Ana Sayfa GENEL 5 Mart 2021 564 Görüntüleme

Ağaçlandırma sahası ile ilgili düzenlenen borçlanma senedinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

66813766-155[1-2018/75]-E.337135

13.11.2020

Konu

:

Ağaçlandırma sahası ile ilgili düzenlenen borçlanma senedinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesine sahip olduğunuz, mülkiyeti Hazineye ait orman arazisi üzerinde özel imar-ihya ve özel fidanlık yapımı için 49 yıllığına izin aldığınız, bu işle ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğünce tarafınıza … TL kredi tahsis edildiği belirtilerek, söz konusu krediyi amacına uygun olarak kullanacağınıza dair İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne verilmek üzere düzenlenen “Borçlanma Senedi” başlıklı kağıdın noterde onaylanması esnasında damga vergisi ve harç alınıp alınmayacağı hususunda özelge talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imzalayanlar olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı; 9 uncu maddesinde ise, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı; Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “I.Resmi işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün C/18 numaralı fıkrasında ise çiftçiler tarafından ziraî faaliyetleri ile ilgili olarak resmi dairelere verilen taahhütnamelerin damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, “Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir.” hükmüne, 41 inci maddesinde, “Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.” hükmüne, 42 nci maddesinde ise “Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede yazılı değer veya ağırlık esastır.

Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları ile kamu idarelerine verilmek üzere ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uyulacağına ilişkin olarak düzenlenen taahhütnameler hakkında bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifenin I/1  maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için nispi harç alınacağı, II/1 maddesinde de, belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların her birinden maktu esasa göre harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

Talep formunuz ekinde yer alan “Borçlanma Senedi” başlıklı kağıdın incelenmesinden; söz konusu kağıdın, gösterilen sahada özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlık yapımı işlerinin finansmanı için Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen … TL kredinin amacına uygun olarak kullanılacağına ilişkin bir taahhüt olduğu ve kredinin Tarım ve Orman Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümler çerçevesinde tahsis edileceği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, gerek Harçlar Kanununda gerekse 6831 sayılı Orman Kanununda, özel ağaçlandırma sahasında yapılacak işlerin finansmanı için Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilen kredi ile ilgili işlemlerin harçtan istisna edileceğine dair herhangi bir hükme yer verilmediğinden, krediye ilişkin “Borçlanma Senedi” başlıklı kağıdın noterde onaylanması esnasında noter harcına tabi tutulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, başvurunuza konu gösterilen sahada özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlık yapımı işinin çiftçi kayıt sistemi belgesine sahip çiftçi olarak ziraî faaliyetleriniz ile ilgili olduğunun ve taahhütname mahiyetindeki söz konusu borçlanma senedinin bu faaliyetinize ilişkin olarak resmi daireye verilmek üzere düzenlenmiş olduğunun ilgili kurumlardan alınacak yazı ile tevsiki koşuluyla, söz konusu kağıdın 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun I/C-18 fıkrası uyarınca damga vergisinden istisna tutulması mümkün bulunmaktadır. Bu hususun tevsik edilememesi halinde ise, “Borçlanma Senedi” başlıklı kağıdın, ihtiva ettiği taahhüt tutarı üzerinden 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil