Ana Sayfa GENEL 21 Kasım 2020 292 Görüntüleme

7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

TARİH 17/11/2020

RESMİ GAZETE NO 31307

MEVZUAT TÜRÜ

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun

AÇIKLAMA

7256 sayılı Kanunun;
– 1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı(Gümrük), Sosyal Güvenlik
Kurumu, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları ile bazı kurum ve
kuruluşların bir kısım alacaklarının yeniden yapılandırılmasına,

– 15 inci maddesiyle, ayrı bir iş yeri açmaksızın oturdukları evlerde, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar belirli şartlar dahlinde gelir vergisi muafiyeti kapsamına alınmakta,

– 16 ncı maddesiyle, tam mükellef gelir vergisi mükelleflerinin mikro ihracat kapsamındaki gelirlerinin %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmakta,

– 17 nci maddesiyle, Tam mükellef sermaye şirketlerinin geri almış oldukları kendi hisse senetlerini hangi şekillerde elden çıkarmaları durumunda dağıtılmış kar payı sayılacağı ve gelir vergisi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmakta,

– 18 inci maddesiyle, 15 inci maddeyle getirilen esnaf muafiyetine ilişkin düzenlemede yer alan hasılat tutarının
her yıl yeniden değerleme oranı kapsamında güncellenmesi amaçlanmakta,

– 19 uncu maddesiyle, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hükümlerin yer
aldığı GVK’nin geçici 67 nci maddesinin yürürlük süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta ve
Cumhurbaşkanına maddenin yürürlüğünü 5 yıla kadar uzatma yetkisi verilmekte ayrıca, foreks işlemlerinden
elde edilen kazançlar da madde kapsamına alınmakta,

– 20 inci maddesiyle, jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemelerin %20 oranında tevkifat yapılarak vergilendirilmesine yönelik hükümler içeren GVK’nin geçici 68 inci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta,

– 21 inci maddesiyle, yurt dışında veya Türkiye’de bulunan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amacıyla
GVK’ye geçici 93 üncü madde ihdas edilerek maddede yer alan şartlar dahlinde bildirimde bulunanların bildirim
konusu varlıkları nedeniyle vergi incelemesine tabi tutulamayacakları hüküm altına alınmakta ve
Cumhurbaşkanına her defasında altı ayı geçmemek üzere toplam 1 yıla kadar maddenin yürürlük süresini uzatma
yetkisi verilmekte,

– 35 inci maddesiyle, Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların, 5 hesap dönemine ait kazançlarına kurumlar vergisi oranının %18 olarak uygulanması öngörülmekte,

– 36 ncı maddesiyle, dernek veya vakıfların elde ettikleri kesinti suretiyle vergilendirilmiş taşınmaz kira gelirleri ve
menkul kıymet gelirleri ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölyeler, otelcilik
ve turizm meslek liselerindeki uygulama otelleri, çıraklık ve halk eğitim merkezleri gibi birimlerinin elde ettikleri
gelirler dolayısıyla iktisadi işletme oluşmaması uygulamasına yönelik hükümler içeren KVK’nin geçici 2 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta,

– 37 nci maddesiyle, Türkiye’de oynanması planlanan 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Final karşılaşmasının
oynanacağı tarihe göre güncelleme yapılmak suretiyle (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda
görevli tüzel kişilerden işyeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar Türkiye’de elde ettikleri
kazanç ve iratları dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulmaktadır.

– Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil
terkin uygulaması kapsamında yurtiçinden temin edilmesine imkan veren geçici 17 nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

– Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılım bağışı ve bağışı yapacak olanların
bunları temininde katma değer vergisi istisnası uygulanmasına yönelik geçici 23 üncü maddesinin uygulama süresi 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ayrıca, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı  futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifalarında katma değer vergisi istisnası sağlanmıştır.

– 6111 sayılı Kanunun İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında,
İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine finansmanı yabancı
devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla yapılacak teslim ve hizmetlerin, katma değer
vergisinden istisna edilmesine ilişkin geçici 16 ncı maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar
uzatılmıştır.

ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil