Ana Sayfa GENEL 25 Aralık 2019 444 Görüntüleme

e-UYGULAMALAR İLE İLGİLİ GÜNCEL SORULAR VE CEVAPLAR

SORU 1 –

2018 veya müteakip hesap döneminde 5 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura, e-arşiv fatura uygulamasına, 1/1/2021 tarihinden itibaren ise e-defter  uygulamasına geçmek zorundadırlar.

CEVAP 1 –

2018 yılında 10 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler 454 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında 1/1/2020 tarihinden itibaren e-fatura ve edefter uygulamalarına, 509 No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında da e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

SORU 2 –

2018 veya müteakip hesap döneminde 5 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükelleflerin sorumluluğu nedir?

CEVAP 2 –

2018 veya müteakip hesap döneminde 5 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükellefler 1/7/2020
tarihinden itibaren e-fatura, e-arşiv fatura uygulamasına, 1/1/2021 tarihinden itibaren ise e-defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

SORU 3 –

2018 yılında 5 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan aynı zamanda internet üzerinden satış yapan
mükelleflerin sorumluluğu nedir?

CEVAP 3 –

2018 yılında 5 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan aynı zamanda internet üzerinden satış yapan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren e-fatura, earşiv fatura ve e-defter uygulamalarına geçmek zorundadırlar.

SORU 4 –

İhracat yapan ancak e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan ve 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğindeki zorunluluk şartlarını da taşımayan bir mükellefin e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu var mıdır?

CEVAP 4 –

Hayır. İhracat faturası düzenleniyor olması 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde e-fatura ve diğer e-belge
uygulamalarına geçmeyi gerektiren bir durum değildir. e-Fatura uygulamasına halihazırda kayıtlı olan
mükelleflerin düzenleyecekleri ihracat faturalarını da “ihracat e-Fatura” Senaryosu ile (fatura ekinde Gümrük
Çıkış Beyannamesi var ise ve ihracat bir mal ihracatı ise) e-Fatura uygulaması üzerinden düzenlemesi gerekmektedir. Ancak e-Fatura/e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan bir mükellefin düzenleyeceği ihracata ilişkin fatura tutarının 30 bin TL ve üzeri olması durumunda bu faturanın Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ücretsiz sunulan e-Belge Portalı üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

SORU 5 –

e-fatura ve e-arşiv fatura kayıtlı kullanıcısı olmayan bir mükellef 01.01.2020 den itibaren Yurtdışına yapmış olduğu ihracatlara ilişkin 5 bin TL üstündeki faturaları kağıt fatura olarak mı, e-arşiv fatura mı yoksa e-fatura olarak mı düzenlemelidir?

CEVAP 5 –

e-fatura /e-arşiv kullanıcısı olmayan mükellefler 1.1.2020 den sonra düzenleyeceği ihracat faturalarını, tutarı 30 bin TL ve üzeri ise e-belge portalı üzerinde eArşiv fatura olarak düzenlemelidir.

SORU 6 –

1.1.2020 den sonra HİZMET İHRACATI faturaları e-Fatura mı olmalı e-Arşiv fatura mı olmalıdır?

CEVAP 6 –

e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olunması halinde bu tarihten sonra yurt dışına gönderilecek hizmet ihracı faturaları eArşiv fatura olarak düzenlenmelidir. Ancak alıcı serbest bölgede bir e-Fatura kullanıcısı ise düzenlenecek fatura
e-Arşiv olamayacağından bu alıcıya e-Fatura düzenlenmesi ancak senaryosunun ihracat e-Fatura olarak değil, temel/ticari fatura olarak seçilmesi, fatura tipinin ise “istisna” olması gerekmektedir.

SORU 7 –

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğine göre 1.7.2020 özel faturaya geçiş tarihi olarak görünmektedir. Bu durumda özel fatura düzenleyen ve e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler de bu tarihte eFatura uygulamasına geçmek zorunda mıdır?

CEVAP 7 –

Hayır. E-Faturaya kayıtlı kullanıcı olunması halinde 1.7.2020 tarihinden itibaren özel faturaların da e-Fatura olarak düzenlenmesi gerekir.

SORU 8 –

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb.  faaliyetleri nedeniyle ÖTV Mükellefiyetinin iptali zorunluluk şartını değiştirir mi?

CEVAP 8 –

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’ne göre ; “2- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’dan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler.” olarak açıklama yapılmış olup bu mükelleflerin bu faaliyetleri 2019 yılında gerçekleştirmiş
olması durumunda 1/7/2020 tarihinde geçmesi gerekmektedir. 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamına girilebilmesi için ÖTV mükellefiyetinin olması gerekmemekte, sadece bu listede sayılan malların imal, ithal teslim vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alınması (bayilik lisansı da dahil) yeterli olmaktadır. Tebliğ yayım tarihinden sonra lisansın sonlandırılması zorunluluk karşısındaki durumu değiştirmemektedir.

SORU 9 –

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisansı olan mükellefin 2019 yılı ağustos ayında EPDK lisansı iptal edilmiştir. 2018 ve 2019 brüt satış hasılatı 5 milyonun altındadır. Buna göre mükellefin 01/07/2020 tarihi itibariyle e-Fatura,
e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter Uygulamalarına geçme zorunluluğu var mıdır?

CEVAP 9 –

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin yayım tarihinden önce EPDK lisansı iptal edildiyse bu  hüküm kapsamında ilgili uygulamalara geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak ilgili tebliğin yayım tarihinden sonra lisansın iptali halinde e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarından çıkmayı gerektiren bir durum değildir.

SORU 10 –

Özel hesap dönemine tabi olan ve 01/07/2018-31/06/2019 hesap dönemi brüt satış hasılatı 7 milyon olan bir mükellef e-Fatura ve diğer uygulamalara hangi tarih itibariyle geçiş yapmalıdır?

CEVAP 10 –

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’ne göre 1/7/2020 de e-Fatura, e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçilmesi, 1/1/2021 tarihinde ise e-Defter Uygulamasına geçilmesi gerekir. İstenmesi durumunda özel hesap döneminin başladığı tarihte de tüm uygulamalara geçiş hakkı vardır.

SORU 11 –

1/1/2020 itibariyle limited şirkete dönüşen bir şahıs işletmesinin 1/1/2020 itibariyle e-Fatura ve diğer uygulamalara geçiş yükümlülüğü olacak mıdır?

CEVAP 11 –

Şahıs işletmesinin Anonim Şirket veya Limited şirket gibi bir şirkete dönüşmesi nevi değişikliği olarak değerlendirilmediğinden, değişikliğin gerçekleştiği tarih itibariyle yeni şirketin 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğindeki şartları taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

SORU 12-

EPDK’dan bayilik lisansı olan bir mükellefin, başka bir firmaya akaryakıt istasyonunun işletme
hakkını kiraya vermesi halinde 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer alan ”Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli(I)sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans(bayilik lisansı dahil) alan mükellefler.” bendi kapsamında  değerlendirilip e-fatura ya geçmesi gerekir mi?

CEVAP 12-

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında esas alınacak konu bu faaliyetler kapsamında EPDK lisansının olup olmadığıdır. Kiraya verme işlemi olsa bile bu kapsamda alınan EPDK lisansına hala sahip olunması durumunda Tebliğ kapsamında e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter ve e-İrsaliye Uygulamalarına geçme zorunluluğu vardır.

SORU 13 –

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu var mıdır?

CEVAP 13 –

Bu kapsamda değerlendirilen bir kuruluşun 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında E-Fatura v ve diğer uygulamalara geçme zorunluluğu bulunmamakta olup, bu kurumların durumu Muhasebat Genel Müdürlüğü’nce tespit edilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi çerçevesinde belirlenecektir.

SORU 14 –

Gayri faal firmaların 509 s. No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında e-Fatura ve diğer uygulamalara geçmek zorunluluğu var mıdır?

CEVAP 14 –

Vergi dairesi sicil kayıtlarından terk yapılmadığı müddetçe gayri faal bile olsa ilgili Tebliğdeki şartları taşıyan tüm mükellefler Tebliğde belirtilen e-Belge uygulamalarına geçmek zorundadır.

SORU 15 –

Hal kayıt sistemine kayıtlı olmayan tüccar ve komisyoncuların e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, E-müstahsil makbuzu uygulamalarına geçme zorunluluğu bulunmaktamıdır?

CEVAP 15 –

Kanunen HKS ye bildirim yükümlülüğü var ise ve aynı zamanda tüccar veya komisyoncu olunması durumunda “Toptancı Halinde ve Hale Bildirilerek İşlem Gören Mallar Hakkında Tebliği’nin ekindeki listede yer alan sebze ve meyveler ile iştigal edilmesi halinde 509 sıra
No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında belirtilen sürelerde e-fatura, e-arşiv, e-defter ( 2. Sınıf Tüccar ise Defter Beyan Uygulamasından devam edecektir) , eirsaliye ve e-müstahsil  Uygulamalarına geçiş zorunluluğu bulunmaktadır. Kanun kapsamında tüccar ve/veya komisyoncu vasfı olası yeterli olup, HKS’ye bildirim yapmıyor olması zorunluluk karşısındaki
durumunu değiştirmez.

SORU 16 –

Sebze ve meyve satışını hal dışında yapan bir tüccar veya komisyoncunun e-Fatura, e-Arşiv, eİrsaliye, e-Defter, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına geçme zorunluluğu bulunmakta mıdır?

CEVAP  16 –

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin ilgili hükümlerinde “5957 sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile faaliyet gösteren mükellefler..” şeklinde düzenleme yapıldığından faaliyetin hal içi veya hal dışı yapılması yönünde bir ayrıma gidilmemiştir.

SORU 17 –

Balık halleri ve soğuk hava depoları da 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında değerlendirilmektemidir?

CEVAP 17 –

Tebliğde sadece sebze meyve komisyoncuları ve tüccarları ifade edilmiştir. Dolayısıyla balık halleri ve soğuk hava depoları bu kapsama GİRMEMEKTEDİR.

SORU 18 –

SANAYİCİ/İHRACATÇI sıfatıyla müstahsil alışı ile ham madde tedarik eden ve hal kayıt  sistemine kayıtlı olan bir mükellef e-fatura ve diğer uygulamalara geçmek zorunda mıdır?

CEVAP 18 –

Hayır. Sanayici sıfatıyla sebze ve meyve alımı yaparak kendi tesisinde işleyen kişi, 5957 sayılı Kanuna tabi olmakla birlikte malların toptan satışı amacıyla faaliyet göstermediği için bu Kanundaki komisyoncu ve tüccar tanımı kapsamına girmemektedir. Bu sebeple, 509 Sıra
No.lu VUK Genel Tebliği’nin ilgili maddelerine göre bu sanayici, e-fatura uygulamasına geçmek zorunda olup da aynı zamanda faaliyeti gereği müstahsil makbuzu da düzenlemek zorundaysa Tebliğin “IV. 5.5. e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Süreci” maddesi gereği 1/7/2020 tarihine kadar e-müstahsile geçmek zorunda olacaktır.

SORU 19 –

Manav, Pazarcı, Market olarak Hal kayıt sistemine kayıtlı olan mükellefler de Tebliğ kapsamında
mıdır?

CEVAP 19 –

Hayır. Bu kapsama 5957 sayılı Kanuna istinaden yayınlanan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik’ in 40. Maddesinde hale bildirim yükümlülüğü olan mükelleflerden sadece komisyoncu ve tüccar sıfatı olanlar girmektedir.

SORU 20 –

Sebze meyve işiyle iştigal eden Kooperatiflerin e-Fatura, e-Arşiv Fatura e-Defter, e-İrsaliye ve eMüstahsil Makbuzu uygulamalarına geçme yükümlülüğü var mıdır?

CEVAP 20 –

Söz konusu kooperatifin 5957 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Üretici Örgütü Belgesi varsa 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin ilgili hükümlerine tabi olmayacaktır. Bu belge yoksa komisyoncu sayılmayacak ama HKS ye bildirim yükümlülüğü olan sebze/meyveyi kendi adına üyelerinden veya ortağından alıp yine kendi adına farklı bir fiyattan başkasına satarsa tüccar sayılacağından Tebliğ kapsamına girmeyi gerektirir.
Eğer bu kooperatif sadece kendi tüzel kişiliği adına kayıtlı olan bahçesinde ürettiği HKS bildirim
yükümlülüğü olan sebze meyveyi başka yere satarsa o zaman 5957 sayılı Kanun kapsamında tüccar değil üretici sayılır ki bu durum tebliğin düzenlemesi dışındadır.

SORU 21 –

Mükellefin tüccar veya komisyoncu sıfatının ortadan kalkması 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında çıkmasını gerektirir mi?

CEVAP 21 –

509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği gereği söz konusu uygulamalara geçmeden önce mükellefin artık Komisyoncu veya Tüccar sıfatı ile sebze ve meyve ticareti yapmayacak olması (farklı bir sektöre geçmesi vb.) ve bu nedenle HKS ‘deki kaydının pasife alınması durumunda bu faaliyetlerinden dolayı HKS’ye bildirim yükümlülüğü ortadan kalkar. Dolayısıyla bu kişi artık
509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin ilgili hükümleri kapsamında olmayacaktır. Ancak ilgili Tebliğ kapsamında uygulamalara geçtikten sonra bu yükümlülüğün kalkmış olması Tebliğ kapsamındaki uygulamalardan çıkmayı gerektirmez.

SORULAR VE CEVAPLAR DEVAM EDECEKTİR.

 

Yorumlar