Ana Sayfa GENEL 14 Eylül 2020 738 Görüntüleme

Ticari İşletme, Ticaret Şirketlerİ Nedir? Ticaret Sicili Uygulamaları Nasıldır? Bunları Biliyor muydunuz?

Ticari İşletme, Ticaret Şirketlerİ Nedir? Ticaret Sicili Uygulamaları Nasıldır? Bunları Biliyor muydunuz?

SORULAR CEVAPLAR
Tacir nedir ve tacir olmanın hüküm sonuçları nelerdir? Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir.
İşletme sahibi gerçek veya tüzel kişi olabilir.
Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir sayılırlar.
Ticari işletme işleten Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflar, tacir sayılmazlar.
Ticaret şirketlerinde tacir sıfatı şirketin kendisine aittir.
Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden oluşur.
– Şahıs Şirketleri: kollektif şirket, komandit şirket
– Sermaye Şirketleri: anonim, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
Tacir olmanın hüküm ve sonuçları ise şunlardır:

 • İflasa tabi olma
 • Ticaret siciline ve odaya kaydolma
 • Ticaret unvanı kullanma
 • Ticari defterleri tutma
 • Ticari iş karinesine ve ticari örf ve adete tabi olma
 • Basiretli iş adamı gibi davranma
 • Ücret ve faiz isteme
 • Ücret ve cezai şartın azaltılmasını isteyememe,
 • Fatura verme
Anonim ve limited şirketler bakımından ayni sermaye konusunda dikkat edilecek hususlar nelerdir? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 127 inci maddesinde taşınırlar ve her çeşit taşınmazın, şirkete ayni sermaye olarak konabileceği belirtilmektedir. Kanunun 128 inci maddesinde de şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikrî mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri takdirde ayni sermaye olarak kabul olunabileceği; paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye olarak konulmasının borçlanılması hâlinde şirketin, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde malik sıfatıyla doğrudan tasarruf edebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bununla birlikte; anonim şirketlerde ayni sermaye ile ilgili hususlar, 6102 sayılı Kanunun 342 nci ve 343 üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Kanunun 342 nci maddesinde ise üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurlarının ayni sermaye olarak konulabileceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddenin gerekçesinde, madde ile üzerinde sınırlı aynî bir hak, haciz veya tedbir bulunan, nakden takdir ve devrolunamayan aynın anonim şirkete sermaye olarak konulmasının, sermayenin korunması ilkesi ile bağdaşmaz bulunduğu belirtilmiştir. 343 üncü maddede ise konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçileceği, değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu; sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin ve 342 nci maddeye uygunluğunun belirlendiği, tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanacağı hüküm altına alınmıştır.

Şirket türleri ve özellikleri nelerdir? Ticaret Şirketleri

Ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler ve şirket türleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir.
Kanuna göre ticaret şirketleri;

 1. Anonim şirket
 2. Limited şirket
 3. Kollektif şirket
 4. Komandit şirket
 5. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Bu şirketler, Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerine tabi olup, sermaye şirketi ve şahıs şirketi olarak ikiye ayrılmaktadır:

Sermaye Şirketleri: Anonim ve Limited Şirketlerdir. Ortaklar bakımından sınırlı sorumluluk söz konusudur.
Şahıs Şirketleri: Kollektif ve Komandit Şirketlerdir. Ortaklar bakımından sınırsız sorumluluk söz konusudur.
Anonim ve Limited şirketler Türkiye’deki en yaygın olan şirket türleridir.

Anonim Şirket

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.
Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketlerin sermayesi paylara bölünmüştür ve ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri ve ödedikleri sermaye ile sınırlıdır.
Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur.
Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye 50.000.-Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz.
Anonim şirketlerin organları Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’dur. Genel Kurul bütün ortakların temsil edildiği en üst karar verici organdır. Esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş bir veya daha fazla kişiden oluşan yönetim kurulu, şirketin yönetim ve temsilinden sorumlu organdır.

Limited Şirket

Bir limited şirket, şirket unvanını ve önceden belirlenmiş (sabit) sermayesini oluşturmuş, şirket varlıklarıyla sınırlı yükümlülüğe sahip bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişiyle kurulur. Pay sahiplerinin şirkete karşı sorumluluğu sermaye payları ile sınırlıdır.
Bir limited şirket, asgari sermayesi 10,000 TL olmak üzere en az bir ve en fazla elli gerçek veya tüzel kişi ortaktan oluşturulabilir. Anonim şirketler, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Limited şirketler halka açılamaz.
Şirket organları; Ortaklar Genel Kurulu ve Müdür/Müdürler Kuruludur. Genel kurul, bütün ortakların temsil edildiği en üst karar verici organ iken, Müdürler Kurulu da şirketin yönetim ve temsilinden sorumlu organdır.

Kollektif Şirket

Kollektif şirketler, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş olup hiçbir ortağın sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamıştır. Asgari sermaye sorumluluğu yoktur. Sadece gerçek kişiler ortak olabilir. Ortakların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir. Şirketin yönetiminden her ortak sorumludur.

Komandit Şirket

TTK’ya göre komandit şirketler ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulmuş şirketlerdir.
Şirket biri komandite diğeri komanditer olmak üzere en az iki ortak tarafından kurulur ve asgari sermaye tutarı yoktur. Komandite ortak sınırsız sorumluluğa sahip iken Komanditerler taahhüt ettiği sermaye oranında sınırlı sorumludur. Komanditer ortak gerçek veya tüzel kişi olabilir. Komandite ortaklar ise gerçek kişilerden oluşur ve şirket yönetimine seçilebilirler. Ortakların sorumluluk ve yükümlülükleri şirket kuruluş sözleşmesi ile belirlenir.

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkettir.
Sermaye, paylara bölünmeksizin sermayesi sadece birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmış bulunuyorsa komandit şirket hükümleri uygulanır.
Kurucular beş kişiden az olamaz. Kuruculardan en az birinin komandite olması şarttır. Kurucu sıfatını haiz olan komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının esas sözleşmeye yazılması gerekir.

Şube nedir ve tescili nasıl gerçekleşmektedir? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunacağı hükme bağlanmıştır.

27.01.2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ticaret Sicili Yönetmeliği”nin 118 inci maddesinde; şube, “bir ticari işletmeye bağlı olup ister merkezinin bulunduğu sicil çevresi içerisinde isterse başka bir sicil çevresi içinde olsun, bağımsız sermayesi veya muhasebesi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kendi başına sınai veya ticari faaliyetin yürütüldüğü yerler ve satış mağazaları” olarak tanımlanmıştır.

Buna göre, bir ticari işletmeye bağlı olarak kendi başına sınai ve ticari faaliyetin yürütüldüğü yerler ve satış mağazaları, merkezlerinin bulunduğu sicil çevresinde bulunup bulunmadıklarına ya da muhasebelerinin bağımsız tutulup tutulmadığına bakılmaksızın şube olarak nitelendirilecek ve bulundukları yerin müdürlüğüne tescil edilecektir.

Dolayısıyla, ticari işletmeye bağlı işyerlerinin, merkeze bağlı olarak üçüncü kişilerle bağımsız şekilde ve doğrudan hukuki işlem tesis etmek suretiyle işletilmeleri ve Kanunda açıklanan ticari iş kapsamında ticari ve sınai faaliyet göstermeleri durumunda şube olarak ticaret siciline tescillerinin yapılacağı değerlendirilmektedir.

Bir limited şirket kurulabilmesi için hangi işlemler yapılmalıdır? Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir limited şirket kuruluş başvurusu ile ilgili olarak tescil sırasında yapılması gereken işlemler, başvuru belgeleri, nelerin tescil edileceği gibi hususlar tacirlere yönelik bir rehber niteliğinde olan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 90 ve 91 inci maddelerinde düzenlenmektedir.

Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanmasını izleyen otuz gün içinde yapılması gereklidir.

Ticaret siciline başvurmadan önce, şirket kurulması sırasında, öncelikle şirkete ayni sermaye konuluyor (gayrimenkul, menkul gibi) ise veya kuruluş sırasında devralınacak bir işletme varsa, ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporlarının alınması gereklidir.

Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden yazı alınmalıdır. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belgenin de alınması gereklidir.  Bunlarla birlikte,  ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları, müdürler kurulunda bir tüzel kişinin bulunması halinde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler, şirket müdürlerinin herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda düzenlenmiş, ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri,  Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil başvurusunda verilmelidir.

25 Eylül 2017 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Rekabet Kurumu arasında Rekabet Kurumu payının bankaya gidilmeksizin ticaret odasında ödenebilmesini sağlamak amacıyla bir protokol imzalanmıştır. 1 Ocak 2018 itibariyle bu ücret doğrudan ticaret sicili müdürlüklerinde ödenebilmektedir. Bu çerçevede, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge de verilmelidir.

Bir anonim şirket kurulabilmesi için hangi işlemler yapılmalıdır? Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde bir anonim şirket kuruluş başvurusu ile ilgili olarak tescil sırasında yapılması gereken işlemler, başvuru belgeleri, nelerin tescil edileceği gibi hususlar tacirlere yönelik bir rehber niteliğinde olan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 69 ve 70 inci maddelerinde düzenlenmektedir.

Anonim şirket kurulması sırasında, öncelikle anonim şirkete ayni sermaye konuluyor (gayrimenkul, menkul gibi) ise veya kuruluş sırasında devralınacak bir işletme varsa, ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporlarının alınması gereklidir.

Http://mersis.gtb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden başvuru yapmak suretiyle, kurulacak anonim şirketin esas sözleşmesi MERSİS’te hazırlanmaktadır. Kurucular, sözleşmenin imzalanması için şirketin kurulacağı yer ticaret sicili müdürlüğünde hazır bulunur. Ayrıca kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte bizzat kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanır veyahut sözleşmede yer alan imzalar notere onaylattırılmalıdır.

Esas sözleşmede, esas sermayeyi oluşturan payların nakden ödenmesi taahhüt edilmiş ise taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az %25’i bankaya, kurulmakta olan şirket adına ve sadece şirket tarafından kullanılabilecek şekilde açılacak özel hesaba yatırılmalı, bu durumu teyit eden ve yetkili ticaret sicili müdürlüğüne hitaben ilgili banka tarafından düzenlenen banka mektubu alınmalıdır.

Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına ve ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belgenin de ticaret sicili müdürlüğüne ibrazı gerekmektedir.

Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketlerin izin veya uygun görüş yazısı almaları gereklidir.

25 Eylül 2017 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Rekabet Kurumu arasında Rekabet Kurumu payının bankaya gidilmeksizin ticaret odasında ödenebilmesini sağlamak amacıyla bir protokol imzalanmıştır. 1 Ocak 2018 itibariyle bu ücret doğrudan ticaret sicili müdürlüklerinde ödenebilmektedir. Bu çerçevede, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemenin gerçekleştirildiğini gösterir belge, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları, yönetim kurulunda bir tüzel kişinin bulunuyorsa, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı ve soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda düzenlenmiş, şirket unvanı altında atılmış imza beyannamelerinin de verilmesi gereklidir. Bir anonim şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, Bakanlığın izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde iznin alınmasını, diğer anonim şirketlerde kurucuların tamamının şirket sözleşmesinde yer alan imzalarının noterce onaylanmasını veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır.

İmza beyannamesi hangi durumlarda ve nerede düzenlenmektedir? İmza beyannamesi, “gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişinin, ticaret unvanı ve bunun altına atacağı imzayı içeren belge” olup; söz konusu belgenin, “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yalnızca ticaret sicili müdürlüğünde düzenlenmesi gerekmektedir.

6102 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında “Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı sicil müdürlüğüne verir.” ifadesine yer verildiğinden, herhangi bir ayrım gözetmeksizin gerçek kişi tacirler ile kollektif, adi komandit, sermayesi paylara bölünmüş komandit, anonim, limited şirketler ve kooperatifleri temsil ve ilzama yetkili kılınan şahısların tamamının imza beyanlarının ticaret sicili müdürlüklerine verilmesi zorunlu bulunmaktadır. Bu çerçevede, Kanuni bir zorunluluk olarak imza beyanlarına dair işlemlerin noterlere yönlendirilmeksizin Tebliğ’de belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ticaret sicili müdürlüklerince karşılanması gerekmektedir.

Ayrıca, 18.07.2018 tarihli ve 00035967680 sayılı Genelgemiz ile, bir kişinin aynı ticaret şirketinin birden fazla şubesine temsile yetkili olarak atanması durumunda; şubeler aynı sicil çevresi içerisinde olmak kaydıyla, temsile yetkili şahıs tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne daha önce aynı şirketin bir başka şubesi için verilen imza beyanının bir örneğinin, ilgili müdürlükçe onaylanarak şahsın sonradan yetkili olarak atandığı şubenin dosyasına konularak, imza beyanın aslının hangi dosyada olduğunun not edilmesi suretiyle, gerekli tescil işlemlerinin karşılanabileceği ve bu durumda ilave imza beyannamesi verilmesine gerek bulunmadığı ve yine 7099 sayılı Kanun’la 6102 sayılı Kanun’un 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliğin yürürlük tarihi olan 10/3/2018 tarihinden önceki uygulama döneminde, notere onaylattırılarak ticaret sicili müdürlüklerine verilen imza beyanlarının da tescile mesnet belge olarak kabul edilebileceği hususunda Bakanlığımız görüşleri tüm ticaret sicili müdürlüklerine bildirilmiştir.

Anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarları nelerdir? Anonim şirket kuruluşu için gereken asgari sermaye tutarı ise, 50.000 TL olup; sermayenin ¼’ünün şirketin tescilinden önce, kalanının tescili izleyen 24 ay içinde ödenmesi zorunludur.
Limited şirket kuruluşu için gerekli olan asgari sermaye tutarı ise, 10.000 TL olup; sermayenin tamamı, tescili takip eden 24 ay içinde ödenebilmektedir.
Halka açık olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçişlerine ilişkin başvuru usulü nasıldır? Başlangıç sermayesi en az yüzbin Türk Lirası olan şirketler; Bakanlıktan izin almak şartıyla kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilirler veya sonradan esas sözleşmelerini değiştirerek kayıtlı sermaye sistemine geçebilirler.

Kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerde çıkarılmış sermayenin tamamının ödenmiş olması ve sermayenin karşılıksız kalmamış olması şarttır. Kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek şirketlerde ise başlangıç sermayesinin tamamının ödenmiş olması gerekir.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek veya bu sisteme geçmek isteyen şirketlerin esas sözleşmelerinde en az;

a) Başlangıç sermayesi,
b) En fazla beş yıl olmak üzere yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresi, sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri,
c) Kayıtlı sermaye tavanı,
ç) Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararının ne şekilde ilan edileceği,
hususlarının belirtilmesi zorunludur.

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek veya bu sisteme geçmek isteyen şirketler, Genel Müdürlüğe başvurarak izin alırlar. Kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek şirketler ve kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen şirketler izin başvurularında aranan belgeler Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 6 ncı maddesinde gösterilmiştir.

Ticaret unvanının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esaslar 14/02/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ’de düzenleme altına alınmıştır. Ticaret unvanının anılan Tebliğde belirtilen hükümler çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir.

Devam Edecek……

kaynak: ticaret.gov.tr

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil