Ana Sayfa Yazılar 25.03.2021 463 Görüntüleme

Pandemi Döneminde Mali Müşavirlik Mesleği – Esin Kılıç Smmm

ESİN KILIÇ

SMMM

 

Dünya düzeninde, sanayi toplumu bilgi toplumuna dönüşmüş, bu dönüşümle birlikte çok köklü değişimler yaşanmış ve üretimin en önemli girdisi “bilgi” olmuştur. Bilgi toplumu, kendine özgü bir ekonomik gelişme dönemi yaratmıştır. Bu ekonomik değişimin en önemli özelliği teknolojinin çok hızlı ve yaygın bir şekilde yükselmesidir.

Globalleşme ise, ekonomik yaşamın uluslararası nitelik kazanmasıdır. Bu gelişim süreci içerisinde Mali Müşavirlik mesleği, uluslararası ticarette sınırların kalktığı, rekabet koşullarının değiştiği, bilgi toplumunun ön plana çıktığı günümüz ekonomik düzeninde, ekonominin sağlıklı gelişimi açısından kilit öneme sahiptir. Bu çerçevede, teknolojinin çok hızlı ve yaygın bir şekilde ekonomik yapı içerisinde, bu mesleği icra eden meslek mensuplarının uluslararası alanda kabul gören mesleki yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bu çalışmayla, mesleğin Türkiye ekonomisindeki önemi ortaya konulduktan sonra, aday meslek mensupları için mesleğe giriş sürecinde izlenmesi gereken yol, yapılan son değişikliklerde dikkate alınarak detaylandırılmasıdır. Özellikle, staja başlama sınavı ve staj faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan birtakım değişikliklerle mesleğe girişin zorlaştığı görülmektedir. Bu durumun mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde, kalite artışını da beraberinde getireceği açıktır.

 

Mali müşavirlik mesleğinin önemi pandemi döneminde; kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Sorunlarımızı İş Birliğiyle Çözebiliriz. İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan mali müşavirlik mesleğinin, önemli sorunları da bulunmaktadır. Çözümünü talep ettiğimiz, mücbir sebep hali genişletilmelidir. Serbest meslek erbabında KDV’nin Gelir Vergisinde olduğu gibi tahsilat esasına göre düzenlenmesi sağlanmalıdır. Mali Müşavirlik hizmetlerinde KDV indirimi yapılmalıdır. Mali müşavirlere arabuluculuk yetkisi verilmesi gerekmektedir. Beyanname imzalatma zorunluluğunun kapsamı genişletilmelidir.  Mali tatile ilişkin süreler uzatılmalıdır.  Mali müşavirlere yeşil pasaport verilmelidir. Mali müşavirlere ilişkin hesaplanacak gider katılım paylarına indirim hakkı verilmelidir.

 

Y.M.M’ lerin tasdikten doğan, S.M.M.M’ lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. Kamu kurumlarınca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır. Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sıkıntıların, diyalogla ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği düşüncesindeyim. Ülkemizin, şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılır bir vergi sistemine sahip olması gerektiğine inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak, kanunların gözden geçirilmesi, vergilendirme süreçleri ile beyanname ve bildirimlerin sadeleştirilmesi ve sayılarının azaltılması gibi her türlü iyileştirme çalışmalarının destekçisi olma gayretinde olmaya devam edeceğiz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki; ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğlamız olacaktır.

Saygılarımla,

Yorumlar