Ana Sayfa GENEL 31 Ocak 2021 322 Görüntüleme

Sgk Teşvikleri Genel Bilgiler.

1) Normalleşme desteği

3246 Sayılı Karar ile kısa çalışmanın sona ermesi ve haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 26 ncı maddesi uyarınca sağlanan normalleşme desteğinin uygulama süresi 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmış; ayrıca aynı Kararla söz konusu destekten yararlanma süresi  3 aydan 6 aya çıkarılmıştır.
2) 4447 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesinde yer alan ilave istihdam teşviği

  4447 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesinde yer alan ilave istihdama ilişkin  gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği uygulama süreleri 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.
Buna göre;
  • 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi kapsamında, Kuruma kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında, özel sektör işverenlerince 5510 Sayılı Kanun’un 4/a kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanununun 4/a ve 4/c bentleri kapsamında SGK’ye bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanun’un 4/b bendi kapsamında sigortalı olmamaları, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları kaydıyla, işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

    Söz konusu prim desteği 2022 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

  • 4447 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesi kapsamında, bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

    Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

    Bu maddeyle sağlanan vergi teşvikleri 2022 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren; 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınır. Bu madde kapsamındaki vergi teşvikleri, bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sağlanan teşvikten yararlanılan çalışanlar için maddede yazılı süre ve şartlarla sınırlı olarak uygulanacaktır, prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de uygulanmayacaktır.

    Bu Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki desteklerden faydalananlar hariç olmak üzere, 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren bu Kanunun geçici 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre kadar bu maddede yer alan vergi teşviklerinden yararlandırılacaktır.

SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
GENÇ, KADIN VE MESLEKİ BELGE SAHİBİ OLANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK
Yasal Dayanak

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu maddesi, 2011-45 Sayılı Genelge.

Geçerlilik Tarihi
Başlangıç Tarihi : 01.03.2011

Bitiş Tarihi : 31.12.2022

Açıklama

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,

Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir.

Sigortalı Yönünden;

01/03/2011 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,

18 yaşından büyük olmalı,

İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olmalı,

Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı,

NOTLAR

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

Yasal Dayanak

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesi, 2016/1 Sayılı Genelge.

Geçerlilik Tarihi
Başlangıç Tarihi : 23.04.2015

Bitiş Tarihi : Devam ediyor

Açıklama

Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanları üç ay içinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,

İşe alınan sigortalının bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmalı,

Sigortalı Yönünden;

31.12.2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olmalı,

İşbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınmalı, 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmalı,

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olmalı,

Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınmalı

NOTLAR

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

5 puanlık indirim SPEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren payı ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
YENİ NESİL TEŞVİK
Yasal Dayanak

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19. Maddesi

Geçerlilik Tarihi
Başlangıç Tarihi : 01.01.2018

Bitiş Tarihi : 31.12.2022

Açıklama

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalı Yönünden;

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmalı,

İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510 sk 4/1- a,b ve c bentleri kapsamında kayıtlı olmamalı,

Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması

İşyeri Yönünden;

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı

NOTLAR

Destekten yararlanma süresi 12 Ay’dır; bu süre, işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18 Ay’dır. Ancak teşvik süresi hiçbir şekilde 31/12/2020 tarihini geçemez.

SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM
Yasal Dayanak

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendi – 2008/93 – 2009/139 – 2011/45 Sayılı Genelgeler.

Geçerlilik Tarihi

Başlangıç Tarihi : 01.01.2018

Bitiş Tarihi : Devam Ediyor

Açıklama

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILARA UYGULANAN 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ
Yasal Dayanak

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 1. Fıkrasının (i) bendi – 2013/30 Sayılı Genelge.

Geçerlilik Tarihi

Başlangıç Tarihi : 01.01.2018

Bitiş Tarihi : Devam Ediyor

Açıklama

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalıları için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı / Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı,

NOTLAR

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan, Libya’da çalışanlardan, zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden, iş kaybı tazminatı alanlardan ve harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı alanlardan dolayı bu indirimden yararlanılamaz.

2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

5 Puan indirim (5510 81/ı) ile birlikte uygulanmaz. SPEK üzerinden hesaplanan işveren hissesinin GSS payından 5 puanlık indirim uygulanır.

SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR UYARINCA UYGULANAN TEŞVİK
Yasal Dayanak

5510 Sayılı Kanunun Ek 2. Maddesi 2011/54 – 2012/30 – 2012/37 Sayılı Genelgeler.

Geçerlilik Tarihi
Başlangıç Tarihi : 01.10.2009

Bitiş Tarihi : Devam Ediyor

Açıklama

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmeli, Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması,

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik belgesi alınmış olmalı,

Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,

Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması (gemi yatırımları hariç),

Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı,

6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamalı.

NOTLAR

İşyerinin 6 ncı bölgede kurulu olması halinde asgari ücret üzerinden sigortalı ve işveren hissesi prim tutarının tamamı karşılanır.
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılardan ve yurtdışında çalıştırılan sigortalılardan dolayı da bu teşvikten yararlanılamayacaktır.
İlave 6 puanlık indirimle aynı dönem için uygulanmaz.

SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ
Yasal Dayanak

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrası, 2009-149 sayılı Genelge.

Geçerlilik Tarihi
Başlangıç Tarihi : 01.10.2009

Bitiş Tarihi : Devam Ediyor

Açıklama

Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyeri Yönünden;

Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Sigortalı Yönünden;

01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olmalı,

İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olmalı,  Sigortalı, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olmalı, Fiilen çalışması

NOTLAR
5 puan indirim ile birlikte uygulanmaz.

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
ENGELLİ SİGORTALI İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK
Yasal Dayanak

4857 Sayılı İş Kanunun 30. Maddesi, 2008/77 Sayılı Genelge.

Geçerlilik Tarihi
Başlangıç Tarihi : 01.07.2008

Bitiş Tarihi : Devam ediyor

Açıklama

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanması sağlanmıştır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Engelli sigortalı çalıştırılmalı,

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler ödenmiş olmalı,

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan, topluluk sigortasına tabi çalışan, yurtdışında çalışan sigortalılar ile aday çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı bu teşvikten yararlanılamaz.

NOTLAR

5 puanlık indirim SPEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren hissesi ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİK
Yasal Dayanak

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. Maddesi, 2008/85 – 2009/21 Sayılı Genelgeler.

Geçerlilik Tarihi
Başlangıç Tarihi : 01.04.2008

Bitiş Tarihi : 31.12.2023

Açıklama

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı, primler ödenmiş olmalı,

Sigortalı fiilen çalışmalı,

Sigortalı; Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olmalı,
5 puanlık indirim ve kalan %15, 5 işveren payının yarısı (% 7,75) SPEK üzerinden hesaplanmaktadır.

SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİ HAKKINDA UYGULANAN SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ
Yasal Dayanak

5225 Sayılı Kanunun 5. Maddesi, 2010/109 Sayılı Genelge.

Geçerlilik Tarihi
Başlangıç Tarihi : 01.08.2004

Bitiş Tarihi : Devam ediyor

Açıklama

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Kurumlar vergisi mükellefi olmalı,

Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alınmış olmalı,

Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olmamalı (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması).

NOTLAR

5 puanlık indirim ve kalan %15,5 işveren payının yarısı veya dörtte biri SPEK üzerinden hesaplanmaktadır.

SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
SOSYAL HİZMETLERDEN FAYDALANAN ÇOCUKLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK
Yasal Dayanak

2828 sayılı Kanununun Ek 1. Maddesi. 2018/7 Sayılı Genelge.

Geçerlilik Tarihi
Başlangıç Tarihi : 19.02.2014

Bitiş Tarihi : Devam ediyor

Açıklama

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılanacaktır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalı Yönünden;

19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış olmalı,

2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olmak,

İşyeri Yönünden;

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı

NOTLAR
Destekten yararlanma süresi 5 Yıl’dır.
SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE UYGULANAN TEŞVİK
Yasal Dayanak

3294 sayılı Kanununun Ek 5. Maddesi.2018/8 Sayılı Genelge.

Geçerlilik Tarihi
Başlangıç Tarihi : 26.04.2016

Bitiş Tarihi : Devam ediyor

Açıklama

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmalı,

İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak,

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmalı,

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak,

İşyeri Yönünden;

Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,

Sigortalının işe alındığı yıldan önceki takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

NOTLAR
Destekten yararlanma süresi 12 Ay’dır.
SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ
Yasal Dayanak

4447 sayılı Kanunun ek 4. Maddesi, 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Geçerlilik Tarihi
Başlangıç Tarihi : 01.01.2019

Bitiş Tarihi : Devam Ediyor

Açıklama

4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak uygulanacaktır.

TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

İşyerinin 6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,

İşverenin, Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,

Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi,

İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması, gerekmektedir.

SGK TEŞVİK İNDİRİMLERİ
İLAVE 6 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ
Yasal Dayanak

5510 Sayılı Kanunun 81. Maddesinin 2. Fıkrası – 2013/30 – 2016/8 Sayılı Genelgeler.

Geçerlilik Tarihi

Başlangıç Tarihi : 01.01.2013

Bitiş Tarihi : 31.12.2019

Açıklama
51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır.
TEŞVİKTEN YARARLANMA ŞARTLARI
Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,

Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

Türkiye genelinde prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun olmaması, varsa bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,

Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödenmesine devam edilmeli,

Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri olmamalı
NOTLAR
Yararlanma süresi tüm iller için 31/12/2019 tarihidir. 2016/Mart ayından itibaren işyerinde ilgili ayda on ve üzerinde sigortalı çalıştırma şartı kaldırılmıştır.
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

5 puanlık indirim SPEK üzerinden, İlave 6 puanlık indirim ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.
kaynak: digitalmevzuat.com

Yorumlar

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil