Ana Sayfa GENEL 22 Nisan 2021 389 Görüntüleme

Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : E-69053920-010.06.01-24043199
SGK Genelgesi 2021/11
Konu : Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri
Bilindiği üzere, 18.06.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı Genelgenin Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm, “7. 3-
Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı
ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili” başlıklı bölümünün;
“7.3.1- Genel açıklamalar” alt başlığında; 5510 sayılı Kanunun 11 ‘inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan
değişiklik ile Kuruma verilen yetki doğrultusunda Kurumca; valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili
diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılmasına
karar verildiği, yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılabilmesi için yapı ruhsatına başvuranlar
tarafından ruhsat vermeye yetkili mercilere yapılan yapı ruhsatı başvurularında verilen bilgileri ruhsat vermeye
yetkili mercinin Kuruma on-line olarak aktaracağı, bu aktarma sonucunda yapı ruhsatına istinaden işyerinin
otomatik tescil işlemi ve e-Sigorta aktivasyon işleminin yapılacağı ve işverenin Kuruma müracaat etmeden eSigorta işlemlerini yapabileceği,
“7.3.2- Yapı ruhsatına istinaden işyeri tescili” alt başlığında; yapı ruhsatına istinaden yapılacak otomatik
tescillerde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığı önem arz etmediğinden sigortalı çalıştırılmaya ilişkin yapı
ruhsatında bir bilgi bulunmasa dahi işyeri dosyasının tescil edileceği, bu durumda ayrıca işyeri bildirgesi
verilmeyeceği,
Yapı ruhsatında sigortalının çalıştırılmaya başlanacağına dair tarih bulunması halinde dosyanın kapsama alınma
tarihi olarak bu tarihin, müracaat tarihi olarak ruhsatın onay tarihinin, sigortalı çalıştırılmaya başlanacağına dair
tarihin bulunmaması halinde ise dosyanın kapsama alınma tarihi ve müracaat tarihi olarak ruhsatın onay
tarihinin esas alınacağı,
Sigortalı çalıştırılmasa dahi otomatik tescili yapılan işyerinde daha sonra işveren tarafından sigortalı
çalıştırılmaya başlanılması halinde işyerinin kanun kapsamına alınış tarihinin sigortalı çalıştırılmaya başlanılan
tarih esas alınarak güncelleneceği, ancak bu durumda işyeri bildirgesi istenilmeyeceği ve işyeri bildirgesinin
verilmemesinden dolayı 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para
cezası uygulanmayacağı, talimatlandırılmıştır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun;
8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde ilk
defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için,
çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar verilen sigortalı
işe giriş bildirgelerinin süresinde verilmiş sayılacağı,
100 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise, Kuruma verilmesi gereken her türlü belge, bildirge ve
taahhütnamenin, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara verilmesini mecbur
kılmaya, söz konusu belgeleri diğer kamu idarelerine ait formlarla birleştirmeye ve bu belgeleri kamu
idarelerinin elektronik bilgi işlem ortamından almaya, bu kişilere yapılacak bildirimleri Kuruma verilmiş
saymaya Kurumun yetkili olduğu,
Öngörülmüştür.
Söz konusu yetki kapsamında, valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel
kişilerince verilen yapı ruhsatlarına istinaden otomatik işyeri tescili yapılan işyerleri için, sigortalı
çalıştırılacağına ilişkin bildirimlerin yapı ruhsatı başvurularında da alınabilmesine ve alınan bu bilgilere göre
sigortalı tescil işlemlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.
Bu itibarla, işveren tarafından yapılan yapı ruhsatı başvurusunda, çalıştırılacak sigortalılara ilişkin sigortalı
tesciline esas olan bilgileri, ruhsat vermeye yetkili idareye sunulan ve yetkili idare tarafından Kurumumuza online olarak aktarılan sigortalıların, tescil işlemleri otomatik olarak yapılacak olup, bu sigortalılar için ayrıca
sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi istenmeyecektir.
Ancak, otomatik tescil yapılan işyerleri için yapı ruhsatı başvurusunda çalıştıracağı sigortalılara ilişkin
bildirimde bulunulmayan işyerlerinde çalıştırılacak sigortalıların işe giriş bildirimleri hususunda cari usullere
göre işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkanı V.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil