Ana Sayfa GENEL 24 Ekim 2020 214 Görüntüleme

Yurt Dışında Eğitim İçin Yapılan Harcamaların Gider Olarak İndirilip İndirilmeyeceği.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11355271-120.04.01[68-2019/14]-E.33340

13.08.2020

Konu

:

Yurt dışında eğitim için yapılan harcamaların gider olarak indirilip indirilmeyeceği.

 

İlgi

:

20/06/2019 tarihli Özelge Talep Formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 30/10/2018 tarihinden itibaren serbest meslek faaliyetinde bulunduğunuzu, belirli aralıklarla mesleki eğitim için Avusturya/Viyana’ya gidip geldiğinizi belirterek eğitim için gittiğiniz yurt dışında yaptığınız harcamaların (yeme, içme, konaklama, seyahat vb.) serbest meslek kazancınızdan gider olarak dikkate alıp almayacağınız, gider olarak kabul edilmesi durumunda ne şekilde giderleştireceğiniz hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

– “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…”

– “Serbest Meslek Kazancının Tespiti” başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.”

hükümleri yer almaktadır.

 

Aynı Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup maddenin birinci fıkrasının; (1) numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin,  (3) numaralı bendinde de mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderlerinin (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla) serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının; (1) numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması, (3) numaralı bendinde belirtilen seyahat ve ikamet giderlerinin de doğrudan mesleki faaliyetle ilgili olması gerekmektedir.

 

Bu hükümlere göre, mesleki eğitiminiz için belli aralıklarla yurt dışına (Avusturya/Viyana) gidiş-gelişlerinizde yapmış olduğunuz harcamaların (yeme, içme, konaklama, seyahat vb.), mesleki faaliyetinizle doğrudan ilgisi olmayan şahsınızın mesleki bilgi ve becerinizin geliştirilmesine yönelik harcamalar olması nedeniyle, serbest meslek kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

kaynak: gib.gov.tr

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil