Ana Sayfa GENEL 26 Ağustos 2020 1194 Görüntüleme

1003B KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ NEDİR?

                                       1003B KODLU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ
I. GİRİŞ

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirileceği beyannamedir.
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “IV – Beyannamelerini Kendileri Gönderebilecek Mükellefler” bölümündeki şartları taşıyan mükellefler/işverenler, diledikleri takdirde, ikinci bir şifre alarak sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını “1003B” kodlu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazanç-ları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik)” ile elektronik ortam-da gönderebileceklerdir.
Ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını ayrı bir beyanname ile beyan etmek isteyen mükellefler/işverenler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi kesintisi, serbest meslek ödemesi kesintisi vb. kesintileri 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.
II. İKİNCİ ŞİFRENİN ALIMI
Beyannamelerini göndermek üzere kendi adlarına e-beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresi almış olan mükelleflerden ücret bilgilerini ayrı bir beyanname ile göndermek isteyenler, 13/01/2020 tarih ve VUK-122/2020-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ekinde yer alan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Talep Formu” (Ek-1) ile bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak “MUHSGK Özel Yetki” grubundan kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.
Şifre 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen kurallar çerçevesinde sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf ile mükellef veya kanuni temsilciye teslim edilecektir. Mükellef veya kanuni temsilci tarafından imzalanacak formun, bunlar tarafından bizzat vergi dairesine teslim edilemeyecek olması halinde, ilgili vergi dairesine verecekleri bir dilekçe ile kendilerine ait kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarfın vergi dairesince, noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kıldıkları kişiye verilmesini talep edebileceklerdir. Şifre kapalı zarf ile mükellefe veya kanuni temsilcisine teslim edildikten sonra şifrenin güvenliğinden mükellef veya kanuni temsilci sorumludur.
Mükellefiyetli şubelerin her biri için “MUHSGK Özel Yetki” grubundan kullanıcı kodu, parola ve şifre alabile-ceklerdir.

III. ÜCRET GİZLİLİĞİ İÇİN MÜKELLEFİYET
Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükelleflerin ücrete ilişkin 1003B kodlu beyannameyi verebilmeleri için “0003 Gelir Stopaj” mükellefiyetinin yanı sıra, “0095 Ücretlere İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanna-mesi” mükellefiyetinin de tesis edilmesi gerekmektedir.
IV. ÜCRET GİZLİLİĞİ İÇİN YETKİLENDİRME YAPISI
Beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükelleflerden ücrete ilişkin bilgilerini ayrı bir beyanname ile beyan etmek isteyenler, 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini yeni aldıkları bu kullanıcı kodu, parola ve şifre ile gönderecek ve gönderdikleri beyannameleri bu kullanıcı kodu, parola ve şifre ile  görüntüleyebilecek-lerdir. Bu kullanıcı kodu, parola ve şifre alındıktan sonra elektronik ortamda beyanname göndermek üzere daha önce alınan mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifre ile 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilemeyecek ve 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarına ilişkin bilgiler görüntülenemeyecektir. 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan beyannamelerin gönderildiği kullanıcı kodu, parola ve şifre ile 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin prim ve hizmete ilişkin bilgileri (SGK Bildirimleri bölümü) dışında kalan ve ücrete ilişkin vergi kesintileri ile teşviklere ilişkin bilgileri içeren bölümler görüntülenebilecektir.
1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için ilave olarak ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, daha önce elektronik ortamda beyanname gönder-mek üzere aldıkları mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifre ile 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan beyannamelerini eskiden olduğu gibi elektronik ortamda gönderebilecek ve görüntüleyebilecek-lerdir.

kaynak: gib.gov.tr

Yorumlar