Ana Sayfa GENEL 27 Haziran 2020 711 Görüntüleme

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINAN BİLGİLER KARŞILIĞINDA KATILMA PAYI ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Artık kimlik paylaşımı sistemi üzerinden alınan bilgiler karşılığında ücret ödenecek.

İlgili Tebliğ aşağıdadır.

27 Haziran 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31168
TEBLİĞ
İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINAN BİLGİLER

KARŞILIĞINDA KATILMA PAYI ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL

VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/11/2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sisteminden paylaşılan verilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında katılma payı ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda  tanımlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve mahalle muhtarlıkları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Çıktı verisi: Servis ile yapılan sorgulama sonucunda elde edilen ve anlamlı bir veri bütününden oluşan her bir bileşeni,

b) Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

c) Girdi verisi: Servis yolu ile veri seti üzerinde yapılacak her bir sorgu için kullanılan girdi parametresi veya parametrelerinden oluşan veri kümesini,

ç) KPS: Kimlik Paylaşımı Sistemini,

d) MAKS: Mekansal Adres Kayıt Sistemini,

e) Mekansal veri: MAKS’tan sorgulama yapılan harita servislerinden (Web Map Service ve Web Feature Service) sonuç olarak dönen verileri,

f) Metinsel veri: KPS üzerinden sorgulama yapılan -harita servisleri hariç- servislerde sonuç olarak dönen verileri,

g) Referans değeri:  Veri seti üzerinde doğrudan bir bilgi değeri olmayan ancak değişen verilere ulaşmak amacıyla, veri erişim servislerinde girdi verisi olarak kullanılan veriyi,

ğ) UAVT: Ulusal Adres Veri Tabanını,

h) Veri seti: Servis üzerinden sorgulamanın yapıldığı kaynak verileri,

ı) Veriye erişim servisleri: Veriye doğrudan veya referans değerleri kullanılarak erişim için kullanılan servisleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Katılma payı esasları

MADDE 5 – (1) Kimlik Paylaşımı Sisteminin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ve kamu hizmeti sunan tüzel kişilerle paylaşılması karşılığında her bir sorgu veya dönen kayıt başından katılma payı alınır. Katılma payı servis davranışı esası ile paylaşılan verinin içeriği göz önünde bulundurularak mekânsal ve metinsel veriler için ayrı ayrı belirlenir.

Katılma payı hesaplanması

MADDE 6 – (1) KPS’den yapılan her sorgu veya dönen kayıt başına katılma payı alınır.  Sorgu veya dönen kayıt sayısının belirlenmesinde İçişleri Bakanlığı kayıtları esas alınır.

(2) KPS üzerinden hizmet veren metinsel web servisler kullanım esasına göre dört şekilde ücretlendirilir.

a) Veriye erişim servislerinde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

b) Referans değerlerini elde etmek üzere kullanılan servislerde, gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

c) UAVT’de yer alan ve kişi ile eşleştirilmemiş adres bileşenlerinin paylaşıldığı servislerde,  gerçekleştirilen sorgu sonrası çıktı olarak paylaşılan her bir çıktı verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

ç) Genel Müdürlük UAVT Başvuru Ekranından yapılan veri taleplerinde her adres bileşeni üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

(3) KPS üzerinden hizmet veren mekânsal web servisler kullanım esasına göre üç sınıfa ayrılır.

a) Web Map Service (WMS)’de sağlanan GetMap ve GetFeatureInfo için servise yapılacak her istek ile gerçekleştirilecek sorguya esas her bir girdi verisi üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

b) Web Feature Service (WFS)’de GetFeature metodu için servise yapılacak her istek ile gerçekleştirilen sorgu sonrası çıktı olarak paylaşılan her bir çıktı verisi için üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

c) Genel Müdürlük MAKS Başvuru Ekranından yapılan veri taleplerinde her bir adres bileşeni üç (3) kuruş olarak ücretlendirilir.

(4) Kimlik Paylaşımı Sistemi ile sunulan hizmetlerin kullanımına esas ve sorgu sonucunda sabit değerlerin ve açıklamaların yer aldığı parametre sorgulama servisleri ücretsizdir.

(5) Katılma payı her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.

Tahakkuk ve bildirim

MADDE 7 – (1) Genel Müdürlükçe katılma payları takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla her bir dönemde yapılan sorgulamalar üzerinden kurumsal bazda hazırlanan ve sorgu miktarları ile tahakkuk ettirilen katılma paylarını gösteren çizelgeler ödeme yükümlülüğü bulunanlara dönemi takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar iadeli posta ile bildirim için gönderilir. Söz konusu çizelgeler bildirimi müteakip, tebliğ tarihini de gösterir şekilde İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.

Ödeme

MADDE 8 – (1) Çizelgelerde gösterilen katılma payları, bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar, İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne ödenir.

(2) Süresi içinde ödeme yapmayan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilere yeniden bir bildirimde bulunulmaz. İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğünce süresi içinde ödeme yapmayan kurumların listesi sistemle bağlantısının kesilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) Genel Müdürlük sistemle bağlantısı kesilen kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerin bağlantının kesildiği tarihe kadar ayrıca tahakkuk eden katılma payları, ödeme yükümlülüğü bulunanlara iadeli posta ile bildirilir. Söz konusu çizelgeler bildirimi müteakip, tebliğ tarihini de gösterir şekilde İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca tahakkuk eden tutarlar bildirimin yapıldığı ayın sonuna kadar ödenir.

(4) İçişleri Bakanlığının muhasebe hizmetlerini yürüten Merkez Saymanlık Müdürlüğünce sistemle bağlantısı kesilen kurumların süresinde ödemedikleri katılma payları ve ayrıca tahakkuk ettirilen katılma payları tutarlarını ve vade tarihlerini gösterir bir liste ile ayrıca tahakkuk eden katılma payının vadesini takip eden 5 iş günü içerisinde 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili için yükümlülerin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir.

(5) Tahsil edilen katılma payları Genel Bütçeye gelir kaydedilir. Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, ilgili muhasebe birimince, 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabından usulüne uygun olarak iade edilir.

İtiraz

MADDE 9 – (1) Katılma payı ödemekle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerin katılma payına dava açmaları tahsilâtı durdurmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari ve mali yükümlülük

MADDE 10 – (1) 5490 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi hükmü uyarınca, Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan sorgulamalar, değişiklik öncesi hükümlere göre ücretlendirilir.

(2) Tebliğin 7 nci maddesine göre sistemle bağlantısı kesilen kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti sunan tüzel kişilerin borçlarını tamamen ödediklerini belgeleyip başvurmaları halinde yeni taahhütname imzalamaya gerek olmaksızın sistemden yararlanmaya devam edip edemeyeceklerine İçişleri Bakanlığı karar verir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 11 – (1) 21/9/2006 tarihli ve 26296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ ile 7/11/2009 tarihli ve 27399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimlik Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini İçişleri Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür.

 

Yorumlar