Ana Sayfa GENEL 21 Mayıs 2020 479 Görüntüleme

•İŞYERİ DEVRİ •KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE BİRLİKTE BİR KISIM ALACAKLARININ HÜKÜM ALTINA ALINMASI TALEBİ

T.C.
YARGITAY
Yirmiikinci Hukuk Dairesi
Esas No : 2017/22527
Karar No : 2019/12495
Tarih : 10.06.2019
  • İŞYERİ DEVRİ
  • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İLE BİRLİKTE BİR KISIM ALACAKLARININ HÜKÜM ALTINA ALINMASI TALEBİ

İÇTİHAT METNİ

DAVA :

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının … Beton Şirketine ait işyerinde mikser operatörü olarak işe başladığını bu şirketin tüm işçileri ve malzemeleri ile birlikte davalı şirkete devredildiğini, iş sözleşmesinin 22.05.2013 tarihinde davalı işveren tarafından feshedildiğini, feshin haklı bir sebebe dayanmadığını, davacının haftanın yedi günü çalıştığını, ayrıca fazla çalışma yapmasına rağmen bu çalışmalara ait ücretlerin ödenmediğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte bir kısım alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının alacaklarının bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkeme Kararının Özeti :

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

Taraflar arasında davalı şirketin, davacının dava dışı … Hazır Beton Ltd. Şti. bünyesindeki çalışmalarından doğan alacaklarından sorumlu olup olmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta davacı, 25.01.2011 tarihinde dava dışı şirkete ait işyerinde mikser operatörü olarak çalışmaya başladığını, bu çalışması devam ederken işyerinin davalı şirkete devredildiğini ileri sürmüş; davalı ise, dava dışı şirket ile aralarında herhangi bir bağ bulunmadığını, işyeri devrinin söz konusu olmadığını savunmuştur. Mahkemece dava dışı şirket ile davalı şirket arasındaki ilişkinin ne olduğu değerlendirilmeksizin işyeri devri olduğu gerekçesiyle tüm çalışma süresinden davalı şirketin sorumluluğuna karar verilmiştir. Hizmet cetveline göre, davacı 25.01.2011-08.02.2012 tarihleri arasında dava dışı … Beton Ltd. Şirketinde, 24.03.2012-27.04.2013, tarihinde ise davalı… Beton Madencilik İnşaat Nakliyatçılık Sanayi Pazarlama Ticaret Limited Şirketinde çalışmıştır. Davacı, somut olayda işyeri devri sebebiyle aynı işyerinde kesintisiz çalıştığını ileri sürmüş ise de, hizmet cetveline göre davacının 08.02.2012-24.03.2012 tarihleri arasında çalışması görülmemektedir. Ticaret sicil kayıtlarına göre her iki şirketin ortakları birbirinden farklıdır. Her ne kadar mahkemece davalı şirket ile dava dışı şirket işyeri devri olduğu sonucuna varılmış ise de, dosya kapsamına göre, bu konuda yapılan araştırma ve incelemenin yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Davalı şirketin, dava dışı şirket bünyesinde geçen çalışmalardan sorumlu tutulabilmesi için bu şirketler arasında işyeri devri (işçiler, araçlar, demirbaş ve makinalar vb devredilip devredilmediği ), işçi devri, geçici iş ilişkisi vb gibi bir ilişki veya davacının her iki şirketçe birlikte istihdamı yahut tüzel kişilik perdesinin aralanması amacıyla hareket edildiğinin, böylece şirketler arasında organik bağ bulunduğunun kabulü gerekmektedir. Bu itibarla davalı şirket ile dava dışı şirket arasında açıklanan türde bir bağ olup bulunup bulunmadığı titizlikle araştırılarak, tüm deliller yeniden bir arada değerlendirildikten sonra varılacak sonuca göre, davalı şirketin dava dışı şirket bünyesindeki çalışmalardan sorumlu olup olmadığına karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Hizmet cetveline göre, davacı 01.06.2010-08.02.2012 tarihleri arasında dava dışı … Beton Ltd. Şirketinde, 24.03.2012-18.06.2012, tarihinde ise davalı …Beton Madencilik İnşaat Nakliyatçılık Sanayi Pazarlama Ticaret Limited Şirketinde çalışmıştır. Davacı, somut olayda işyeri devri sebebiyle aynı işyerinde kesintisiz çalıştığını ileri sürmüş ise de, hizmet döküm cetveli kayıtlarına göre davacının 09.02.2012-24.03.2012 tarihleri arasında çalışması görülmemektedir. Ticaret sicil kayıtlarına göre her iki şirketin ortakları birbirinden farklıdır. Her ne kadar mahkemece davalı şirket ile dava dışı şirket işyeri devri olduğu sonucuna varılmış ise de, dosya kapsamına göre, bu konuda yapılan araştırma ve incelemenin yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Davalı şirketin, dava dışı şirket bünyesinde geçen çalışmalardan sorumlu tutulabilmesi için bu şirketler arasında işyeri devri (işçiler, araçlar, demirbaş ve makinalar vb devredilip devredilmediği ), iş sözleşmesinin devri gibi bir ilişki veya davacının her iki şirketçe birlikte istihdam edildiğinin yahut tüzel kişilik perdesinin aralanması amacıyla hareket edildiğinin kabulü gerekmektedir. Bu itibarla davalı şirket ile dava dışı şirket arasında açıklanan türde bir ilişki bulunup bulunmadığı titizlikle araştırılarak, tüm deliller yeniden bir arada değerlendirildikten sonra varılacak sonuca göre, davalı şirketin dava dışı şirket bünyesindeki çalışmalardan sorumlu olup olmadığına karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ :

Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.06.2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

kaynak: palmiye mevzuat

Yorumlar