Ana Sayfa GENEL 22 Eylül 2022 107 Görüntüleme

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar

22 Eylül 2022
ÖZ:

Kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırım yapmalarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla 5338 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 9’uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa (KVK) 32/A maddesi eklenerek indirimli kurumlar vergisi müessesesi vergi hukukumuzda yerini almıştır.

Müessesenin uygulanmasına ilişkin olarak; 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi, 2009/15199 ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararları, 2009/1 ve 2012/1 Yatırımda Devlet Yardımı Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğler ve 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile yön verildiği görülmektedir.

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında teşvik belgesine bağlanmış yatırımdan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulaması esastır. Ancak 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile Cumhurbaşkanına (mülga Bakanlar Kurulu) verilen yetki kapsamında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 15’inci maddesinin 5’inci fıkrası ile kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırımdan elde edilen kazançları dışında diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün hale gelmiştir.

Yapılan bu çalışma ile kurumlar vergisi mükelleflerinin teşvik belgesine bağlanmış yatırımlarından elde ettikleri kazançları yanı sıra indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün olan diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının kurumlar vergisi oranında ayrıca  indirim hakkı  bulunan ihracat ve üretimden elde edilen kazançlardan oluştuğu (KVK 32/7-8) durumlarda; indirimli kurumlar vergisinin nasıl uygulanacağı ve bu suretle hesaplanan kurumlar vergisi matrahlarının (32/A kapsamında bulunan matrah, ihracat ve/veya imalat faaliyetlerinden elde edilen kazançlara ilişkin matrah) beyannamenin hangi kısmında nasıl beyan edileceğine yönelik değerlendirmelerimizi paylaşarak okuyucuya bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

GİRİŞ:

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasına yönelik yürürlükte bulunan 2012/3305 sayılı Karara bakıldığında teşvik sistemi genel, bölgesel ve stratejik yatırımların teşviki olarak tasnif edilmiş ve teşvik sistemi kapsamında uygulanacak destek unsurları arasında vergi indirimi şeklinde ifade edilerek indirimli kurumlar vergisi de sayılmıştır.

Vergi indirimine ilişkin genel düzenlemelere söz konusu Karar’ın 15’inci maddesinde yer verilerek indirimli kurumlar vergisinin genel çerçevesi çizilmiş, KVK 32/A maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına (mülga Bakanlar Kurulu) verilen yetkilerin kullanılmasıyla söz konusu Kararda değişiklikler yapılmak suretiyle uygulamanın kapsam ve sınırları belirlenmiş ve yürürlükte bulunan mevcut haliyle mükelleflerin istifadesine sunulmuştur.

Özünde indirimli kurumlar vergisi uygulamasında teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımdan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması esas olmakla birlikte zaman içinde anılan Karar’da yapılan değişiklikler ile uzun dönemli kalkınma ve yatırım planlarında belirlenen hedeflere ulaşmak için yatırım yapılmasını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla teşvik belgesine bağlanmış yatırımları olan kurumlar vergisi mükelleflerinin yatırımdan elde ettikleri kazançlarının yanı sıra yatırım dönemi ile sınırlı olmak üzere diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün hale gelmiştir.

Bu bağlamda çalışmada sırasıyla diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması, yürürlükte bulunan mevzuata yer verilmek suretiyle örnek olaylar üzerinden işlenecek olup akabinde KVK 32’inci maddesi 7 ve 8 nolu fıkraları kapsamında üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde edilen kazançlara 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulaması işlenecektir. Çalışmada ayrıca KVK 32/A kapsamında diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar olarak değerlendirilen kazançların KVK 32’inci madde kapsamında kurumlar vergisi oranında ayrıca 1 puanlık indirim hakkı doğuran üretimden elde edilen kazançlar ve ihracattan elde edilen kazançlardan oluşması halinde veya diğer faaliyetlerden elde edilen kazançların yanında söz konusu yatırımlardan da kazanç elde edilmesi durumunda indirimli kurumlar vergisinin ne şekilde uygulanacağı ve nasıl beyan edileceğine ilişkin değerlendirmelerimiz paylaşılacaktır.

1. Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile Cumhurbaşkanına (mülga Bakanlar Kurulu) yatırıma başlanılan tarihten itibaren indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamında hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %50’sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırabilme, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirebilme veya %100’e kadar artırabilme yetkisi verilmiştir. 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 15’inci maddesinde yapılan değişiklik kapsamında, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar dolayısıyla yararlanılacak yatırıma katkı tutarının üst sınırının hesabında; toplam yatırıma katkı tutarının %50’si yerine %80’i dikkate alınmaktadır.

Bu yetki kapsamında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 15’inci maddesinin 5’inci fıkrası ile indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamında; hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, 1-gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak ve 2-toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün kılınmıştır.

Buna göre mükelleflerin 2012/3305 sayılı Karar kapsamında teşvik belgesine bağlanmış yatırımlarda toplam yatırıma katkı tutarına mahsup edilmek üzere; 01.01.2013 tarihinden itibaren diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması için;

  • Yatırıma başlanmış olması,
  • Kullanılabilecek yatırıma katkı tutarının, toplam yatırıma katkı tutarının Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen oranını geçmemesi,
  • Kullanılabilecek yatırıma katkı tutarının, uygulamanın yapıldığı dönem itibarıyla gerçekleştirilen yatırım harcamasını tutarını aşmaması,
  • Uygulamanın yapıldığı dönemin yatırım dönemi olması

gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2012/3305 sayılı Karar kapsamında teşvik belgesine bağlanmış yatırımlarda, yatırım döneminde, mükelleflerin diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanabilecekleri yatırıma katkı tutarı, en fazla toplam yatırıma katkı tutarının Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen oranına isabet eden kısmı kadar olabilecektir. Yatırım döneminde, uygulamanın yapıldığı dönem itibarıyla teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarının Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen orana isabet eden yatırıma katkı tutarından daha düşük olması halinde ise diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşamayacaktır. Daha yalın bir ifadeyle diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar dolayısıyla yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarının tespitinde Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen orana isabet eden yatırıma katkı tutarı ile gerçekleşen yatırım harcaması tutarından düşük olanı sınır olarak dikkate alınacaktır.

Öte yandan 1 seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Uygulama Tebliğine (KVKGUT) göre yatırım dönemi ifadesinden, teşvik belgesine bağlanmış yatırımlarda yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından söz konusu yatırıma ilişkin tamamlama vizesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (mülga Ekonomi Bakanlığı) müracaat tarihini içine alan geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması, yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına (mülga Ekonomi Bakanlığı) müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi haline yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içine alan geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir.

