Ana Sayfa GENEL 25 Temmuz 2022 62 Görüntüleme

SGK Genel Yazı Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: Erdoğan ÜVEDİ
Telefon No: 0 312 458 78 20 Faks No: 0 312 432 12 45 Daire Başkanı
e-Posta: ehgm_ysedb@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0 312 432 12 47
9 1/4
Sayı : E-40552758-203.05.15-45315710 12.05.2022
Konu : Yurt Dışına Aylık Transfer İşlemleri
GENEL YAZI
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin (SSİY) 70 inci maddesinde, uluslararası sosyal güvenlik
sözleşmesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurt dışında sürekli ikamet edenlerin gelir ve aylıklarının
yazılı istekleri halinde, masrafları kendilerince karşılanmak üzere yurt dışı hesaplarına transfer edileceği
öngörülmüştür.
Mevcut uygulamada sözleşmeli 9 ülkeye (Çekya, Hollanda, İtalya, Karadağ, Kırgızistan, Kore
Cumhuriyeti, K.K.T.C., Moldova ve Sırbistan) yapılan aylık transferlerinde oluşan transfer masrafları
Kurum tarafından karşılanmaktayken; yürürlükte bulunan sosyal güvenlik sözleşmeleri ve idari
anlaşmalarının yeniden incelenmesi neticesinde; sadece Hollanda, K.K.T.C. ve Kırgızistan sosyal
güvenlik sözleşmelerine göre bağlanan aylıkların bu ülkelere transferinde masrafların Kurum tarafından
karşılanmasının gerektiği tespit edilmiştir.
Buna göre, Hollanda, K.K.T.C. ve Kırgızistan sosyal güvenlik sözleşmelerine göre bağlanan
aylıklar bu ülkelere transfer edilirken oluşan transfer masrafları ilgili sosyal güvenlik sözleşmesi
hükümleri gereğince Kurumca karşılanacaktır.
Aylık sahibinin Hollanda, K.K.T.C. ve Kırgızistan dışındaki bir ülkede ikamet etmesi halinde ise
sosyal güvenlik sözleşmesine göre bağlanmış bir aylık olsa dahi, diğer sözleşmeli ülkelerde olduğu gibi,
transfer masrafları SSİY hükümleri uyarınca aylık sahiplerince karşılanacaktır.
Diğer taraftan, Almanya ile müşterek sigortalılarımız hakkında sözleşmeye göre yapılacak iş ve
işlemler 05.08.2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Genelge ile talimatlandırılmış ve Kurumumuzdan gelir/aylık
almakta olanlardan gelir/aylıklarını Almanya’dan almak için talepte bulunanların transfer taleplerine
ilişkin olarak yapılacak işlemlere anılan Genelgenin “J.Aylıkların Transferi” bölümünde yer verilmiştir.
Kurumumuzdan aldıkları gelir/aylıklarının yurt dışına transfer edilmesini talep edenlerin
mağduriyet yaşamamaları için, transfere ilişkin iş ve işlemlerin geciktirilmeksizin sonuçlandırılması
gerekmektedir.
Bu sebeple, gelir/aylıklarının yurt dışına transfer edilmesini talep eden T.C. vatandaşlarının ya da
T.C. vatandaşı olmayanların Emektar ve MOSİP programları üzerinden gerçekleştirilecek iş ve işlem
aşamalarının açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1) Aylıkların Yurt Dışına Transferi
Kurumumuzdan gelir/aylık alanlar ile bunların hak sahipleri transfer masrafları kendilerince
karşılanmak kaydıyla, gelir/aylıklarını yurt dışındaki bir bankadan tahsil etmek istediklerinde,
gelir/aylıkların bildirilen Swift/Bic kodu ve IBAN numarası ile tercih edilen bankaya havale edilmesi
mümkün bulunmaktadır.
Transfer işlemlerinin başlatılabilmesi için, talep sahiplerinin oluşacak masraf tutarlarının
kendilerince karşılanacağı yönünde talepte bulunmaları gerekmektedir.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: Erdoğan ÜVEDİ
Telefon No: 0 312 458 78 20 Faks No: 0 312 432 12 45 Daire Başkanı
e-Posta: ehgm_ysedb@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0 312 432 12 47
9 2/4
Gelir/aylıkların yurt dışına transfer edilmesinin talep edilmesi durumunda öncelikle;
a) Emektar 4A aylık bağlama programında;
• Aylık bağlanırken;
Yaşlılık/Malullük/Ölüm Aylık Hak Ediş ekranında, “Transfer Yapılacak Ülke”, “Transfer Kodu”,
(Ek-1)
• Aylık bağlandıktan sonraki transfer taleplerinde ise;
“Kayıt Güncelleme İşlemleri”, “Banka Adres Güncelleme menüsü”, “Transfer/Tazminat (Aylık,
Ayl+Syz)”, “Transfer Ülkesi (Transferin yapılacağı ülke kodu)
bölümleri doldurulacaktır. (Ek-2)
b) Emektar 4B aylık bağlama programında;
• Aylık bağlanırken;
– “Aylık Bağlama”, “Banka Bilgileri”, banka adı “Yurtdışı Transfer”, şube adı “Bilinmiyor”
(Ek-3)
seçilerek ilk karar aylığı bağlama işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.
• Gelir/aylıkların yurt dışına transfer edilmesi aylık bağlandıktan sonra talep edilmesi durumunda
ise;
– “Belge İşlemleri”, “Hesap İşlemleri”, banka adı “Yurtdışı Transfer”, şube adı “Bilinmiyor”
(Ek-4)
seçilerek banka değişikliği işlemleri tamamlanacaktır.
Emektar 4A ve/veya Emektar 4B programlarında banka değişikliği işlemi tamamlandıktan sonra,
MOSİP ekranlarından;
– Plan bütçe ve analiz modülü,
– Ödeme işlemleri,
– Emekli ödemeleri,
– Mahsup transfer girişi
bölümüne giriş yapılarak yeşil renkli (+) butonu ile yeni kayıt girişi yapılacaktır.
Açılan ekranlarda, Mahsup/Transfer bölümünde “Transfer” seçildikten sonra, tahsis numarası ile
sigortalının transfer istediği “ülke, Swift/Bic kodu, banka adı, IBAN numarası” yazılacak olup, Masraf
bölümünde “Alıcı”, Döviz Cinsi bölümünde ise transfer istenen ülkenin para birimi seçilecek ve
“Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanacaktır. MOSİP sisteminde ülke para biriminin kayıtlı
olmaması durumunda, “döviz cinsi” butonuna “”Euro” yazılacaktır.
c) Oracle 4C aylık bağlama programında
Aylık bağlanırken;
Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı tarafından adresi yurt dışı olanların banka muhabiri
öncelikle “0-411-Eytam” hesabına alınarak aylık tahakkuk işlemleri tamamlanacaktır.
Aylıkların yurt dışına transfer edilmesi talebi var ise;
Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı tarafından Oracle programında banka muhabiri
“412-Transfer” olarak değiştirildikten sonra, MOSİP ekranlarından;
– Plan bütçe ve analiz modülü,
– Ödeme işlemleri,
– Emekli ödemeleri,
– Mahsup transfer girişi
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: Erdoğan ÜVEDİ
Telefon No: 0 312 458 78 20 Faks No: 0 312 432 12 45 Daire Başkanı
e-Posta: ehgm_ysedb@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0 312 432 12 47
9 3/4
bölümüne giriş yapılarak yeşil renkli (+) butonu ile yeni kayıt girişi yapılacaktır.
Açılan ekranda, Mahsup/Transfer bölümünde “Transfer” seçildikten sonra, tahsis numarası ile
sigortalının transfer istediği “ülke, Swift/Bic kodu, banka adı, IBAN numarası” yazılacak olup, Masraf
bölümünde “Alıcı”, Döviz Cinsi bölümünde ise transfer istenen ülkenin para birimi seçilecek ve
“Kaydet” butonuna basılarak işlem tamamlanacaktır. MOSİP sisteminde ülke para biriminin kayıtlı
olmaması durumunda, “döviz cinsi” butonuna “ABD Doları” yazılacaktır.
Sözleşmeli ülkelerden Kore Cumhuriyeti’ne gelir/aylıkların transfer edilmesi işlemi yapılırken
IBAN numarası bölümü boş bırakılarak, “Hesap Numarası” bölümüne sigortalının banka hesap numarası
kaydedilecektir.
2) Aylıkların Almanya Sigorta Kurumuna Transferi
Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Nihai Protokolünün 5 inci maddesinin (e)
fıkrasının 2 nci cümlesinde, Kurumumuzca Alman vatandaşlarına bağlanan gelir ve aylıkların,
Almanya’da veya üçüncü bir ülkede ikamet edilmesi şartıyla bu ülkeye transfer edilerek ödeneceği
öngörülmüştür.
Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
kapsamında Türkiye’deki sigortalılık sürelerine istinaden bağlanan sözleşme aylıkları, ilgilinin talebine
bağlı olmadan düzenlenecek olan bilgi giriş formundaki “Banka” ve “Transfer” alanlarına (S), “Transfer
Yapılacak Ülke” alanına (DE) kodları ile “Transfer Adresi” alanına gelir/aylık sahibinin adresinin
yazılması ve bu verilerin ilgili ekranlara aktarılması ile gerçekleştirilecektir.
4/1-(c) bendi kapsamında aylık bağlananların Oracle programında banka değişikliği işlemi
tamamlandıktan sonra, MOSİP ekranlarından;
– Plan bütçe ve analiz modülü,
– Ödeme işlemleri,
– Emekli ödemeleri,
– Mahsup transfer girişi
bölümüne giriş yapılarak yeşil renkli (+) butonuna giriş yapıldıktan sonra gelen ekranda “emekli
sicil numarası” yazıldıktan sonra “Almanya Mahsup” seçilip “Kaydet” tuşuna basılmak suretiyle
aylıkların Alman Sigorta Kurumuna gönderilmesi sağlanacak olup bunun dışında başka bir bilgi girişinin
yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Anılan Sözleşmeye göre, Türk vatandaşlarına bağlanan gelir/aylıkların Almanya sigorta
kurumuna transfer edilerek ödenmesine imkan bulunmamaktadır. Bu konudaki talepler, SSİY hükümleri
uyarınca transfer masrafları talep sahipleri tarafından karşılanmak suretiyle sonuçlandırılacaktır.
3) Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamındaki Müstakil Aylıklar
Sözleşme kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c)
kapsamında bağlanan müstakil aylıklardan (sadece Türkiye hizmetlerine ya da borçlanılan yurt dışı
sürelerine istinaden) transferin gerçekleşeceği tarihte Almanya’da ikamet eden ve Alman vatandaşı
olanların aylıkları da Alman sigorta kurumuna gönderilecektir.
4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) kapsamında bağlanan müstakil aylıkların Alman sigorta kurumuna
transfer işlemleri bu Genel Yazının 2 nci maddesinde yapılan açıklamalar doğrultusunda
gerçekleştirilecektir.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye Çankaya/Ankara Bilgi için: Erdoğan ÜVEDİ
Telefon No: 0 312 458 78 20 Faks No: 0 312 432 12 45 Daire Başkanı
e-Posta: ehgm_ysedb@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adresi: sgk@hs01.kep.tr Telefon No: 0 312 432 12 47
9 4/4
4) Aylık Transfer İşlemlerinin Kontrolü
Yapılan aylık transfer ödemeleri, MOSİP ekranında
– Plan bütçe ve analiz modülü,
– Ödeme işlemleri,
– Emekli ödemeleri,
– Transfer ödeme listesi
bölümünden kontrol edilebilmektedir.
Bilgi edinilmesini, Kurumumuzdan aldığı gelir/aylıklarının yurt dışına transfer edilmesini talep
eden sigortalılarımızın işlemlerinin, gerek Ülke gerekse Kurum imajı açısından gecikmeye mahal
verilmeden yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda sonuçlandırılması hususunda gereken hassasiyetin
gösterilmesini rica ederim.
İsmail ERTÜZÜN
Genel Müdür
Ek:
1- Emektar 4A programında transfer işlemi kılavuzu (Aylık Bağlanırken)
2- Emektar 4A programında transfer işlemi kılavuzu (Aylık almakta olanlar)
3- Emektar 4B programında transfer işlemi kılavuzu (Aylık Bağlanırken)
4- Emektar 4B programında transfer işlemi kılavuzu (Aylık almakta olanlar)
Dağıtım:
Gereği:
Merkez ve Taşra Teşkilatı

kaynak: sgk.gov.tr

Yorumlar