Ana Sayfa Yazılar 11.01.2021 904 Görüntüleme

Sürekli Tartışma. Perakende Satış Fişleri Gider Yazılabilir mi?

ŞENOL DÖNDER

SMMM

Meslektaşlar arasında sürekli tartışma halinde olunan Perakende Satış Fişlerinin veya Akıllı Yazar Kasa Fişlerinin gider olarak yazılıp yazılmayacağı konusunda iki görüş mevcuttur. Bu tartışmaya son nokta koymak istemekteyim. Amerikayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Zaten işlerimiz yoğun ve yorucu, bir de bu konuyu hiç tartışmaya gerek duymayalım.

Bu konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğünün özelgesi aşağıda sunulmuştur.

 

Sayı:
11395140-105[233-2012/VUK-1- . . .]–311
Tarih:
04/03/2013

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-105[233-2012/VUK-1- . . .]–311

04/03/2013

Konu

:

Perakende satış fişinde bulunması gereken hususlar ve gider olarak yazılıp yazılmayacağı.  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; belediyenin gözetiminde kurulan … halk pazarında pazarcı esnafından alışverişler karşılığında yaptığınız ödemeler için satış fişleri aldığınız ve bunların bir örneğini ekte sunduğunuz belirtilerek söz konusu fişlerin muhasebe kayıtlarında kullanıp kullanamayacağınız hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 233’ncü maddesinde “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.

1. Perakende satış fişleri;

2. Makineli kasaların kayıt ruloları;

3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.

Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.” hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan, 02/02/1985 tarih, 18654 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin E/1 bendinde “Perakende satış fişlerinde, işletme veya mükellefin adı, soyadı, vergi dairesi adı ve hesap numarası ile seri müteselsil sıra numarası yazılacaktır. Fişin düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarına ilişkin bilgilere ait yerler bulunacaktır.” denilmiştir.

Bununla birlikte 204 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “….mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.” denilmektedir.

Buna göre ticari faaliyetinize ilişkin olarak işyerinizde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldığınız ve bedeli perakende satış fişi düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış fişlerini gider yazmanız mümkün bulunmakla birlikte bir örneğini özelge talep formunuza eklediğiniz belgelerde mezkur yönetmelikte sayılan ve perakende satış fişinde bulunması gereken zorunlu hususlar bulunmadığından; söz konusu belgelerin usulüne uygun düzenlenmiş bir belge olarak kabulü ve gider olarak yazılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil