Ana Sayfa Yazılar 28.09.2021 663 Görüntüleme

SGK da Elektronik Tebligat Dönemi Başlıyor.

Erol ÇEMBER

Yeminli Mali Müşavir

 

SGK da Elektronik Tebligat Dönemi Başlıyor

Günümüz dijital çağında, elektronik ağ üzerinden tüm bilgiler göz açıp kapayıncaya kadar karşı tarafa ulaşmakta. Bu hızlı iletişim döneminde birçok kamu kurum ve kuruluşu da elektronik ağı kullanmaya başladı.

Elektronik iletişim sistemlerinin kullanılması postada çeşitli sebeplerle yaşanan mağduriyetleri de ortadan kaldırmaktadır. Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığının elektronik tebligat uygulaması ile ilgili bir yazı kaleme almıştım. Gelir İdaresi Başkanlığının ardından 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. maddesine elektronik tebligatla ilgili fıkra eklenmiştir.

Yapılan bu düzenlemenin ardından uygulamanın nasıl olacağına yönelik 24 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” yayımlandı ve 1 Ekim tarihinde de yürürlüğe girecek. Bu yönetmelik hükmüne göre Sosyal Güvenlik Kurumu, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakları elektronik ortamda tebliğ edecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mevzuat gereği tebliği gereken tüm evrakları, muhataplarına elektronik ortamda tebliğ edebilecek. Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken ilgililere diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.

Kimler Elektronik Tebligat Sistemini Kullanmak Zorundadır?

5510 sayılı Kanun ve yayımlanan yönetmelik uyarınca işverenler 31.12.2021 tarihine kadar elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.

Elektronik tebligat sistemine dahil olacak işverenler 4A ve 4C statüsünde işçi çalıştıranlar olarak belirlendi. Böylece, tek başına çalışan esnaflar kapsam dışında kaldı ancak yanında işçi çalıştıran tüm kişiler elektronik tebligat kapsamına girmiş oldu.

İşverenler dışındaki kişilerde, isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebileceklerdir. Ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklardır.

Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK’ca belirlenen sistem üzerinden, 1.10.2021 tarihini takip eden üç ay içinde, 31.12.2021 tarihine kadar, başvuru yapmak zorundadırlar.

1.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayanlar ise sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, SGK’ca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.

Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişilerin de başvurularını SGK sistemi üzerinden yapacaklardır.

Elektronik Tebligat Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır?

SGK tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacak ve SGK tarafından ilgililerin elektronik tebligat adresine iletilecektir.

Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkmak Mümkün mü?

Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanlar ancak aşağıdaki durumlarda sistemden çıkabilirler. Bunun dışında elektronik tebligat sisteminden çıkmak mümkün değildir. Buna göre;

a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.

b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.

c) Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

Elektronik Tebligat Yapılacak Kişilerin Sorumlukları Nelerdir?

Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak olan muhatap;

a) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,

b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,

c) Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,

d) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,

yükümlü sayılmıştır.

Bu sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun elektronik tebligat sistemine başlamasıyla;

  1. hizmet kalitesi artacak, işverenle ilgili bilgi veya belge anında kuruma ulaşmış olacaktır.

Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması sağlanacaktır.

Elektronik tebligatla yapılan tebliğlerin ne zaman yapıldığı, kime yapıldığı, eklerinin neler olduğu görüntülenebileceği için hiçbir ihtilaf olmayacaktır.

Elektronik ortamda yapılan e-Tebligat sistemi kâğıt, zaman ve maddi tasarruf sağlamasından dolayı çevre dostudur. Ayrıca kurum bütçesine katkıda bulunacaktır.

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

Erol ÇEMBER    
kaynak: cemberymm.com.tr   

Yorumlar