Ana Sayfa GENEL 19 Haziran 2022 76 Görüntüleme

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLİĞİ İLE MOBİL CİHAZLAR İÇİN
UYGULAMA GELİŞTİRİCİLİĞİNDE KAZANÇ İSTİSNASI

1193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 7338 sayılı Kanunla 1/1/2022
tarihinden geçerli olmak üzere eklenen mükerrer 20/B maddesine göre;
sosyal medya üzerinden paylaşım yapan sosyal içerik üreticilerinin elde
ettikleri kazançlar ile mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin bu
uygulamalardan elde ettikleri kazançlar, vergi tarifesinin dördüncü gelir
diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880.000 TL) aşmaması kaydıyla
gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde
kazanç istisnasına ilişkin olarak detaylı açıklamalar 318 Seri Numaralı
Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.
Bu Broşürde; istisnanın kapsamı, kimlerin faydalanabileceği, istisnadan
faydalanma şartları, bankalarca yapılacak işlemler gibi konulara ilişkin
açıklamalar yer almaktadır.

1. İstisnas1ının Kapsamı Nedir?

İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü,
ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi
mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım
ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden
istisnadır.
Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir
hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın bu hesap
aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

2. İstisnadan Kimler Faydalanabilir?

İstisnadan, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin,
görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek
kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama
geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir.
Söz konusu istisna uygulamasında mükelleflerin tam veya dar mükellef
olmalarının bir önemi bulunmamaktadır.
İstisnadan sadece gelir vergisi mükellefleri yararlanabilecek olup
kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanamayacaktır.

3. İstisnadan Faydalanma Şartları Nelerdir?

İstisnadan aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde yararlanılacaktır.
İstisnadan yararlanabilmek için söz konusu faaliyetlerde bulunan
kişilerin bu faaliyetleri sonucu elde edecekleri tüm hasılatı tahsil
etmelerini teminen Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açılmalıdır.
Mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi
dairelerinden “193 Sayılı Kanunun Mükerrer 20/B Maddesi
Uygulamasına İlişkin İstisna Belgesi”ni (İstisna Belgesi) almaları
gerekmektedir.
İstisna belgeleri, istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil
edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacaktır. Mükelleflerin
bankalardaki mevcut hesapları da istisna belgesinin ilgili bankaya
ibraz edilmesi durumunda bu faaliyetlere ilişkin hasılatın tahsili
amacıyla kullanılabilecektir.
Türkiye de kurulu bankalar nezdinde yeni hesap açılması
durumunda hesap açılış tarihinden itibaren, mevcut hesabın
kullanılacak olması durumunda ise istisna belgesinin bankaya
ibraz tarihinden itibaren bir ay içerisinde banka hesaplarına
ilişkin bilgilerin (banka adı, banka şubesi, iban numarası) bağlı
bulunulan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

İstisna kapsamındaki faaliyetlerden elde edilen gelir toplamının 193
sayılı Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü
gelir diliminde yer alan (2022 yılı için 880.000 TL) tutarı
aşmaması şarttır. İstisna uygulamasında söz konusu tarifenin
dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim
yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendirilecektir.

4. İstisnadan Faydalanmak İsteyen Mükellefler Nereye ve Nasıl
Başvuru Yapabileceklerdir?

Mükellefler başvurularını, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha
yetkili vergi dairesine (halihazırda gelir vergisi yönünden mükellefiyeti
bulunan mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine) elden veya posta
yoluyla yapabilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesini kullanarak elektronik
ortamda da yapabileceklerdir.
Başkanlığımız elektronik uygulamalarından İnteraktif Vergi Dairesine
(ivd.gib.gov.tr) veya uygulama marketlerden mobil cihazlara
indirilebilecek GİB Mobil uygulamasına; kullanıcı bilgileri (kullanıcı
kodu/T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası) ve şifre (önceden
edinilmiş olan İnternet Vergi Dairesi, Hazır Beyan Sistemi, Defter Beyan
Sistemi veya e-Beyanname Sistemi şifresi) veya e-Devlet şifresi ile,
kullanıcı kodu ve şifre yok ise “e-Devlet ile Kayıt Ol” adımından kullanıcı
kodu ve şifre edinerek giriş yapılabilecektir. Ayrıca bağlı olunan vergi
dairesine şifre talebi için başvuruda bulunulması da mümkündür. Bununla
birlikte, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden giriş yaptıktan sonra veya
internet bankacılığı üzerinden e-Devlet sayfası kanalıyla da İnteraktif
Vergi Dairesine geçiş yapılabilmektedir.
İstisna kapsamındaki faaliyetler nedeniyle elde edilen kazançlar için
yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir.
Diğer gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi durumunda ise
bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir.

İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaptıktan sonra, istisna belgesi talep
dilekçesi, “İşlem Başlat/Vergi İşlemleri/Sosyal İçerik Üreticiliği Mobil
Cihaz Uygulama Geliştiriciliği İstisna Belgesi Talebi Dilekçesi (GVK Mük.
20/B Maddesi)” adımından oluşturularak, vergi dairesine elektronik
ortamda iletilmektedir. Vergi dairesine iletilen dilekçenin durumu ise
”İşlem Durumlarım ve Sonuçları/Dilekçelerim” menüsünden takip
edilebilmekte olup ayrıca Vergi Dairesi Müdürlüğünce talebe yönelik
değerlendirme sonucunda mükellef adına düzenlenecek İstisna
Belgesi’ne de; “İşlem Durumlarım ve Sonuçları/Gelen Evraklarım”
menüsünden erişim sağlanabilmektedir.

5. Banka Hesap Bilgilerine İlişkin Dilekçe Vergi Dairesine Elektronik
Ortamda İletilebilir mi?

İstisnadan yararlanabilmek amacıyla bankada açılan veya bu amaçla
kullanılmaya başlanan banka hesap bilgileri de, sisteme giriş yapıldıktan
sonra, “İşlem Başlat/Vergi İşlemleri/Sosyal İçerik Üreticiliği Mobil Cihaz
Uygulama Geliştiriciliği Banka Bilgileri Bildirim Dilekçesi (GVK Mük. 20/B
Maddesi)” adımı kullanılarak, vergi dairesine elektronik ortamda
iletilebilmektedir. Banka hesap bilgilerinin bildirebilmesi için öncellikle
mükellef adına düzenlenmiş İstisna Belgesi’nin bulunması gerekmektedir.

6. Bankalarca Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı
üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı
yapacaklar ve tevkif edilen vergileri muhtasar ve prim hizmet beyannamesi
ile beyan edip ödemekle yükümlüdürler. Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat
yapılmaz.
İstisna kapsamında hesaba yatırılan tüm ödemelerden tevkifat
yapılacağından, açılacak hesabın münhasıran istisna kapsamındaki
hasılatın tahsili için kullanılması gerekmektedir.

İstisna kapsamındaki faaliyetler sonucu elde edilen hasılat üzerinden
tevkif edilen vergiler nihai vergi olacağından, bu vergilerin başka gelirler
nedeniyle verilecek yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergilerden
mahsubu mümkün değildir.
Bu kapsamda açılan hesaplara döviz cinsinden bedellerin yatırılması
durumunda, hesaba yatırılan döviz bedellerinin aktarım tarihindeki kur
(işlem tarihindeki döviz alış kuru) Türk lirası karşılıkları dikkate alınmak
suretiyle tevkifat matrahı tespit olunacaktır.
Bir takvim yılında elde edilen hasılatın Kanunda öngörülen tutarı aşması
durumunda da bankalarca hesaba aktarılan tutarlar üzerinden tevkifat
yapılmaya devam edilecektir. Dolayısıyla bankaların, Kanunda öngörülen
tutarı aşıp aşmadığının kontrolü yönünde bir sorumlulukları
bulunmamaktadır.

7. İstisna Kazançlarının Ayni Olarak Elde Edilmesi Halinde İstisna
Şartları İhlal Edilmiş Sayılacak mıdır?

İstisna edilen faaliyetlere ilişkin gelirin ayni olarak tahsil edilmesi
durumunda, tahsile konu mal veya hizmetin tahsil tarihindeki rayiç
bedelinin gelirin elde edildiği ay içerisinde, ayni olarak tahsil edilen gelirin
içinde bulunulan ayın son yedi günü içerisinde elde edilmiş olması
durumunda ise en geç takip eden ayın ikinci iş günü bitimine kadar banka
hesabına yatırılması durumunda istisna şartları ihlal edilmemiş olacaktır.

8. İlgili Yılda İstisna Şartlarının İhlal Edilmesi Halinde Takip Eden
Yıllarda İstisna Uygulaması Devam Edecek mi?

İlgili takvim yılında istisna şartlarını sonradan kaybedenler ile bu şartları
ihlal edenler, şartın kaybedildiği veya ihlal edildiği yıl için söz konusu
istisnadan yararlanamayacak olup, bu kapsamda elde edilen kazançların
tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.
İlgili takvim yılında herhangi bir nedenden ötürü istisnadan yararlanılamaması,
sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

9. İlgili Yılda İstisna Kazançlarının Kaybedilmesi Halinde Bankanın
Kestiği Stopaj İade Edilecek mi?

Sosyal içerik üreticileri ile mobil cihazlarda uygulama geliştirenler
tarafından elde edilen kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi
ile beyan edilecek ve bankalar tarafından tevkif edilen vergiler
beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.

10. İstisnadan Faydalananların Yükümlülükleri Nelerdir?

193 sayılı Kanunun mükerrer 20/B maddesinde istisna edilen
faaliyetlerde bulunan mükelleflerden istisnadan faydalananların yıl
içindeki kazançları toplamının 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin
dördüncü gelir diliminde yer alan (2022 yılı için 880.000 TL) tutarı aşıp
aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma
(defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge
düzenleme zorunlulukları kaldırılmıştır.
Bu istisna faaliyetlerinin yanı sıra mükelleflerin ticari, zirai veya serbest
meslek kazancı yönünden başka faaliyetlerinin bulunması halinde,
defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine
kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme
zorunlulukları devam edecektir.
Başkaca faaliyetleri nedeniyle mükellefiyeti bulunan ve defter tutan
mükelleflerin, istisna kapsamında bulunan ve bulunmayan faaliyetlerine
ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, istisna
kapsamındaki faaliyete ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarının, diğer
faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtlarının da bu ayrımı sağlayacak
şekilde tutulması gerekmektedir. Mevcut istisna uygulaması kapsamında
icra edilen faaliyet ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması
halinde müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda
oluşan hasılatın toplam hasılat içindeki oranı dikkate alınarak
dağıtılacaktır. Bu dağıtım sonucunda müşterek genel giderlerden istisna
kapsamındaki faaliyete düşen pay, diğer faaliyetlere ilişkin vergiye tabi
kazancın ve matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Bu istisnadan yararlananların, faaliyetlerine ilişkin olarak adlarına
düzenlenen belgeler ile yapmış oldukları giderlere, satın aldıkları
mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri 213 sayılı Kanunda öngörülen
süre boyunca saklamaları zorunludur.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, anılan madde kapsamında
kazançları istisna edilen faaliyetlerde bulunanlara yapılan ödemelerin
tamamının gider pusulası ile belgelendirilmesi esas olmakla birlikte,
münhasıran bu ödemelere ilişkin olmak üzere gider pusulasında
bulunması gereken bilgileri (imza hariç) ihtiva eden banka dekontları
Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesine göre gider pusulası yerine
geçebilecektir.

11. Elektronik Uygulama Paylaşım ve Satış Platformları Üzerinden
Elde Edilen Reklam Geliri, Sponsorluk Geliri İstisna Kapsamında mıdır?

Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında yalnızca
elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen
kazançlar istisna edilmektedir. Bu platformlar üzerinden elde edilen;
ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri,
sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamında
dikkate alınacaktır. Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları
dışında elde edilen kazançlar ise istisna kapsamında
değerlendirilemeyecektir.

12. Sosyal Ağ Sağlayıcıları Üzerinden Elde Edilen Reklam Geliri,
Sponsorluk Geliri İstisna Kapsamında mıdır?

Sosyal içerik üreticiliği faaliyeti kapsamında sosyal ağ sağlayıcıları
üzerinden elde edilen; reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, bağışlar,
hediyeler, bahşişler, ücretli abonelik gelirleri gibi gelirler istisna
kapsamındadır.
Sosyal içerik üreticileri tarafından internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları
üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla
elde edilmesi durumunda da istisnadan yararlanılabilecektir.

Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen kişisel internet siteleri,
elektronik ticaret siteleri, haber siteleri gibi etkileşim amaçlı içeriğin ikincil
ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan kişilerin
bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları söz konusu istisna
kapsamında değildir.

13. Mükellefler Takvim Yılı İçerisinde İstisnadan Faydalanabilecek mi?
Mükellefler takvim yılı içerisinde istisnadan faydalanabileceklerdir.

İstisnadan yararlanmak isteyen mükellefler, vergi dairelerinden istisna
belgelerini almalarını müteakip;
Yeni hesap açılışında bankalarda hesap açtırdıkları tarih itibarıyla
istisnadan faydalanabileceklerdir.
Mevcut hesaplardan münhasıran istisna faaliyetlere ilişkin hasılatın
tahsili amacıyla kullanılacak hesaplar için ise mevcut hesabın bu
amaçla kullanılacağına dair istisna belgesinin bankaya ibraz edildiği
tarih itibarıyla istisnadan faydalanabileceklerdir.
Mükellefler, takvim yılı başı ile istisnadan faydalanabilecekleri tarih
arasındaki kıst dönem faaliyetleri için ise yıllık gelir vergisi beyannamesi
ve geçici vergi beyannamesi verecekler, bu kişilerin söz konusu dönem
için defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine
kaydolma/elektronik defter tutma) ve belge düzenleme zorunlulukları da
bulunacaktır.

14. Mükellefler Takvim Yılı İçerisinde İstisnadan Vazgeçebilir mi?

İstisnadan faydalanmakta iken takvim yılı içerisinde mevcut istisna
uygulamasından vazgeçmek isteyen mükellefler, bağlı bulundukları vergi
dairesine bu durumu bildirdikleri tarih itibarıyla istisna kapsamından
çıkabileceklerdir.

Mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ve geçici vergi beyannamesi
verme yükümlülükleri ile istisnadan vazgeçtikleri tarihten itibaren on gün
içerisinde defter tasdik ettirme ve belge düzenleme yükümlülükleri
başlayacaktır. İstisnadan ayrılma tarihinden takvim yılının son günü
arasında geçen kıst dönem için yukarıda sayılan beyannameler
mükellefler tarafından bağlı bulunulan vergi dairelerine verilecektir.

15. Mükelleflerin İstisna Şartlarını Sağlamadığının Tespit Edilmesi
Durumunda Ne Olur?

Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açılmadığı, elde edilen hasılatın
tamamının açılan banka hesabına yatırılmadığı veya eksik yatırıldığı
veya istisnaya ilişkin şartları taşımamasına rağmen istisnadan
faydalandığı tespit edilen mükelleflerin söz konusu kazançlarına ilişkin
olarak eksik tahakkuk etmiş olan vergi, mükellefin bağlı bulunduğu
yerdeki vergi dairesi tarafından vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle
gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.
İstisna kapsamındaki faaliyetlerde bulunan ancak bazı dönemlerde
istisna şartlarını sağlamadığı tespit edilen mükellefler, şartları haiz
olmadıkları dönemler için istisnadan faydalanamayacak, şartları
sağladıkları dönemler için ise istisnadan faydalanabileceklerdir.

16. Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama
Geliştiriciliği İstisnası Kapsamında Vergilendirilen Kazançlara
Konu Teslim ve Hizmetler KDV’den İstisna mıdır?

Katma Değer Vergisi Kanun’un 17/4-a maddesinde, Gelir Vergisi
Kanunu’nun “Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama
geliştiriciliğinde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20/B maddesi
kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den
istisna edilmiştir.
Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde
kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere
uygulanacaktır.

Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ
sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan
sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon
veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik
uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir
Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen
kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacaktır.
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamına girmeyen
kazançlara konu teslim ve hizmetler istisna olmadığından genel
hükümlere göre vergilendirilecektir.
Ayrıca söz konusu işlemlerin Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B
maddesindeki şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal
edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve
zamlar işlemleri yapanlardan aranacaktır.
Öte yandan bu kapsamdaki kazançların toplamının GVK’nın 103 üncü
maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde (2022 yılı için
880.000 TL) yer alan tutarı aşmasının ve bu kazançların anılan Kanun
uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecek olmasının, istisna
uygulamasına bir etkisi bulunmamaktadır.

kaynak: gib.gov.tr

Yorumlar