Ana Sayfa GENEL 23 Kasım 2020 208 Görüntüleme

7256 sayılı kanun ve alacakların yeniden yapılandırılması-3

Can Türker

kaynak: hurses.com.tr

 

Yeniden Yapılandırmaya Konu Alacakların Ait olduğu idareler;

 1. Maliye Bakanlığı,
 2. Ticaret Bakanlığı,
 3. Belediyeler,
 4. Sosyal Güvenlik Kurumu,
 5. İl Özel İdareleri
 6. 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri
 7. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)
 8. TÜRMOB ve bağlı Odalar
 9. Türkiye Barolar Birliği
 10. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bağlı Odaları
 11. Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile bağlı Odaları
 12. İhracatçı Birlikleri
 13. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 14. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulan organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödeme süresi geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacakları)
 15. İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketleri (mülkiyetlerin bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (tasarrufunda bulunan taşınmazların kira ve irtifak hakkı bedelleri ile kaynak sularının kira bedeli dâhil) ve vadesi 31/8/2020 tarihi itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat payları)
 16. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflar (taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira bedelleri)
 17. Kalkınma ajansları (25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan ve 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacak asılları)
 18. Türk Standartları Enstitüsü (hizmet alanları kapsamında bulunan alacakları)
 19. Tarım ve Orman Bakanlığı (tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacakları)
 20. Orman Genel Müdürlüğü
 21. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü[1]

—————————-

[1]TURMOB, “Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7526 Sayılı Kanun Düzenlemeleri”, Özel Mevzuat Sirküleri No:2020/206, s.8-9

Yorumlar