Ana Sayfa GENEL 28 Şubat 2021 456 Görüntüleme

Özelge : Serbest meslek mensubunun aldığı kitap ve eğitim programlarının gelir vergisi ve KDV açısından durumu

T.C.RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

85550353-120.04.02[2020]-E.28855

08.12.2020

Konu

:

Serbest meslek mensubunun aldığı kitap ve eğitim programlarının gelir vergisi ve KDV açısından durumu

İlgi

:

27.01.2020 tarih ve 6073 kayıt no.lu özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, serbest meslek erbabı olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuz, yıl içerisinde çeşitli kitap ve dergiler ile eğitim programları aldığınız, kitapların bir kısmının mesleki yayınlarla ilgili olduğu, bir kısmının tarih, coğrafya gibi genel kültür ile ilgili kitap ve dergilerden oluştuğu (hukuk kitapları, tek düzen hesap planı kitapları, kullanılan muhasebe programlarına ait kitaplar, office programları kitapları (Word, Excel, PowerPoint gibi), bağımsız denetim kitapları) ve eğitim programlarının (online hukuk, bağımsız denetim, office programları) olduğu belirtilerek, bu kitap ve dergiler ile eğitim programlarına ilişkin harcamaların mesleki yayın alımı kapsamında gider olarak ya da Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yıllık beyannamede indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve bu harcamalara ilişkin faturalarda gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun; “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65 inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

 Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır…” hükmü yer almıştır.

Aynı Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasında serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, aynı fıkranın (6) numaralı bendinde de alınan mesleki yayınlar için ödenen bedellerin kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği öngörülmüştür.

Yine aynı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre, beyan edilen gelirin % 10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının gelir vergisi beyannamesi ile bildirilecek gelirden indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin yer alan giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuz göz önüne alındığında, faaliyetinizin elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağı bulunan ve yapılan işin mahiyetine uygun olan hukuk kitapları, tek düzen hesap planı kitapları, muhasebe programlarına ilişkin kitaplar, office programları kitapları, bağımsız denetim kitapları ve diğer mesleki yayınlara ilişkin harcamaların, iş hacmi ile de mütenasip olması kaydıyla Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine göre serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Tarih, coğrafya, genel kültür ile ilgili kitap ve dergiler gibi mesleki faaliyetiniz yürütülmesi için zorunlu olmayan kitap ve dergiler için ödenen bedellerin ise adı geçen Kanunun 68 nci maddesi kapsamında gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu kitaplara ilişkin giderlerin Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında da indirimi mümkün değildir.

Diğer taraftan, online eğitim (hukuk, bağımsız denetim, office programları) giderleri Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesindeki serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler arasında sayılmadığından, söz konusu eğitimler için yapılan ödemelerin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak hasılattan indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, söz konusu eğitim giderlerinin anılan Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan şartların taşınması halinde, yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-13/n maddesinde, 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların tesliminin KDV den istisna olduğu,

-30/d  maddesinde; Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV nin (5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi ile yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV hariç) indirilemeyeceği,

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre,  Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi 3065 sayılı Kanunun 13/n maddesine göre KDV’den istisnadır.

Öte yandan, online eğitim giderlerinizin Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesindeki serbest meslek kazancının tespitinde indirilebilecek gider olarak kabul edilmemesi nedeniyle 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesine göre yüklendiğiniz KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bilgilerinize rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil