Ana Sayfa GENEL 5 Mart 2021 562 Görüntüleme

Özelge : Basit Usulde Vergilendirme

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

13649056-120.01.01[2019/ÖZE-11]-6522
02.02.2021
Konu : Basit Usulde Vergilendirme
14/11/2019 tarihli özelge talep formu

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ekmek, pasta ve unlu mamullerin perakende ticaretinden dolayı basit usulde vergi mükellefi olduğunuz belirtilerek, faaliyet konunuz çerçevesinde üretmiş olduğunuz ürünleri semt pazarında belediyenin tahsis etmiş olduğu yerde haftanın bir günü satmanız halinde, basit usulde vergilendirmeye devam edip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

Mezkur Kanunun “Basit Usulün Hududu” başlıklı 51 inci maddesinde, basit usulden faydalanamayacak mükellefler sayılmış olup anılan maddenin verdiği yetkiye istinaden çıkartılan 12/01/1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehirlerde bazı faaliyetleri yapan mükellefler gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.

Söz konusu kararnamede, 02/07/2013 tarihli ve 2013/5080 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyesi kurulan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerler, 95/6430 sayılı kararname kapsamı dışına çıkartılmıştır. Böylece, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunla büyükşehir kurulan yerler ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisine alınan yerlerde 95/6430 sayılı kararnamede sayılan iş grupları itibariyle faaliyette bulunan mükelleflerin, diğer şartları da taşımaları kaydıyla basit usulde vergilendirilmelerine devam olunması sağlanmıştır.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bulunmayan Çarşamba ilçesinde yaptığınız ekmek, pasta ve unlu mamullerin perakende ticareti faaliyetinden dolayı basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmakta olup  üretmiş olduğunuz ürünleri semt pazarında belediyenin tahsis etmiş olduğu yerde haftanın bir günü satmanız basit usulde vergilendirilmenize engel teşkil etmeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir
İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil