Ana Sayfa Özelgeler 31 Temmuz 2021 739 Görüntüleme

Özelge : Baroya bağlı avukatlara adli yardım kapsamında baro tarafından yapılan ödemeler ile CMK kapsamında Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yapılan ödemelerde KDV tevkifatı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 

Sayı

:

E-66523654-130[ÖZG-7-2021]-29773

02.06.2021

Konu

:

Baroya bağlı avukatlara adli yardım kapsamında baro tarafından yapılan ödemeler ile CMK kapsamında cumhuriyet savcılıkları tarafından yapılan ödemelerde KDV tevkifatı

 

İlgi

:

… tarih ve … kayıt numaralı özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Baronuz tarafından adli yardım kapsamında avukatlara yapılan ödemeler ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında Cumhuriyet Savcılıkları tarafından avukatlara ödenen vekalet ücretlerinde katma değer vergisi (KDV) tevkifatı yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun;

-1/1 maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-9/1 maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

hükme bağlanmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde tevkifat yapacak kurum ve kuruluşlar sayılmış, (I/C-2.1.3.2) bölümünde tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde ise tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

Aynı Tebliğin;

– (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde;

 

“KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

– (I/C-2.1.3.4.1) bölümünde;

 

“Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, serbest meslek erbabı avukatların adli yardım kapsamında Baronuza ve 5271 sayılı Kanun kapsamında Cumhuriyet Savcılıklarına düzenlediği serbest meslek makbuzlarında avukatlık hizmet bedelinin KDV dahil 1.000 TL’yi aşması halinde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13) bölümü kapsamında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Yorumlar

Benzer Haberler