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç ifadesinden ise teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımların işletilmesinden elde edilen kazançlar dışındaki tüm kazançların anlaşılması gerekmektedir. Dolayısıyla teşvik belgesine bağlanmış yatırımın işletilmesinden elde edilen kazançlar söz konusu teşvik belgesinde yer alan vergi indirim oranı uygulanarak yine teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı oranına isabet eden tutara ulaşıncaya kadar diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak değerlendirilmeyecektir. Diğer bir ifade ile teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı oranına isabet eden yatırıma katkı tutarının tamamından yararlanıncaya kadar söz konusu yatırımın işletilmesinden elde edilen kazançlar diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak değerlendirilmeyecektir. Şu kadar ki mükellefler yatırıma katkı tutarının tamamından yararlanıldığı hesap döneminden itibaren söz konusu yatırımdan elde ettiği kazançlarını indirimli kurumlar vergisi uygulaması kapsamında başkaca teşvik belgesine bağlanmış yatırımları dolayısıyla diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak değerlendirilebilecektir.

Örnek-1: (Y) A.Ş. 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş olan yatırım teşvik belgesi kapsamında öngörülen yatırım harcaması tutarı 20.000.000 TL olan yatırıma 02.02.2022 tarihinde başlamış olup söz konusu yatırıma ilişkin 2022 hesap döneminde 8.000.000 TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

2023 hesap döneminde de devam eden bu yatırımı henüz işletmeye almamış olan (Y) A.Ş. 2022 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden 35.000.000 TL kazanç elde etmiş olup bu tutar aynı zamanda mükellefin safi kurum kazancını oluşturmaktadır. (Yatırıma Katkı Oranı: %40, Vergi İndirim Oranı: %80, Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar Dolayısıyla Yatırıma Katkı Tutarının Yatırım Döneminde Kullanılabilecek Kısmı: %80)

Çözüm: Söz konusu mükellef 02.02.2022 tarihi itibarıyla yatırıma başlamış ve yatırım dönemi devam etmektedir. Mükellefin yukarıda açıklandığı üzere toplam yatırıma katkı tutarının Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen orana isabet eden yatırıma katkı tutarına ve uygulamanın yapıldığı dönem itibarıyla gerçekleştirdiği yatırım harcamalarına bakılarak diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca örnek olayda mükellef söz konusu yatırımdan kazanç elde etmediği için sadece diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir. Buna göre;

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı (Öngörülen Yatırım Harcaması x Yatırıma Katkı Oranı): 20.000.000 x %40 = 8.000.000 TL

– Birinci sınır:

Yatırım Döneminde Yararlanılabilecek Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırıma Katkı Tutarı x Cumhurbaşkanınca (BKK) Belirlenen Oran): 8.000.000 x %80 = 6.400.000 TL

– İkinci sınır:

Gerçekleşen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başından İtibaren): 8.000.000 TL

1 seri No.lu KVKGUT’de ifade edildiği üzere diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılacak yatırıma katkı tutarı Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen orana isabet eden yatırıma katkı tutarını aşamayacağından söz konusu mükellef en fazla birinci sınır olan 6.400.000 TL yatırıma katkı tutarından yararlanabilecektir.

Uygulamanın yapıldığı dönem itibarıyla gerçekleşen yatırım harcamasının Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen orana isabet eden yatırıma katkı tutarından düşük olması durumunda ise en fazla gerçekleşen yatırım harcaması kadar yatırıma katkı tutarından yararlanabilecektir.

Örnek olayda mükellefin diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançları dolayısıyla yararlanabileceği yatırıma katkı tutarına ilişkin Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen sınır (6.400.000 TL) hem yararlanabileceği en üst sınır olduğu için hem de uygulamanın yapıldığı dönem itibarıyla gerçekleşen yatırım harcamasından (8.000.000 TL) daha düşük olduğu için mükellefin diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançları dolayısıyla yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı sınırı olarak dikkate alınacaktır.

KVK geçici 13’üncü maddeye göre 2022 hesap döneminde %23 kurumlar vergisi oranı uygulanmaktadır. Buna göre;

– İndirimli Vergi Oranı [Genel Oran – (Genel Oran x Vergi İndirim Oranı)]: [%23 – (%23 x %80)] = %4,6

Bu mükellef için genel oran üzerinden %80 vergi indirimi uygulanmak suretiyle %18,4 oranında vergi indirimi sağlanmıştır. Yatırıma katkı tutarının indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle verginin tahsilinden vazgeçilmesi olduğu dikkate alındığında 6.400.000 TL tutarından vergiden vazgeçilmesi için diğer faaliyetlerinden 34.782.608,70 TL (6.400.000 / %18,4) tutarında indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazanç elde edilmiş olması gerekmektedir. Bu tutar aynı zamanda yatırım döneminde indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın (matrahın) üst sınırını ifade etmektedir. Dolayısıyla örnek olayda (Y) A.Ş.’nin diğer faaliyetlerinden elde edilen kazancının 35.000.000 TL olduğu dikkate alındığında söz konusu mükellef bu kazancının 34.782.608,70 TL’lik kısmına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarının tamamından faydalanacak olup kalan 217.391,30 TL’lik kısmına genel vergi oranı uygulanmak suretiyle vergilendirilecektir. Buna göre;

– Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç (Safi Kurum Kazancı): 35.000.000 TL

– İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah (Kazanç): 34.782.608,70 TL

– İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 34.782.608,70 x %23 = 8.000.000 TL

– İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulandıktan Sonra Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 34.782.608,70 x %4,6 = 1.600.000 TL

– Genel Orana Tabi Matrah (Kazanç): 217.391,30 TL

– Genel Orana Tabi Matrah (Kazanç) Üzerinden Hesaplanan Kurumlar Vergisi Tutarı: 217.391,30 x %23 = 50.000 TL (yukarı yuvarlanmıştır)

– Hesaplanan Toplam Kurumlar Vergisi Tutarı: 1.600.000 + 50.0000 = 1.650.000 TL

(Y) A.Ş.’nin yatırım dönemi içerisinde kalan 2022 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazancının 34.782.608,70 TL’lik kısmına indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlandığı yatırıma katkı tutarı, diğer bir ifadeyle tahsilinden vazgeçilen vergi miktarı [(34.782.608,70 x %23) – (34.782.608,70 x %4,6)] 6.400.000 TL’dir.

Buna göre (Y) A.Ş. diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançları dolayısıyla yatırım döneminde yararlanabileceği Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen yatırıma katkı tutarının (6.400.000 TL) tamamından 2022 hesap dönemin itibarıyla faydalanmıştır. Dolayısıyla (Y) A.Ş.’nin izleyen hesap dönemlerinde, yatırım dönemi devam etse dahi diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bu sebeple mükellefin izleyen hesap dönemlerinde diğer faaliyetlerinden elde edeceği kazançları genel oranda kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

Öte taraftan toplam yatırıma katkı tutarı olan (20.000.000 x %40) 8.000.000 TL’nin 6.400.000 TL’sinden diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançları dolayısıyla yararlandığından kalan 1.600.000 TL yatırıma katkı tutarından ise sadece söz konusu yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesinden elde edilen kazançlar dolayısıyla yararlanabilecektir.

Bu çerçevede mükellef söz konusu hesapları beyannamesine aktarırken safi kurum kazancının (35.000.000 TL) 34.782.608,70 TL’lik kısmını kurumlar vergisi beyannamesinin “Kazanç ve Matrah Bildirimi Tablosu” nda yer alan “KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” satırına yazacak ve “KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında Hesaplanan Kurumlar Vergisi Oranı” satırına ise indirimli kurumlar vergisi oranı olan %4,6 oranını yazacaktır. Safi kurum kazancının indirimli kurumlar vergisi uygulanmayan kısmı olan 217.391,30 TL’yi aynı tabloda yer alan “Genel Orana Tabi Matrah” satırına yazacaktır.

Örnek-2: 2012/3305 sayılı Karar kapsamında teşvik belgesine bağlanmış 10.000.000 TL’lik yatırımına 05.02.2022 tarihinde başlayan (C) A.Ş. 2022 hesap dönemi sonu itibarıyla 3.000.000 TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Söz konusu mükellef 2022 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden 2.000.000 TL kazanç elde etmiş olup söz konusu yatırımı henüz işletmeye almamıştır. (Yatırıma Katkı Oranı: %40, Vergi İndirim Oranı: %80, Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar Dolayısıyla Yatırıma Katkı Tutarının Yatırım Döneminde Kullanılabilecek Kısmı: %80)

Çözüm: Söz konusu mükellef henüz işletmeye alınmamış olan bu yatırımdan kazanç elde etmediği için 2022 hesap döneminde sadece diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanabilecektir. Söz konusu yatırımın devam ettiği ve yatırım dönemi içerisinde bulunulduğu şartlarının karşılandığı varsayımı altında diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarlarına ilişkin sınırlar aşağıdaki gibi olacaktır.

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı (Öngörülen Yatırım Harcaması x Yatırıma Katkı Oranı): 10.000.000 x %40 = 4.000.000 TL

– Birinci sınır:

Yatırım Döneminde Yararlanılabilecek Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırıma Katkı Tutarı x Cumhurbaşkanınca (BKK) Belirlenen Oran): 4.000.000 x %80 = 3.200.000 TL

– İkinci sınır:

Gerçekleşen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başından İtibaren): 3.000.000 TL

Uygulamanın yapıldığı dönem itibarıyla gerçekleşen yatırım harcamasının Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen orana isabet eden yatırıma katkı tutarından düşük olması durumunda en fazla gerçekleşen yatırım harcaması kadar yatırıma katkı tutarından yararlanabilecektir. Örnek olayda mükellefin diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançları dolayısıyla yararlanabileceği yatırıma katkı tutarına ilişkin olarak uygulamanın yapıldığı dönem itibarıyla gerçekleşen yatırım harcaması tutarı (3.000.000 TL) Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen sınırdan (3.200.000 TL) daha düşük olduğu için yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı sınırı olarak 3.000.000 TL dikkate alınacaktır.

İndirimli Vergi Oranı [Genel Oran – (Genel Oran x Vergi İndirim Oranı)]: [%23 – (%23 x %80)]= %4,6

Bu mükellef için genel oran üzerinden %80 vergi indirimi uygulanmak suretiyle %18,4 oranında vergi indirimi sağlanmıştır. Yatırıma katkı tutarının indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle verginin tahsilinden vazgeçilmesi olduğu dikkate alındığında 3.000.000 TL tutarında vergiden vazgeçilmesi için 16.304.347,80 TL (3.000.000 / %18,4) tutarında indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazanç elde edilmiş olması gerekmektedir. Bu tutar aynı zamanda uygulamanın yapıldığı dönem itibarıyla indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın (matrahın) üst sınırını ifade etmektedir. Dolayısıyla örnek olayda (C) A.Ş.’nin diğer faaliyetlerinden elde edilen kazancının 2.000.000 TL olduğu dikkate alındığında söz konusu mükellef bu kazancının tamamına indirimli kurumlar vergisi uygulanacaktır. Buna göre;

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah (Kazanç): 2.000.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 2.000.000 x %23 = 460.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulandıktan Sonra Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 2.000.000 x %4,6 = 92.000 TL

Genel Orana Tabi Matrah: 0 TL

Hesaplanan Toplam Kurumlar Vergisi Tutarı: 92.000 TL

Bu durumda (C) A.Ş.’nin 2022 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlandığı yatırıma katkı tutarı [(2.000.000 x %23) – (2.000.000 x %4,6)] 368.000 TL’dir. Buna göre yatırım döneminde toplam yatırıma katkı tutarının diğer faaliyetler dolayısıyla kullanılabilecek tutarından (3.200.000 TL) kalan (3.200.000 – 368.000) 2.832.000 TL’lik tutar için en az bu tutarda ilave yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla yatırım dönemi içerisinde yer alan izleyen hesap dönemlerinde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançları dolayısıyla indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilecektir.

Bu çerçevede mükellef söz konusu hesapları beyannamesine aktarırken safi kurum kazancının (2.000.000 TL) tamamını kurumlar vergisi beyannamesinin “Kazanç ve Matrah Bildirimi Tablosu” nda yer alan “KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” satırında bildirecek ve “KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında Hesaplanan Kurumlar Vergisi Oranı” satırına ise indirimli kurumlar vergisi oranı olan %4,6 oranını yazacaktır. Safi kurum kazancının indirimli kurumlar vergisi uygulanmayan kısmı bulunmadığından aynı tabloda yer alan “Genel Orana Tabi Matrah” satırına tutar girişi yapılmayacaktır. Beyanname düzenleme programı ile beyanname gönderen mükellefler için genel orana tabi matrah kısmı program tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır.

(C) A.Ş.’nin 2023 hesap döneminde 2.000.000 TL yatırım harcaması yaptığı ve diğer faaliyetlerinden 5.000.000 TL kazanç elde ettiği ve kurumlar vergisi oranının %23 olarak belirlendiği varsayımı altında örnek olayı 2023 hesap dönemi için tekrar inceleyecek olursak;

– Birinci sınır:

Yatırım Döneminde Yararlanılabilecek Yatırıma Katkı Tutarı [(Toplam Yatırım Harcaması x Yatırıma Katkı Oranı x Cumhurbaşkanınca (BKK) Belirlenen Oran)]: 10.000.000 x %40 x %80 = 3.200.000 TL

– İkinci sınır:

Gerçekleşen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başından İtibaren): 5.000.000 TL

Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılacak yatırıma katkı tutarı Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen orana isabet eden yatırıma katkı tutarını aşamayacağından söz konusu mükellef en fazla birinci sınır olan 3.200.000 TL yatırıma katkı tutarından yararlanabilecektir. (C) A.Ş 2022 hesap döneminde söz konusu sınırın 368.000 TL’lik kısmından yararlandığı göz önüne alındığında 2023 hesap döneminde en fazla 2.832.000 TL yatırıma katkı tutarından yararlanabilecektir. Söz konusu yatırıma katkı tutarının tamamından yararlanılması için diğer faaliyetlerinden (2.832.000 / % 18,4 =)15.391.304,34 TL kazanç elde etmiş olması gerekir ki mükellef 2023 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden 5.000.000 TL kazanç elde etmiştir. Dolayısıyla mükellefin bu kazancının tamamına indirimli kurumlar vergisi uygulanacak olup diğer faaliyetlerden elde edilen kazançları dolayısıyla yararlanabileceği toplam yatırıma katkı tutarının yararlanılmayan kısmından yatırım dönemi süresince izleyen hesap dönemlerinde yararlanabilecektir. Buna göre;

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah (Kazanç): 5.000.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 5.000.000 x %23 = 1.150.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulandıktan Sonra Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 5.000.000 x %4,6 = 230.000 TL

Genel Orana Tabi Matrah: 0

Hesaplanan Toplam Kurumlar Vergisi Tutarı: 230.000 TL

Bu durumda (C) A.Ş.’nin 2023 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlandığı yatırıma katkı tutarı [(5.000.000 x %23) – (5.000.000 x %4,6)] 920.000 TL’dir.

2023 hesap dönemi itibarıyla (C) A.Ş. diğer faaliyetler dolayısıyla yatırım döneminde kullanabileceği toplam yatırıma katkı tutarının (3.200.000 TL) 2022 hesap döneminde 368.000 TL’sini, 2023 hesap döneminde ise 920.000 TL’sini kullanmış olup kalan 1.912.000 TL’lik kısmından ise en az bu tutarda ilave yatırım harcaması yapmak şartıyla yatırım dönemi içerisindeki izleyen hesap dönemlerinde yararlanabilecektir. Yatırım dönemi tamamlanıncaya kadar izleyen hesap dönemlerinde kalan kısımdan (1.912.000 TL) daha az tutarda yatırım harcaması gerçekleştirilmesi halinde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançları dolayısıyla yararlanabileceği toplam yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar (3.200.000 TL) yararlanabileceği katkı tutarından kalan kısım kullanılmak suretiyle indirimli kurumlar vergisinden faydalanması mümkün bulunmaktadır. Ancak yatırım dönemi sonunda diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar dolayısıyla yararlanılabilecek toplam yatırıma katkı tutarının (3.200.000 TL) tamamından yararlanılmamış ise yatırım dönemi sona erdiğinden diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar dolayısıyla kalan kısımdan yararlanılması mümkün değildir.

(C) A.Ş.’nin 2024 hesap döneminde 3.000.000 TL yatırım harcaması gerçekleştirdiği ve söz konusu yatırım kısmen işletmeye başlayarak söz konusu yatırımdan 4.000.000 TL, diğer faaliyetlerden ise 13.000.000 TL kazanç elde ettiği ve kurumlar vergisi oranının %23 olarak belirlendiği varsayımı altında örnek olayı inceleyecek olursak;

Yatırımdan Elde Edilen Kazançların Değerlendirilmesi:

Yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca yatırımdan elde edilen kazançlar bakımından yararlanılacak yatırıma katkı tutarının üst sınırı toplam yatırıma katkı tutarıdır. Öte taraftan yatırımdan elde edilen kazançlar açısından diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda olduğu gibi indirimli kurumlar vergisinden yararlanma bakımından yatırım dönemi-işletme dönemi gibi süre sınırlaması da öngörülmemiştir. Diğer bir ifadeyle yatırımlarını kısmen işletmeye almış olan mükellefler söz konusu yatırımdan elde ettikleri kazançları dolayısıyla yatırım dönemi boyunca uygulamanın yapıldığı dönem itibarıyla gerçekleştirmiş oldukları yatırım harcaması dolayısıyla hak kazandıkları yatırıma katkı tutarıyla sınırlı olmak üzere indirimli kurumlar vergisinden yararlanabildikleri gibi yatırım döneminde toplam yatırıma katkı tutarının tamamından yararlanma imkanı bulamamış mükellefler bakımından da yatırım tamamlandıktan sonraki dönemlerde söz konusu yatırımın işletilmesinden elde edilen kazançları dolayısıyla kalan yatırıma katkı tutarının yeniden değerleme oranı nispetinde artırılması suretiyle indirimli kurumlar vergisinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla örnek olayda henüz yatırım tamamlanmamış olmakla birlikte söz konusu yatırımın kısmen işletilmeye başlanmasından elde edilen kazançlar için toplam yatırıma katkı tutarına mahsuben indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkündür. Buna göre;

Toplam Yatırım Katkı Tutarı (Öngörülen Yatırım Harcaması x Yatırıma Katkı Tutarı): 10.000.000 x %40 = 4.000.000 TL

2023 Hesap Dönemi İtibarıyla Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı: (Yatırımın Başından İtibaren Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması x Yatırıma Katkı Tutarı): 8.000.000 x %40 = 3.200.000 TL

İndirimli Vergi Oranı [Genel Oran – (Genel Oran x Vergi İndirim Oranı)]:[%23 – (%23 x %80)]= %4,6

Yatırımdan Elde Edilen Kazanç: 4.000.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 4.000.000 x %23 = 920.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulandıktan Sonra Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 4.000.000 x %4,6 = 184.000 TL

(C) A.Ş. yatırım teşvik belgesi kapsamındaki henüz tamamlanmamış yatırımından 2024 hesap döneminde elde etmiş olduğu 4.000.000 TL kazancı üzerinden indirimli orana göre (%4,6) hesaplanan kurumlar vergisi ödeyecek ve 736.000 TL (920.000 – 184.000) yatırıma katkı tutarından faydalanmış olacaktır.

Öte yandan söz konusu yatırım henüz tamamlanmadığından diğer bir ifadeyle yatırım dönemi henüz devam ettiğinden dolayı mükellefin 2024 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda yararlanılacak yatırıma katkı tutarıyla ilgili hesaplamalar aşağıdaki gibi olacaktır.

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançların Değerlendirilmesi:

– Birinci sınır:

Yatırım Döneminde Yararlanılabilecek Yatırıma Katkı Tutarı (Toplam Yatırıma Katkı Tutarı x Cumhurbaşkanınca (BKK) Belirlenen Oran): 4.000.000 x %80 = 3.200.000 TL

– İkinci sınır:

Gerçekleşen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başından İtibaren): 8.000.000 TL

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılacak yatırıma katkı tutarı Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen orana isabet eden yatırıma katkı tutarını aşamayacağından söz konusu mükellef en fazla birinci sınır olan 3.200.000 TL yatırıma katkı tutarından yararlanabilecektir.

(C) A.Ş’nin 2022 hesap döneminde söz konusu yatırıma katkı tutarının 368.000 TL’lik kısmından, 2023 hesap döneminde 920.000 TL’lik kısmından yararlandığı göz önüne alındığında 2024 hesap döneminde en fazla 1.912.000 TL yatırıma katkı tutarından yararlanabilecektir.

Söz konusu yatırım katkı tutarının tamamından yararlanılması için diğer faaliyetlerinden 1.912.000 / % 18,4 = 10.391.304,34 TL kazanç elde etmesi gerekir ki mükellef 2023 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden 13.000.000 TL kazanç elde ettiğinden bu kazancın 10.391.304,34 TL’lik kısmına indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle diğer faaliyetlerden elde edilen kazançları dolayısıyla yatırım döneminde yararlanabileceği toplam yatırıma katkı tutarının (3.200.000 TL) tamamından yararlanmış olacaktır. Mükellefin toplam 13.000.000 TL diğer faaliyetinden elde ettiği kazançtan söz konusu 10.391.304,34 TL nin tenzil edilmesi sonrasında kalan 2.608.695,66 TL’lik kazanç ise genel oran üzerinden vergilendirilecektir.

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç: 13.000.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah (Kazanç): 10.391.304,34 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 10.391.304,34 x %23 = 2.390.000 TL (yukarı yuvarlanmıştır)

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulandıktan Sonra Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 10.391.304,34 x %4,6 = 478.000 TL (yukarı yuvarlanmıştır)

Genel Orana Tabi Matrah (Kazanç): 2.608.695,66 TL

Genel Orana Tabi Matrah (Kazanç) Üzerinden Hesaplanan Kurumlar Vergisi Tutarı: 2.608.695,66 x %23 = 600.000 TL (aşağı yuvarlanmıştır)

2023 Hesap Dönemi İçin Hesaplanan Toplam Kurumlar Vergisi Tutarı: 184.000 + 478.000 + 600.000 = 1.262.000 TL

Yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar dolayısıyla yararlanılabilecek yatırım katkı tutarına ilişkin olarak 2024 hesap döneminde toplam (2.390.000 – 478.000) 1.912.000 TL yatırıma katkı tutarından yararlanılmıştır. Böylelikle diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle 2022 hesap döneminde 368.000 TL, 2023 hesap döneminde 920.000 TL ve 2024 hesap döneminde 1.912.000 TL olmak üzere yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılabilecek toplam yatırım katkı tutarının (3.200.000 TL) tamamından yararlanılmıştır. Dolayısıyla (C) A.Ş.‘nin izleyen hesap dönemlerinde, yatırım dönemi devam etse dahi diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bu sebeple mükellefin izleyen hesap dönemlerinde diğer faaliyetlerinden elde edeceği kazançları genel oranda kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

Diğer taraftan 2024 hesap dönemi itibarıyla toplam yatırıma katkı tutarının (4.000.000 TL) 3.200.000 TL’lik kısmından diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle, 736.000 TL’lik kısmından ise söz konusu yatırımın kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılmış olup kalan 64.000 TL’lik kısmı uygulamanın yapıldığı dönem itibarıyla gerçekleştirilen yatırım harcamaları dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarı aşılmamak üzere sadece söz konusu yatırımın işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle kullanılabilecektir.

2. Kurumlar Vergisi Kanunun 32’inci Maddesi Kapsamında 1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

5520 sayılı Kanun’un 32’nci maddesinin yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan düzenlemelere göre hesap dönemi olarak takvim yılına tabi olan mükellefler bakımında 01.01.2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından ise 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançları ile sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları üzerinden ödeyecekleri vergilerin hesabında kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirim uygulanmaktadır.

İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanabilmesi için ihracat faaliyetiyle iştigal etmeleri yeterli iken üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanabilmesi için söz konusu kurumların;

 Sanayi sicil belgesine sahip olmak

 Fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmek

şartlarını birlikte sağlamaları gerekmektedir. Buna göre sanayi sicil belgesine haiz olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmeyen veya fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmekle birlikte sanayi sicil belgesine sahip olmayan mükellefler bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları üzerinden ödeyecekleri vergilerin hesabında kurumlar vergisi oranında 1 puanlık indirimden yararlanamayacaklardır.

İhracat faaliyetiyle iştigal eden mükelleflerin hizmet ihracından elde ettikleri kazancın KVK 10/1-ğ kapsamında kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmış olması durumunda söz konusu kazancın indirime konu edilen kısmı için kurumlar vergisi oranının 1 puanlık indirimi söz konusu olmayacaktır. İndirime konu edilmeyen kısım ise 1 puan indirim uygulanacak matrahın tespitinde dikkate alınabilecektir. Ayrıca 1 puan indirim uygulanacak matrahın hesabında indirime konu edilerek vergi dışı bırakılmış olan ihracat kazancı ticari bilanço karından da çıkarılacaktır.

Diğer taraftan üretimden veya ihracattan elde edilen kazancın gerek 5520 sayılı Kanun gerekse diğer kanunlar kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilmiş olması durumunda istisnaya konu edilen kazanç için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca 1 puan indirim uygulanacak matrahın hesabında istisnaya konu edilerek vergi dışı bırakılan kazanç ticari bilanço karından da çıkarılacaktır.

1 seri No.lu KVKGUT’ye göre gerek üretimden elde edilen kazançlar gerekse ihracattan elde edilen kazançların yanı sıra diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar bulunması halinde hem üretimden elde edilen kazanç hem de ihracattan elde edilen kazanç dolayısıyla 1 puan indirim uygulanacak matrah aşağıdaki şekilde bulunacaktır.

1 Puan İndirim Uygulanacak Matrah: Kurumlar Vergisi Matrahı x (Üretimden veya İhracattan Elde Edilen Kazanç / Ticari Bilanço Karı)

Yukarıdaki şekilde hesaplanan 1 puan indirim uygulanacak matrah üretimden veya ihracattan elde edilen kazancı aşamayacaktır. Dolayısıyla mükelleflerin üretim veya ihracat faaliyetinden elde ettikleri kazançlarının ticari bilanço karından fazla olduğu durumlarda safi kurum kazancını aşmamak kaydıyla üretimden veya ihracattan elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir.

Üretim veya ihracat faaliyeti sonucunda bu faaliyetlerden zarar edilmiş olması halinde mükelleflerin ticari bilanço karı ve/veya safi kurum kazancı bulunsa dahi söz konusu faaliyetleri nedeniyle 1 puan indirim uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Üretim faaliyetiyle iştigal eden mükellefler tarafından ürettikleri ürünlerinin gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasalara satıldığı durumlarda elde edilen kazançlara kurumlar vergisi oranı üretilen ürünlerin yurt içine veya yurtdışına satılmasına göre ayrım yapılmaksızın “üretimden elde edilen kazanç” olarak değerlendirilmek suretiyle 1 puan indirimli uygulanacaktır.

Kurumlar vergisi oranında 1 puan indirim uygulamasında gerek ihracattan elde edilen kazançlar gerekse üretimden elde edilen kazançlar bir bütün olarak değerlendirilecek olup mükellefler tarafından üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazancın bir kısmı veya tamamı ihracattan elde edilse bile bu kazanç üretim faaliyetinden elde edilen kazanç olarak değerlendirmeye alınacak ve 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanacaktır. Dolayısıyla Söz konusu kazancın ihracattan kaynaklanan kısmına ikinci defa indirime yol açacak şekilde 1 puan indirim uygulanmayacaktır.

Örnek-1: Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan (E) A.Ş.’nin 2022 hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir;

Ticari Bilanço Karı 5.000.000 TL
İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç 3.000.000 TL
1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan Kazançlar 2.000.000 TL
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.000.000 TL
İştirak Kazancı İstisnası 1.250.000 TL
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası 750.000 TL
Safi Kurum Kazancı (Matrah) 4. 000.000 TL

1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah: [Safi Kurum Kazancı x (İhracat Faal. Elde Edilen Kazanç / Ticari Bilanço Karı)] 4.000.000 x (3.000.000/5.000.000) = 2.400.000 TL

Mükellefin safi kurum kazancının 2.400.000 TL’lik kısmına 1 puan indirimli olacak şekilde %22, kalan 1.600.000 TL’lik kısmına ise %23 kurumlar vergisi oranı uygulanması gerekmektedir.

İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara İsabet Eden Vergi Tutarı: 2.400.000 x %22 = 528.000 TL

1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan Kazançlara İsabet Eden Vergi Tutarı: 1.600.000 x %23 = 368.000 TL

Söz konusu hesaplamalar beyannameye aktarılırken dönem safi kurum kazancının ihracattan elde edilen kazançlar dolaysıyla 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanan kısmının (2.400.000 TL) “Kazanç ve Matrah Bildirimi Tablosu” nda yer alan “KVK’nın 32/7 Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” satırına yazılması gerekmektedir. Safi kurum kazancından kalan kısmının (1.600.000 TL) ise aynı tabloda “Genel Orana Tabi Matrah” satırında yazılması gerekmektedir.

Örnek-2: (F) A.Ş.’nin 2022 hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir;

Ticari Bilanço Karı 3.500.000 TL
İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç 4.000.000 TL
1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan Zarar (-) 500.000 TL
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 2.500.000 TL
İştirak Kazancı İstisnası 1.000.000 TL
Safi Kurum Kazancı (Matrah) 5.000.000 TL

1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarı gerek ihracattan elde edilen kazancı (4.000.000 TL) gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını (5.000.000 TL) aşamayacağından dolayı mükelleflerin ihracat faaliyetinden elde ettikleri kazancın ticari bilanço karından yüksek olması halinde safi kurum kazancını aşmamak kaydıyla ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmektedir. Buna göre;

Mükellefin safi kurum kazancının 4.000.000 TL’lik kısmına 1 puan indirimli olacak şekilde %22, kalan 1.000.000 TL’lik kısmına ise %23 kurumlar vergisi oranı uygulanması gerekmektedir.

İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara İsabet Eden Vergi Tutarı:  4.000.000 x %22 = 880.000 TL

1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan Kazançlara İsabet Eden Vergi Tutarı: 1.000.000 x %23 = 230.000 TL

Söz konusu hesaplamalar beyannameye aktarılırken dönem safi kurum kazancının ihracattan elde edilen kazançlar dolaysıyla 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanan kısmının (4.000.000 TL) “Kazanç ve Matrah Bildirimi Tablosu” nda yer alan “KVK’nın 32/7 Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” satırına yazılması gerekmektedir. Safi kurum kazancından kalan kısmının (1.000.000 TL) ise aynı tabloda “Genel Orana Tabi Matrah” satırında yazılması gerekmektedir.

Örnek-3: (G) A.Ş.’nin 2022 hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir;

Ticari Bilanço Karı 3.500.000 TL
İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç 4.000.000 TL
1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan Zarar (-) 500.000 TL
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.500.000 TL
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası 3.000.000 TL
Safi Kurum Kazancı (Matrah) 2.000.000 TL

1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarı gerek ihracattan elde edilen kazancı (4.000.000 TL) gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını (5.000.000 TL) aşamayacağından dolayı mükelleflerin ihracat faaliyetinden elde ettikleri kazancın ticari bilanço karından yüksek olması halinde safi kurum kazancını aşmamak kaydıyla ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmektedir. (G) A.Ş.’nin 2022 hesap döneminde ihracat faaliyetinden elde ettiği kazanç (4.000.000 TL) mükellefin hem ticari bilanço karından (3.500.000 TL) hem de safi kurum kazancından (2.000.000 TL) fazladır. Dolayısıyla söz konusu mükellefin ihracat faaliyetinden elde ettiği kazancının (4.000.000 TL) safi kurum kazancına (2.000.000 TL) kadar olan kısmına kurumlar vergisi 1 puan indirimli uygulanabilecektir.

İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara İsabet Eden Vergi Tutarı: 2.000.000 x %22 = 440.000 TL

olarak hesaplanacaktır.

Söz konusu hesaplamalar beyannameye aktarılırken dönem safi kurum kazancının ihracattan elde edilen kazançlar dolaysıyla 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanan kısmının (2.000.000 TL) “Kazanç ve Matrah Bildirimi Tablosu” nda yer alan “KVK’nın 32/7 Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” satırına yazılması gerekmektedir. Safi kurum kazancının tamamı 1 puan indirimli kurumlar vergisi oranı ile vergilendirildiğinden “Genel Orana Tabi Matrah” satırı boş bırakılacaktır.

Örnek-4: Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan (B) A.Ş.’nin 2022 hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir;

Ticari Bilanço Karı 8.000.000 TL
Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç 4.000.000 TL
1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan Kazançlar 4.000.000 TL
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 3.000.000 TL
Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası 3.250.000 TL
Geçmiş Yıl Zararları 1.750.000 TL
Safi Kurum Kazancı (Matrah) 6.000.000 TL

1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah: Safi Kurum Kazancı x (Üretim Faal. Elde Edilen Kazanç / Ticari Bilanço Karı): 6.000.000 x (4.000.000/8.000.000) = 3.000.000 TL

Mükellefin safi kurum kazancının 3.000.000 TL’lik kısmına 1 puan indirimli olacak şekilde %22, kalan 3.000.000 TL’lik kısmına ise %23 kurumlar vergisi oranı uygulanacaktır.

Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara İsabet Eden Vergi Tutarı: 3.000.000 x %22 = 660.000 TL

1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan Kazançlara İsabet Eden Vergi Tutarı: 3.000.000 x %23 = 690.000 TL

Söz konusu hesaplamalar beyannameye aktarılırken dönem safi kurum kazancının üretimden elde edilen kazançlar dolaysıyla 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanan kısmının (3.000.000 TL) “Kazanç ve Matrah Bildirimi Tablosu” nda yer alan “KVK’nın 32/8 Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” satırına yazılması gerekmektedir. Safi kurum kazancından kalan kısmının (3.000.000 TL) ise aynı tabloda “Genel Orana Tabi Matrah” satırında yazılması gerekmektedir.

Örnek-5: Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan (K) A.Ş.’nin 2022 hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir;

Ticari Bilanço Karı 3.500.000 TL
Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç (-) 500.000 TL
1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan Kazançlar 4.000.000 TL
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.500.000 TL
Safi Kurum Kazancı (Matrah) 5.000.000 TL

Üretim faaliyeti sonucunda toplamda zarar doğması halinde, mükellefin ticari bilanço karı ve/veya safi kurum kazancı bulunsa dahi üretim faaliyeti nedeniyle 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanması söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla mükellefin safi kurum kazancının (5.000.000 TL) tamamı genel oran (%23) üzerinden vergilendirilecektir.

Örnek-6: Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen beyaz eşya üretim faaliyetiyle iştigal eden, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan (L) A.Ş. üretmiş olduğu ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışını gerçekleştirmekte aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışı piyasalardan temin etmiş olduğu çeşitli ürünlerin de ihracatını gerçekleştirmektedir. Söz konusu şirketin 2022 hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir;

Ticari Bilanço Karı 5.000.000 TL
Yurtiçi Satışlardan Elde Edilen Kazanç (Beyaz Eşya) 1.000.000 TL
Yurtdışı Satışlardan Elde Edilen Kazanç (Beyaz Eşya) 2.000.000 TL
İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç 1.250.000 TL
1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan Kazançlar 750.000 TL
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.000.000 TL
Serbest Bölgelerden Elde Edilen Kazançlar 1.250.000 TL
Geçmiş Yıl Zararları 250.000 TL
Safi Kurum Kazancı: 4.500.000 TL

Fiilen üretimiyle iştigal edilen beyaz eşya niteliğindeki ürünlerin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı piyasalara satışı üretim faaliyetinden elde edilen kazanç olarak değerlendirilecektir. Buna göre;

1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah (Üretim): Safi Kurum Kazancı x (Üretim Faal. Elde Edilen Kazanç / Ticari Bilanço Karı) 4.500.000 x (3.000.000/5.000.000) = 2.700.000 TL

1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah (İhracat): Safi Kurum Kazancı x (İhracat Faal. Elde Edilen Kazanç / Ticari Bilanço Karı) 4.500.000 x (1.250.000/5.000.000) = 1.125.000 TL

Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara İsabet Eden Vergi Tutarı: 2.700.000 x %22 = 594.000 TL

İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlara İsabet Eden Vergi Tutarı: 1.125.000 x %22 = 247.500 TL

Safi kurum kazancının (4.500.000 TL) 2.700.000 TL’lik kısmı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar, 1.125.000 TL’lik kısmı ise ihracat faaliyetinden elde edilen kazançlar dolayısıyla 1 puan indirimli kurumlar vergisi ile vergilendirildiğinden kalan 675.000 TL’lik kısım genel oran uygulanmak suretiyle vergilendirilecektir. Buna göre;

1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan Kazançlara İsabet Eden Vergi Tutarı: 675.000 x %23 = 155.250 TL

Söz konusu hesaplamalar beyannameye aktarılırken dönem safi kurum kazancının üretimden elde edilen kazançlar dolaysıyla 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanan kısmının (2.700.000 TL) “Kazanç ve Matrah Bildirimi Tablosu” nda yer alan “KVK’nın 32/8 Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” satırına yazılması, ihracat faaliyetinden elde edilen kazançlar dolayısıyla 1 puan indirimli kurumlar vergisi uygulanan kısmının (1.125.000 TL) ise “KVK’nın 32/7 Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” satırına yazılması gerekmektedir. Safi kurum kazancından kalan kısmının (675.000 TL) ise aynı tabloda “Genel Orana Tabi Matrah” satırında yazılması gerekmektedir.

3. KVK 32/A Maddesi Kapsamında Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançların Aynı Zamanda Üretimden veya İhracattan Elde Edilen Kazançlardan (KVK 32/7-8) Oluşması Durumunda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Daha önceki başlıklarda açıklandığı üzere teşvik belgesine bağlanmış yatırımlardan elde edilen kazançlara teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı oranı ve vergi indirim oranı dikkate alınmak suretiyle yatırımın kısmen veya tamamen işletmeye alındığı hesap döneminden itibaren, yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmektedir. Ayrıca, söz konusu yatırımı gerçekleştiren mükelleflerin teşvik belgesine bağlanmış olan yatırımları dolayısıyla yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulanmaktadır.

KVK 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak olan mükelleflerin aynı dönemde üretim veya ihracat faaliyetlerinden kazanç elde etmiş olmaları halinde Kanunun hem 32’nci maddesi kapsamında 1 puanlık indirimden hem de Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinden yararlanmaları mümkündür.

Bu gibi durumlarda mükellefler tarafından kazançları ayrıştırılarak KVK 32’nci madde kapsamında yer alan kazançlar bakımından imalat ve ihracat faaliyetine ilişkin olanlar bakımından öncelikle 1 puan indirim uygulanacak olup daha sonra tespit edilen bu orana KVK 32/A kapsamında teşvik belgesinde yer alan vergi indirimi uygulanmak suretiyle nihai vergi oranı belirlenecektir. KVK 32/A kapsamında olup KVK’nın 32’nci maddesi kapsamında olmayan, diğer bir ifadeyle 1 puan indirim uygulanacak kazançlar kapsamında yer almayıp KVK 32/A kapsamında vergi indirimi uygulanacak kazançlar kapsamında olan kazançlara ise genel oran üzerinden teşvik belgesinde yer alan vergi indirim oranı uygulanacaktır.

Söz konusu hesaplamalar sırasında her ne kadar verginin doğru hesaplanması açısından kazançların ayrıştırılması gerekse de söz konusu kazançlara ilişkin beyanname düzenlenirken bu kazançlar esasen KVK’nın 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisi kapsamında olduğundan beyannamenin “Kazanç ve Matrah Bildirimi Tablosu” nda yer alan “KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” satırında topluca yazılması gerektiği değerlendirilmektedir. Öte taraftan ayrıştırılmak suretiyle hesaplanan toplam vergi miktarının ilgili dönem safi kurum kazancına oranlaması suretiyle bulanacak olan ortalama vergi oranının da aynı tabloda yer alan “KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı” satırına yazılması gerektiği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla aynı tabloda yer alan “KVK’nın 32/8 Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” ve “KVK’nın 32/7 Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” satırlarına herhangi bir tutar girişi yapılmaması gerekmektedir.

Örnek-1: Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen şişe cipsi üretimiyle iştigal eden (O) A.Ş. üretmiş olduğu ürünleri yurt içi ve yurt dışı piyasalara satmakta ayrıca yurt içi ve yurt dışı piyasalardan temin etmiş olduğu elyaf ürünlerin ihracatını gerçekleştirmektedir.

Söz konusu şirket 2021 yılında teşvik belgesine bağlanmış 20.000.000 TL tutarında komple yeni yatırıma başlamış, 2022 yılında 5.000.000 TL yatırım harcaması gerçekleştirerek söz konusu yatırımı kısmen devreye almış ve bu yatırımdan 500.000 TL kazanç elde etmiştir.

Şirket ayrıca şişe cipsi satışlarından 1.000.000 TL, elyaf ürünlerinin ihracatından 2.000.000 TL ve diğer faaliyetlerinden 1.500.000 TL kazanç elde etmiştir. 2022 hesap döneminde şirketin kurumlar vergisinden istisna 250.000 TL iştirak kazancı ve 750.000 TL taşınmaz satış kazancı bulunmakta, kanunen kabul edilmeyen giderleri toplamı 500.000 TL’dir.

(Yatırıma Katkı Oranı: %30, Vergi İndirim Oranı: %60 ve Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar Dolayısıyla Yararlanılabilecek Yatırıma Katkı Oranı: %80)

Soruda verilen bilgiler aşağıdaki tablodaki gibidir;

Ticari Bilanço Karı 5.000.000 TL
Yatırımdan Elde Edilen Kazanç 500.000 TL
Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar 4.500.000 TL

a) 1 Puan İndirim Kapsamına Yer Alan Kazançlar

– Üretim Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlar

– İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazançlar

b) 1 Puanlık İndirim Kapsamında Yer Almayan Kazançlar

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler: 500.000 TL

İştirak Kazancı İstisnası: 250.000 TL

Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası: 750.000 TL

Safi Kurum Kazancı: 4.500.000 TL

Mükellef yatırımı kısmen devreye almış olduğundan dolayı söz konusu dönemde yatırımdan elde edilen kazançları için toplam yatırıma katkı tutarına mahsuben KVK 32/A kapsamında indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilecektir. Diğer taraftan yatırımın işletilmesinden elde edilen kazançları dışındaki diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançları dolayısıyla da yatırım dönemi süresince Cumhurbaşkanınca (mülga Bakanlar Kurulu) belirlenen orana isabet eden yatırıma katkı tutarı aşılmamak üzere ve toplam yatırıma katkı tutarına mahsup edilmek üzere KVK 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinden yararlanabilecektir.

Diğer taraftan mükellef sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen şişe cipsi üretimiyle iştigal ettiğinden dolayı söz konusu ürünün yurtiçi ve yurtdışı piyasalara satışından elde edilen kazançları ile  yurt içi ve yurt dışı piyasalardan temin ederek ihracatını gerçekleştirdiği elyaf ürünlerden elde edilen kazançları dolayısıyla KVK 32’nci madde kapsamında kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak olup aynı zaman da bu kazançları KVK 32/A kapsamında diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç kapsamında yer aldığından dolayı bu kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanacaktır.

 Yatırımdan Elde Edilen Kazançlara İlişkin Hesaplamalar:

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı (Öngörülen Yatırım Harcaması Tutarı x Yatırıma Katkı Oranı): 20.000.000 x %30 = 6.000.000 TL

Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Gerçekleşen Yatırım Harcaması x Yatırım Katkı Tutarı): 5.000.000 x %30 = 1.500.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı [Genel Oran – (Genel Vergi Oranı x Vergi İndirim Oranı)]: %23 – (%23 x %60) = %9,2

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 500.000 x %23 = 115.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulandıktan Sonra Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 500.000 x %9,2 = 46.000 TL

Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı: 69.000 TL

√ Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İlişkin Hesaplamalar:

A. 1 Puanlık İndirim Kapsamında Olan Kazançlara İlişkin Hesaplamalar:

Hem KVK 32/A kapsamında indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazançlar kapsamında olup hem de KVK 32’nci madde kapsamında 1 puan indirim kapsamında yer alan kazançlar için öncelikle KVK 32’nci madde hükümleri uygulanacak akabinde KVK 32/A hükümler uygulanacaktır. Buna göre;

1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah (Üretim): 7Safi Kurum Kazancı x (Üretim Faal. Elde Edilen Kazanç / Ticari Bilanço Karı) 4.500.000 x (1.000.000/5.000.000) = 900.000 TL

1 Puan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah (İhracat): Safi Kurum Kazancı x (İhracat Faal. Elde Edilen Kazanç / Ticari Bilanço Karı) 4.500.000 x (2.000.000/5.000.000) = 1.800.000 TL

Vergi İndirimi (KVK 32.Mad.): %23 – %1 = %22

Vergi İndirimi (KVK 32/A Mad.): %22 – (%22 x %70) = %8,8

1 Puan İndirim Uygulanacak Kazançlara İlişkin Matrah: 1.800.000 + 900.000 = 2.700.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 2.700.000 x %22 = 594.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulandıktan Sonra Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 2.700.000 x %8,8 = 237.600 TL

Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı: 356.400 TL

B. 1 Puanlık İndirim Kapsamında Olmayan Kazançlara İlişkin Hesaplamalar:

KVK 32/A maddesi kapsamında diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar kapsamında yer almakla birlikte KVK 32’nci madde kapsamında 1 puanlık indirim kapsamında yer almayan kazançlara sadece KVK 32/A kapsamında indirimli kurumlar vergisi uygulanacaktır. Buna göre;

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah: [Safi Kurum Kazancı – (Yatırımdan Elde Edilen Kazançlar + 1 Puan İndirim Kapsamında Yer Alan Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar)]: 4.500.000 – (500.000 + 2.700.000) = 1.300.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı: %23 – (%23 x %60) = %9,2

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi: 1.300.000 x %23 = 299.000 TL

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulandıktan Sonra Ödenecek Kurumlar Vergisi Tutarı: 1.300.000 x %9,2 = 119.600 TL

Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı: 179. 400 TL

Söz konusu hesaplamalar beyannameye aktarılırken yukarıda ayrıştırılan kazançların her birisi için hesaplanan ödenecek indirimli kurumlar vergisi tutarının toplamının safi kurum kazancına oranlamak suretiyle bulunan ortalama vergi oranının beyannamenin “KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı” satırına yazılması gerektiği değerlendirilmektedir. Öte taraftan 1 puan indirim uygulanan kazançlar esasen 32/A maddesi kapsamında “Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar” kapsamına girdiğinden dolayı beyannamenin “KVK’nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” ve “KVK’nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine Tabi Matrah” satırlarının boş bırakılması gerektiği değerlendirmektedir. Buna göre;

Yatırımdan Elde Edilen Kazançlar İçin Hesaplanan İndirimli Kurumlar Vergisi Tutarı (a): 46.000 TL

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen 1 Puan İndirim Kapsamındaki Kazançlar İçin Hesaplanan Kurumlar Vergisi Tutarı (b): 237.600 TL

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Ancak 1 Puan İndirim Kapsamında Olmayan Kazançlar İçin Hesaplanan Kurumlar Vergisi Tutarı (c): 119.600

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanarak Hesaplanan Toplam Vergi (a + b + c): 403.200 TL

Ortalama Vergi Oranı (İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanarak Hesaplanan Toplam Vergi / Safi Kurum Kazancı)403.200/4.500.000 = %8,93778

Yukarıda yapılan hesaplamalar neticesinde kurumlar vergisi beyannamesine aktarılacak tutarlar aşağıdaki gibi olacaktır.

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah: 4.500.000

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı: %8,93778

Metin DEVECİ
Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
metindvc@outlook.com

https://www.alomaliye.com/2022/09/21/indirimli-kurumlar-vergisi-uygulamasinda-diger-faaliyetlerden-elde-edilen-kazanclar/

KAYNAKÇA

– 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

– 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Uygulama Tebliği

– 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

– 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

 

Bu yazıda yapılan açıklamalar tamamıyla yazarına ait olup hiçbir şekilde yazarın çalıştığı kurumu bağlamaz, kurumun görüşü olarak kullanılamaz ve değerlendirilemez.

kaynak: https://www.ozdogrular.com/v1/content/view/49148/178/

Yorumlar