Ana Sayfa GENEL 26 Ekim 2023 183 Görüntüleme

Yatırım Teşvik Belgesinde Yer Alan Yatırımın Finansmanı İçin Katlanılan Faiz ve Kur Farkları İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplamasında Dikkate Alınır mı? Yasin TOPAL Vergi Müfettişi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde yatırımlara destek sağlamak amacıyla indirimli kurumlar vergisi uygulaması bulunmaktadır

Yasin TOPAL
Vergi Müfettişi
Yazar Hakkında

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde yatırımlara destek sağlamak amacıyla indirimli kurumlar vergisi uygulaması bulunmaktadır. Gerekli koşul ve şartlara göre yatırıma katkı tutarı ve vergi indirim oranı belirlenir. Vergi indirimi uygulanmak suretiyle belirlenen yatırıma katı tutarı kadar eksik kurumlar vergisi tahsil edilerek yatırımlar desteklenmektedir.

Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırım tutarı üzerinden yatırım katkı tutarı hesaplanacaktır. Fakat yatırım teşvik belgesinde yer alan her yatırım tutarı yatırım katkı tutarı hesabında dikkate alınamayacaktır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A maddesinde; “…Cumhurbaşkanı…

ç)Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya,

yetkilidir…” Hükmü yer almaktadır.

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “Vergi İndirimi” başlıklı 15/6’ncı maddesinde; “Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap- İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar vergi indirimi desteğinden yararlanamaz.” Hükmü yer almaktadır.

Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırımın finansmanı için katlanılan faiz ve kur farklarının yatırım katkı tutarının hesabında dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi hesaplanmasında tereddütler bulunmaktadır.

163 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;

“…

1. Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte; işletme dönemine ait olanların ise, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması,

2. Döviz kredisi kullanılarak yurt dışından sabit kıymet ithal edilmesi sırasında veya sonradan bu kıymetlere ilişkin borç taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarından, sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların, kıymetin maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta; aynı kıymetlerle ilgili söz konusu dönemden sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılması,

mümkün bulunmaktadır…”

Hükmü yer almaktadır.

334 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde;

“…

III. KUR FARKLARI

163 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, aktifleştirme tarihine kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerektiği açıklanmış bulunmaktadır.

Lehe oluşan kur farklarının da aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetle ilişkilendirilmesi, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten düşülmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerekecektir. Ayrıca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak kullanılmışsa o yönteme göre işlem yapılmasına devam edilecektir…” Hükmü yer almaktadır.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 17/07/2014 tarih ve 84098128-125[32A-201322]-436 sayılı özelgesinde“…Yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, aktifleştirme tarihine kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi; aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması mümkün bulunmakta olup 163 ve 334 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir.

Öte yandan faiz giderleri ve kur farkları, indirimli kurumlar vergisine esas olan yatırıma katkı tutarını değiştirmeyecek, Ekonomi Bakanlığının teşvik belgesine göre belirlenen indirimli kurumlar vergisine esas yatırıma katkı tutarı finansman giderleri dolayısıyla artmayacak veya azalmayacaktır…”

Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu özelgeye göre yatırımın maliyetine intikal ettirilen faiz giderleri ve kur farkları yatırım katkı tutarının hesabında dikkate alınamayacaktır.

Kaynakça

1) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

2) 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

3) 163 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

4) 334 seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

5) İzmir Vergi Dairesi Başkanlığının 17/07/2014 tarih ve 84098128-125[32A-201322]-436 Sayılı Özelgesi

kaynak: https://www.alomaliye.com/2023/10/25/yatirimin-finansmani-icin-katlanilan-faiz-ve-kur-farklari/

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil