Ana Sayfa GENEL 30 Temmuz 2021 717 Görüntüleme

Esas faaliyete ek olarak yapılan taksi işletmeciliği faaliyetinde kullanılan binek otomobillerin bakım ve yakıt giderlerinin indirilmesi hk.

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

38418978-120[40-2020/13-İ]-E.308648

16.11.2020

Konu

:

Esas faaliyete ek olarak yapılan taksi işletmeciliği faaliyetinde kullanılan binek otomobillerin bakım ve yakıt giderlerinin indirilmesi hk.

İlgi

:

16/03/2020 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; asıl faaliyetinize ek olarak ticari taksi işletmeciliği faaliyetinde de bulunduğunuz, adınıza tescilli ve faal olarak çalışan üç adet ticari taksinizin olduğu belirtilerek, taksi işletmeciliği faaliyetinde kullandığınız binek otomobillerinize ait akaryakıt, onarım ve bakım giderlerinin Gelir Vergisi Kanununun 7194 sayılı Kanunla değişik 40 ıncı maddesinde yer alan gider kısıtlamasına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmış olup aynı Kanunun “Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 38 inci maddesinde ise;

”Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce

1.İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir;

2.İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine uyulur.”

hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan; safi kazancın tespitine ilişkin olarak, yine aynı Kanunun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:

 …

5. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri (7194 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen parantez içi hüküm; Yürürlük: 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 07.12.2019) (Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir.)

…”

hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 27.05.2020 tarihinde yayımlanan 311 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin, Beşinci Bölümünde konuyla ilgili açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, taksicilik faaliyetinin esas itibariyle “binek otomobillerin çeşitli şekillerde işletilmesi” kapsamı içinde değerlendirilmesi gerekmekte olup, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinize istinaden elde etmiş olduğunuz kazançlarınız üzerinden, ticari taksilerinize ait akaryakıt, onarım ve bakım giderlerinin tamamını indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumlar