Ana Sayfa GENEL 25 Mayıs 2020 1734 Görüntüleme

Basit Usul Mükellefinin KOSGEB den Aldığı Hibenin Muhasebeleştirilmesi İle İlgili Özelge

 193/Özelge T.C.

Gelir İdaresi Başkanlığı

Resmi Gazete 22.04.2020  –

 
Sayı: 83128357-120.01.01-4477
Konu: Basit usul mükellefinin KOSGEB’den aldığı hibenin vergilendirilmesi Hk

T.C.

SİNOP VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

İlgi:31/05/2018 tarihli yazınız.İlgide kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, basit usulde vergilendirildiğiniz, KOSGEB’ten demirbaş ve makine ile yanınızda çalışan personele yapılan ücret ödemeleri için hibe destek aldığınız, alınan bu desteklerinin defter beyan sisteminde gelir kaydının yapılıp yapılmayacağı ve bu destekle satın alınan makine ve demirbaşlar için amortisman ayrılıp ayrılmayacağı ile ödenen ücretleri gider kaydedip kaydedilemeyeceği konusunda tereddüde düşüldüğü belirtilmiş olup Defterdarlığımız görüşü talep edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun “Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 46 ıncı maddesinde,

“47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark yapılan faaliyetle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ile hasılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır. Bu suretle tespit ve beyan olunan kazanç vergi tarhına esas alınır. Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler.”

hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili açıklamaların yapıldığı, 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 32 nci paragrafında, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, kullandıkları sabit kıymetleri gider yazamayacakları ve amortismana tabi tutamayacakları, 230 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde ise, aynı mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülüklerinin bulunmadığı açıklanmıştır.

Buna göre, hibe desteği ile aldığınız demirbaşların gider yazılması ve amortismana tabi tutması mümkün bulunmadığından, demirbaş alımında kullandığınız hibe destek tutarının da kazanca dahil edilmesi söz konusu olmayacaktır.

Diğer yandan, ücret ödemeleri için aldığınız hibe destek tutarlarının gelir olarak kaydedilmesi ve bu destekten karşılanan kısımlar dahil ücret ödemelerinin de gider olarak kaydedilmesi gerektiği ise tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Yorumlar

İlginizi çekebilir

Sahte belgeci sayılma kabusu

Sahte belgeci sayılma kabusu