Ana Sayfa GENEL 29 Haziran 2021 565 Görüntüleme

Yeni Borç Yapılandırması Kolaylığı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun’un 9. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde ilgili maddelerde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla bu kanundan yararlanmak isteyen borçlular, 31 Ağustos 2021 tarihi sonuna kadar ilgili idareye başvurmak zorundadırlar.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YİKOB’lara, (büyükşehirlerde kamu yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli aktörler), büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve bu kanunun 2. maddesi kapsamına girenlerin borçlarını bu madde kapsamında ödemek isteyen borçluların, 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar borçlu bulundukları, tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine olan borçları için söz konusu kanunun 2. maddesinden yararlanmak isteyen borçlular, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-devlet (www.türkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabileceklerdir.

Bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi dairelerine başvuruda bulunulması halinde ödeme planları, borçluların bağlı oldukları vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve borçlulara ödeme planları müracaat edecekleri herhangi bir vergi dairesinde imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla (www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden doğrudan verilebilecektir.

Bu tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine ödenecek kesinleşmiş alacaklar için madde hükmünden yararlanmak isteyen borçlular tarafından kullanılmak üzere düzenlenmiş olup alacaklı diğer idarelerce örneğe uygun başvuru dilekçelerinin hazırlanarak borçluların kullanımına sunulması icap etmektedir. Ayrıca alacaklı diğer idareler alt yapılarının uygun olması halinde başvuruları elektronik ortamda da alabilecektir.

Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için kanundan yararlanma isteminde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesi için ayrı ayrı başvurmaları gerekmektedir.

213 Sayılı Vergi Usul ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler, sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili vergi dairesine yazılı başvuru yapmak suretiyle 7326 Sayılı Kanun hükümlerinden yaralanabileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilerin, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi ve e-devlet üzerinden başvurmaları mümkün bulunmamaktadır.

Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi talep ettikleri dönem ve türler açısından da madde hükmünden yararlanabileceklerdir. Ancak; motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

7326 Sayılı Kanun’un 2. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hüküm gereğince bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile bunlara bağlı fer’i alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) kanun kapsamındadır.

Örneğin su kullanım dönemi 15 Mart 2021 ila 15 Nisan 2021 olan su alacağının, faturada yer alan son ödeme tarihi 2021 Nisan ayı içerisine rastladığı takdirde kanun kapsamına girmekte, mayıs ayına rastladığı takdirde kanun kapsamına girmemektedir.

7326 Sayılı Kanun’un 1. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, YİKOB’ların vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde, bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan 6183 Sayılı Kanun kapsamına alınmıştır.

YİKOB’lar, büyükşehirlerde kamu yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli aktörlerdir. Kamu adına uygulayıcı rolünün yanı sıra koordine eden, izleyen ve denetleyen bir rol de üstlenmişlerdir. YİKOB’lar kamu yatırımlarının verimli, hızlı ve etkili şekilde hayata geçmesi için çalışmakta ve belirlenen politikaların yerelde iyi yönetim uygulamalarıyla hayata geçirilmesini desteklemektedir.

Kaynak: Dr. Veysi Seviğ – https://www.itohaber.com/koseyazisi/217234/yeni_borc_yapilandirmasi_kolayligi.html

.

Yorumlar