme hesabı defteri tutan adi ortaklığınızın Defter-Beyan Sistemini ne şekilde kullanacağı ve ne şekilde beyanname gönderileceği konularında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Defter-Beyan Sisteminin (Sistem) uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu Tebliğin “Sistemi kullanma yükümlülüğünün başladığı tarih” başlıklı 16 ncı maddesinde,

“Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, mezkur Genel Tebliğin “Sistemin kullanımına ilişkin hususlar” başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Sistem üzerinden işlem ve kayıt yapılması, defter oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı, beyanname, bildirim ve dilekçe hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standartlar, kurallar, usuller ve bunlarda yapılacak değişiklikler ile kılavuzlar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden duyurulur ve yayımlanır.” ifadeleri yer almaktadır.

Bu kapsamda, www.defterbeyan.gov.tr adresinde yayımlanan “2018 Yılında Sistemi Kimler Kullanacak” başlıklı kılavuzun (3-b) maddesinde “Serbest meslek kazancı elde edenlerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek işletme hesabı esasına göre de defter tutan adi ortaklıklar” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerden serbest meslek kazanç defteri yanında ticari veya zirai kazanç elde ederek işletme hesabı esasına göre de defter tutan adi ortaklıkların 1/1/2018 tarihinden itibaren Defter Beyan Sistemini kullanmaya başlaması gerekmektedir. Sistemde serbest meslek kazancına ilişkin kayıtlar serbest meslek defterine, ticari kazanca ilişkin kayıtlar ise işletme defterine kaydedilebilmekte ve Sistem içerisinde defterler arası geçiş yapılabilmektedir. Diğer taraftan gerek serbest meslek gerekse ticari kazancına ilişkin tüm gelir ve gider bilgilerini Sisteme kaydeden adi ortakların bu kazançlarına ilişkin tüm beyannamelerini de Sistem üzerinden göndermesi gerekmektedir.

Sistemin kullanımına ilişkin detaylı bilgiye www.defterbeyan.gov.tr adresinde yer alan “Yardım” bölümünden ulaşılabilinmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Yorumlar