Ana Sayfa GENEL 23 Nisan 2021 330 Görüntüleme

Kurumlar Vergisi Oranını Artıran ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun 22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 15 maddeden oluşan Kanun toplam 7 farklı kanunda değişiklik
yapmaktadır.
Bu Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar ise özetle aşağıdaki gibidir:
1) Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23
oranında uygulanması
Bu Kanunun 11 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 13 üncü maddeyle, %20 olan
kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında
uygulanacaktır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap
dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır.
Aynı kanunun yürütmeye ilişkin 14 üncü maddesi uyarınca, kurumlar vergisi oranı değişikliği 1/7/2021
tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren
başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden
itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 22/4/2021 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Buna göre, 17/05/2021 tarihine kadar beyan edilip ödenmesi gereken 2021/I.Geçici Vergi Dönemine
(Ocak-Şubat-Mart) ait kurum geçici vergi beyanında kurumlar vergisi oranı %20, daha sonraki geçici
vergilerde ise %25 oranında uygulanacaktır.
Geçici vergilendirme dönemi
Uygulanacak Vergi Oranı
1 Ocak – 31 Mart 20%
1 Ocak – 30 Haziran 25%
1 Ocak – 30 Eylül 25%
1 Ocak – 31 Aralık 25%

Geçici vergi dönemleri üçer aylık olmakla birlikte, beyan edilecek kazancın hesaplanmasında 3, 6, 9 ve 12
aylık mali tablolar esas alındığından, tüm yıl %25 oranında vergilendirilmiş olacaktır.
2) İçecek ve Tütün mamüllerinde ÖTV’nin komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda doğması
ÖTV Kanununun “Vergiyi doğuran olay” başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, komisyoncular
vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya tesliminde ÖTV doğmaktadır.
Bu Kanunun 8 inci maddesi ile ÖTV Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan
değişiklikle, ÖTV Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki içecek ve tütün mamüllerinin, komisyoncular
vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından komisyoncuya veya konsinyi
işletmelere verildiği anda vergilendirilecektir.
Yürürlük tarihi: 22/4/2021.
3) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda sayılan menkul malların ve gayrimenkullerin satış
işlemlerinde değişiklikler yapılması
Bu Kanunun 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleriyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
kapsamında haczedilen menkul malların ve gayrimenkullerin satışına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
Buna göre, Kanunun;
 1 nci maddesiyle, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile
satılmasına imkân sağlanmaktadır.

 2 nci maddesiyle, artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin
ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınması düzenlenmiştir.
 3 üncü maddesiyle, gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkân sağlanmaktadır.

 4 üncü maddesiyle, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle
ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmektedir.
 5 inci maddesiyle, menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlanmıştır.
Yürürlük tarihi: 22/4/2021.

Geçici vergi dönemleri üçer aylık olmakla birlikte, beyan edilecek kazancın hesaplanmasında 3, 6, 9 ve 12
aylık mali tablolar esas alındığından, tüm yıl %25 oranında vergilendirilmiş olacaktır.
2) İçecek ve Tütün mamüllerinde ÖTV’nin komisyoncuya veya konsinyi işletmelere verildiği anda doğması
ÖTV Kanununun “Vergiyi doğuran olay” başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca, komisyoncular
vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya tesliminde ÖTV doğmaktadır.
Bu Kanunun 8 inci maddesi ile ÖTV Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan
değişiklikle, ÖTV Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki içecek ve tütün mamüllerinin, komisyoncular
vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından komisyoncuya veya konsinyi
işletmelere verildiği anda vergilendirilecektir.
Yürürlük tarihi: 22/4/2021.
3) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda sayılan menkul malların ve gayrimenkullerin satış
işlemlerinde değişiklikler yapılması
Bu Kanunun 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleriyle, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
kapsamında haczedilen menkul malların ve gayrimenkullerin satışına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.
Buna göre, Kanunun;
 1 nci maddesiyle, muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile
satılmasına imkân sağlanmaktadır.

 2 nci maddesiyle, artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin
ödemeleri gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınması düzenlenmiştir.
 3 üncü maddesiyle, gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkân sağlanmaktadır.

 4 üncü maddesiyle, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle
ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmektedir.
 5 inci maddesiyle, menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına imkan sağlanmıştır.
Yürürlük tarihi: 22/4/2021.

4) Bazı sektör çalışanlarına destek verilmesi
Bu Kanunun 6 ncı maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesinde yapılan
değişiklikle, bazı sektör çalışanlarına Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme
yapılması düzenlenmektedir.
Buna göre, aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi
bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden
faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem
için, günlük 50 TL ödeme yapılacaktır. Ayrıca halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek
tutarı 50 TL’ye çıkarılmıştır.
Yiyecek ve içecek sektörü, internet kafelerin faaliyetleri, spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş
sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor
eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) spor
tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf, vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları,
tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler), yüzme kulüplerinin faaliyetleri, form tutma ve
vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, bilardo salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları ve lunaparkların
faaliyetleri, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi (yiyecek ve içecek sunum hizmetleri hariç), bozuk
para veya jetonla çalışan oyun makinelerinin işletilmesi (langırt, tilt, atari salonları, vb.), güzellik
salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür vb.nin bir arada sunulduğu salonlar)
(sağlık bakım hizmetleri hariç), hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri, kaplıca, ılıca, içmeler, spa
merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç) zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum,
vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç)
Buna ilavaten, aynı Kanunun 7 nci maddesiyle, yukarıdaki sektörlerde faaliyet gösteren işyerlerinde
çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primleri İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.
Buna göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yukarıda sayılan özel sektör işyerlerinde
2021/Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında
bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi
uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi
primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup
edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.
Yürürlük tarihi: 22/4/2021.
5) Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya
çıkarılması

Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama
kazancına göre belirlenmektedir.
Bu Kanunun 9 uncu maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 17 nci
maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş
göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem 12 aya çıkarılmıştır.
Ayrıca belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit
belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Buna
göre, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi
bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin
başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir.
Yürürlük tarihi: 22/4/2021.
6) Prim teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlanabilme imkanının kaldırılması
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 17 nci maddesi uyarınca, 5510 Sayılı
Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde
yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi
takip eden 6 ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla
6 aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden
yararlanılabilinmekte veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki,
destek ve indirimi ile değiştirilebilmektedir.
Bu Kanunun 10 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan
değişiklik uyarınca geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacaktır.
Buna göre, 5510 Sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden
yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve
indirimlerden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim
teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecektir.
Yürürlük tarihi: 1/5/2021.
Saygılarımızla,

kaynak: iktisat Bağımsız Denetim Anonim Şirketi

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil