Ana Sayfa GENEL 25 Eylül 2020 541 Görüntüleme

Limited şirket ortaklarının kamu borcundan sorumluluğu

 

Limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre kurulmuş ticaret şirketleridir. Şirketin kuruluşu, ortaklık yapıları ve taşıması gereken diğer özellikler TTK’da düzenlenmiştir.

TTK’nın 537. maddesine göre; bir ya da daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulan, esas sermayesi belli ve bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan ve bir ticaret unvanı altında kurulanşirkete limited şirket adı verilir. Limited şirketlerin esas sermayesi 10 bin TLolup, bu tutar Cumhurbaşkanı tarafından 10 kat artırılabilmektedir.

Limited şirketler, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik konu için kurulabilirken, ortak sayısı 50’yi geçemez.

KAMU ALACAKLARINDA SORUMLULUK

TTK hükümlerine göre, limited şirket borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece mal varlığı ile sorumludur. Şirket ortaklarının sorumluluğu ise taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlıdır. Ancak, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 35. maddesi uyarınca; kamu alacağının güvenliğinin sağlanması amacıyla limited şirket ortaklarının şirketten tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu tutulmaları söz konusudur. Diğer bir ifade ile ortaklar kişisel mal varlıklarıyla da sorumludurlar.

Söz konusu madde şu şekildedir:

“Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları hâlinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.”

PAY DEVRİNDE SORUMLULUK

Limited şirket ortağının şirketteki sermaye payını devretmesi durumunda, payı devreden ve devralan kişiler, devir öncesine ait kamu alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.Ayrıca, kamu alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı olması durumunda, bu kişiler de kamu alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar.

Doç. Dr. Cem Barlas Arslan

kaynak: hurses.com.tr

Yorumlar