Ana Sayfa Yazılar 17.01.2021 417 Görüntüleme

Yeni Bir Vergi Daha Gündemimizde DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

ŞENOL DÖNDER (SMMM)

Bilindiği üzere daha önce gündeme gelen Değerli Konut Vergisi bu kez 15 Ocak 2021 tarih ve 31365 Sayılı Resmi Gazetede DEĞERLİ KONUT VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ ile hayatımıza girmiş bulunmaktadır .

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar olan 5 Milyon 227 bin 750 TL. yi  aşan mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisine tabidirler.

Değerli konut vergisi uygulamasında “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade etmektedir. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilir.

Taşınmazın da mesken olup olmadığı konusunda da tapu kayıtlarına bakıldığı gibi ilgili binanın kullanımına da bakılacaktır.

        Mükellef, mükellefiyetin başlaması ve bitmesi

       Değerli konut vergisinin mükellefleri, mesken nitelikli taşınmazların sahibi, varsa başkasının malından belli kurallar içinde yararlananlar , her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza sahiplik gibi tasarruf edenlerdir.

        Buna göre, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin değerli konut vergisini taşınmazın maliki öder. Mesken nitelikli taşınmaz üzerinde başkasının malından belli kurallar içinde yararlananlar varsa vergi, bu hakkın sahibi tarafından ödenir.

       Mesken nitelikli taşınmazın sahibi veya başkasının malından belli kurallar içinde yararlananlar yoksa sahibi gibi tasarruf edenler vergiyi ödemekle mükelleftir.

      Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde sahibi olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyette ise sahipler vergiden müteselsilen sorumludurlar.

        Değerli konut vergisi mükellefiyeti;

       a) Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 1319 sayılı Emlak Vergisi Vergisi Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen tutarı aştığı tarihi,

       b) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 33 üncü maddesinin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,

       c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

     takip eden yıldan itibaren başlar.

      Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı aşması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihi takip eden yılın başından itibaren değerli konut vergisi mükellefiyeti başlar.

     Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

    Değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların daha sonraki yıllarda bina vergi değerinin, beyannamenin verileceği yılda geçerli 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarın altında kalması halinde, bu durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine bildirilir ve bu durumda ilgili yıla ilişkin beyanname verilmez.

       Matrah ve nispet

       1) Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 42 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı aşan kısmı, mesken nitelikli taşınmaza ait verginin matrahını oluşturacaktır.

      (2) Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

       5.227.750 TL ile 7.841.625 TL arasında olanlar (bu tutar dahil)

       5.227.750 TL’yi aşan kısmı için                                                                            (Binde 3)

       10.455.500 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.625 TL’si için

       7.840.000 TL, fazlası için                                                                                          (Binde 6)

       10.455.500 TL’den fazla olanlar 10.455.500 TL’si için 23.524,83 TL,

       fazlası için                                                                                                                  (Binde 10)

       oranında vergilendirilir.

      (3) Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse elbirliği mülkiyet halinde sahip olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınır.

      (4) 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar ile aynı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır ve bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk Lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmaz.

      Değerli Konut Vergisinden muafiyetine giren durumlar

(1) Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaftır. Bu kurumların intifa hakkına sahip oldukları mesken nitelikli taşınmazlar da değerli konut vergisinden muaftır ve vergi, söz konusu taşınmazların kuru mülkiyet sahiplerinden de aranmaz.

(2) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanır. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanır.

(2.1) Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

(2.2) Değerli konut vergisine ilişkin olarak mükellefler tarafından beyan edilen hususların teyidi vergi daireleri tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılabilir. Muafiyetten yararlanma şartlarını taşımadığı halde muafiyetten yararlanan mükellefler ile muafiyetten yararlanma şartlarını kaybetmesine rağmen durumunda meydana gelen değişikliği bildirmeyen mükelleflerden alınması gereken vergi, cezalı olarak ve gecikme faizi ile birlikte alınır.

(3) Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaftır.

(4) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar ilk satışa, devir ve temlike konu edilmediği sürece vergiden muaftır. Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün değildir.

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil