Ana Sayfa GENEL 26 Ocak 2022 439 Görüntüleme

Danıştay Kararı : Müteahhitlere Ankastre Ve Beyaz Eşya İle İlgili Şok Karar.

Danıştay 3. Daire Başkanlığı         2018/1335 E.  ,  2021/5470 K.

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
ÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2018/1335
Karar No : 2021/5470

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Vergi Dairesi Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : … Mimarlık Turizm İnşaat Taahhüt Mühendislik İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
VEKİLLERİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının aleyhe olan hüküm fıkrasına davalı idarece yöneltilen istinaf başvurusuna ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: İkamet amaçlı binaların inşaatı faaliyeti ile iştigal eden davacı tarafından, dairelerle birlikte alıcılara teslim ettiği ankastre beyaz eşya üzerinden %18 katma değer hesaplamadığı, teslim edilen dairelerden 150 m² nin altında olanların bir kısmının birleştirilerek tesliminin yapılması sebebiyle birleştirilmiş haliyle net alanı 150 m² yi geçen dairelerin %18 oranında katma değer vergisine tabi olması gerektiği, proje etüd giderleri, belediye harç giderleri ve tapu harç giderlerinin maliyeti olarak kabul edilemeyeceğinden bunlara ait katma değer vergisinin de indirilemeyeceği yolundaki tespitleri içeren vergi inceleme raporuna dayanılarak Aralık 2014 döneminden sonraki döneme devreden katma değer vergisinin azaltılması gerektiğinin bildirilmesi üzerine ihtirazi kayıtla verilen katma değer vergisi beyannamesi üzerine devreden katma değer vergisinin azaltılması sonucuna doğuran tahakkuk işleminin iptali istemine ilişkindir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Alıcılara teslim edilen ankastre setlerin konuttan sökülüp taşınmasının ve ayrıca satışa konu edilmesinin mümkün olması sebebiyle dairelerin tamamlayıcı parçası olarak kabul edilemeyeceği dikkate alındığında, bunların %18 oranında katma değer vergisine tabi olduğu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 2. maddesine göre proje etüd giderlerinin yapı sahibince karşılanması gerektiği, belediye harç giderleri ve tapu harç giderlerinin ise niteliği gereği davacının ticari faaliyetine ilişkin zorunlu gider olmadığı dikkate alındığında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre davacının kazancının tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün olmayacağından devreden katma değer vergisinin sözü edilen hususlar nedeniyle düzeltilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, katma değer vergisi oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. maddesinde net alanı 150 m²ye kadar konut teslimlerinin %1 oranında katma değer vergisine tabi tutulduğu, dolayısıyla konut teslimlerinde %1 katma değer vergisi oranının uygulanabilmesi için konutun alıcısına teslimi anında 150 m² nin altında olması gerektiği anlaşıldığından vergi inceleme raporunda sözü edilen konutların alıcılarına teslim anında birleştirilmiş olup olmadığının tespiti amacıyla Mahkemelerince verilen ara kararıyla söz konusu dairelerin alıcılarına birleştirilmiş olarak teslim edildiğine ilişkin bilgi ve belgelerin davalı idareden istenmesi üzerine davalı idarece gönderilen belgelerin incelenmesinden, dava konusu dairelerin Nilüfer Belediyesi’nce onaylı imar projelerine uygun şekilde alıcıları tarafından ayrı ayrı teslim alındığı, teslim alındığı zaman yüz ölçümlerinin 150 m² nin altında olduğu görüldüğünden devreden katma değer vergisinin buna göre düzeltilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin; birleştirilmiş haliyle net alanı 150 m2 yi geçen dairelerin tesliminde uygulanan katma değer vergisine ilişkin kısmı iptal edilmiş, diğer kısımlara yönelik dava ise reddedilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusunun, usul ve hukuka uygun olduğu sonucuna varılan Vergi Mahkemesi kararının aleyhe olan hüküm fıkrasının kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Esasına etkili iddia ve itirazların karşılanmadığı, yapılan işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Dairelerin projelerine uygun şekilde alıcılarına teslim edildiği, etüd ve proje giderlerinin faaliyetin gereği olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …’ÜN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Üçüncü Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Temyiz isteminin reddine,
2. … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de belirtilen Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 23/11/2021 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.

Yorumlar