Ana Sayfa Özelgeler 20 Temmuz 2022 261 Görüntüleme

Özelge : Hisseli Araçlarda MTV Engelli İstisnası Uygulaması

Sayı:
90792880-170.03.02[2022/01]-206696
Tarih:
06/05/2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

E-90792880-170.03.02[2022/01]-206696

06.05.2022

Konu

:

Hisseli Araçlarda MTV Engelli İstisnası Uygulaması

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, ………………………………….. …………………………………… Hastanesince adınıza düzenlenen 2 yıl süreli ve engel oranı % 90 olarak belirlenen .. /.. /…. tarihli ve …… numaralı Engelli Sağlık Kurulu Raporuna istinaden, % 50 hissesi adınıza % 50 hissesi ise ……………………. adına kayıt ve tescilli olan ……… plakalı taşıt için 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen malul ve engellilere ilişkin istisna uygulamasından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde, “Motorlu Taşıtlar vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, engellilik oranı % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

10/1/2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin “II-İSTİSNALAR” başlıklı bölümünde,

“1 – Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması

 Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

 (…)

3 – Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim

Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından, “Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu düzenlenerek (Bildirim Formu’nun internetteki www.gib.gov.tr adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir.”

açıklamaları yer almaktadır.

Diğer taraftan, malûl ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulmasındaki amaç, malul ve engelli olanların sosyal hayata katılımlarını arttırmak, günlük yaşantılarını kolaylaştırmak olup, sadece malul ve engellilerin kendilerinin ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak taşıtlar için söz konusu istisna hükmü uygulanmaktadır.

Buna göre,  yalnızca % 50 hissesi adınıza kayıt ve tescilli olan ………. plakalı taşıtın sürekli olarak istifadenize sunulamayacağı tabii olup, söz konusu istisnanın malul ve engellilerin sosyal hayata katılımını arttırmak ve günlük yaşantısını kolaylaştırmak amacıyla düzenlendiği ve sadece engellinin ulaşım ihtiyacının karşılanmasında kullanılacak taşıtlar için uygulanması gerektiği dikkate alındığında, 197 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

kaynak: gib.gov.tr

 

Yorumlar

Benzer Haberler