Ana Sayfa GENEL 20 Ağustos 2020 667 Görüntüleme

Defter-Beyan Sistemine tabi mükellefin ölümü halinde, mirasçının dönem sonuna kadar ölen kişi adına tanımlanmış bu Sistemi kullanıp kullanamayacağı hk özelge

 213/Özelge T.C.
Gelir İdaresi Başkanlığı

Resmi Gazete 11.05.2020  –
 
Sayı: 31977385-105[MÜK.242-2019/11]-E.63503
Konu: Defter-Beyan Sistemine tabi mükellefin ölümü halinde, mirasçının dönem sonuna kadar ölen kişi adına tanımlanmış bu Sistemi kullanıp kullanamayacağı

 

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Usul ve Tahsilat Grup Müdürlüğü

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan babanızın …2019 tarihinde vefat ettiği, işe devam ettiğiniz için vefatını takip eden 1 ay içerisinde kendi adınıza mükellefiyet kaydı yaptırdığınız, ancak kendi adınıza Defter-Beyan Sistemine kayıt yaptırmadığınız, babanız adına 2019 yılı için tanımlanmış Defter-Beyan Sistemi hesabını dönem sonuna kadar kullanmak istediğiniz ve Defter-Beyan Sisteminde babanıza ait dönem bilgisinin açılış …2019, kapanış …2019 olarak göründüğü belirtilerek, kendi adınıza bastırdığınız faturaları ve yapmış olduğunuz işletme giderlerini babanıza ait Defter-Beyan Sistemi hesabına kaydedip beyannamelerinizi bu sistem üzerinden oluşturup oluşturamayacağınız konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin “Başvuru” başlıklı 5’inci maddesinde; “(3) Defter-Beyan Sisteminin uygulanmaya başlanmasından sonra mükellefiyet tesis ettiren ve söz konusu Sistemi kullanmak zorunda olan mükellefler, kendileri veya yukarıda belirtildiği şekilde aracılık ve sorumluluk yetkisi verdiği kişiler aracılığıyla işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Söz konusu başvuru işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş gününün sonuna (saat 23.59’a) kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yapılabilecektir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Genel Tebliğin “Sistemden çıkış” başlıklı 14’üncü maddesinde; “(1) Defter-Beyan Sistemini kullanan mükelleflerin ölümü veya gaipliği, mükellefiyetinin sonlandırılması/terkin edilmesi hallerinde, ölüm/gaiplik kararı tarihi ile sonlandırma/terkin tarihinden itibaren, o tarihe kadar yapılması gereken işlemler ve onların gerektirdiği yükümlülükler haricinde, Defter-Beyan Sistemi kayıt yapma, defter tutma ve beyanname gönderme özellikleri bakımından kullanılamayacaktır. Bununla birlikte geçmiş dönemlere ilişkin bilgilerin görüntülenmesi amacıyla Sistem kullanılabilecektir.” açıklamaları yer almaktadır.

Bu bağlamda, murisin ölüm tarihine kadar olan kayıtların Defter-Beyan Sistemine muris adına yapılması, ölüm tarihinden sonraki kayıtların ise işe devam eden mirasçıları adına yapılması gerekmekte olup; muris adına tanımlanmış Defter-Beyan Sistemini mirasçısının kendi mükellefiyet işlemlerinde kullanması mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günü mesai saati sonuna kadar gelir vergisi yönünden bağlı olduğunuz vergi dairesine veya www.defterbeyan.gov.tr üzerinden başvuru yaparak kendi adınıza açılan Defter-Beyan Sistemini kullanmaya başlamanız, kayıt yapma, defter tutma ve beyanname gönderme işlemlerinizi bu Sistem aracılığı ile gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Bu nedenle, babanız adına tanımlanmış olan Defter-Beyan Sistemini kendi mükellefiyet işlemlerinizde dönem sonuna kadar kullanmanız mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

kaynak: digitalmevzuat.com

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil