Ana Sayfa GENEL 19 Ağustos 2020 561 Görüntüleme

Laminant parke döşeme ve tadilatı işinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı

 193/Özelge T.C.
Gelir İdaresi Başkanlığı

Resmi Gazete 20.01.2020  –
 
Sayı: 85373914-120.01.03[40.01.124]-11369
Konu: Laminant parke döşeme ve tadilatı işinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı
Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

İlgi:17/09/2019 tarih ve 189471 kayıt sayılı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; emekli olduğunuz, aile bütçesine ek gelir olması için “laminant parke döşeme ve tadilatı” işini yapmak istediğinizi belirtilerek, anılan faaliyetin esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.

Aynı maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, “Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı;” hükmü yer almakta olup, maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları belirtilmiş, son fıkrasında da “Bu muaflığın, 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca, anılan Kanunun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanunu’nda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 nci ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulden faydalanamayacak mükellefler sayılmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde; “laminant parke döşeme ve tadilatı” faaliyetinizin bir işyeri açmaksızın seyyar olarak yapılması halinde, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi gereğince esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu işinizi bir işyeri açarak veya gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapmanız durumunda ise söz konusu muafiyetten faydalanamayacağınız tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

kaynak: digitalmevzuat.com


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil