Ana Sayfa GENEL 21 Mayıs 2021 389 Görüntüleme

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI YAYINLANDI.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI
(SERİ NO: 36)
MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde
yer alan “- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” satırı
“- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan
kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “- Sigorta ve reasürans şirketleri,” satırı “- Sigorta,
reasürans ve emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan “kanunla kurulan kamu
kurum ve kuruluşları,” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu
kurum ve kuruluşları,” olarak, “sigorta ve reasürans şirketleri,” ibaresi “sigorta, reasürans ve
emeklilik şirketleri,” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan “ifalarında” ibaresinden
sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi hüküm eklenmiştir.
“(sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna
düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan
“1.000 TL’yi” ibaresi “2.000 TL’yi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar
eklenmiştir.
“Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların
tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek
suretiyle iade amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu belgede gösterilen
tutarlar alıcı ve satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak
kayıtlara alınır. Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin
tevkif edilen KDV, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir.
Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi
sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen
şekilde düzeltme yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:
-Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda
belirtildiği şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan
sonra vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı iade etmesi
halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.
-Mükellefin, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade
edilen KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar
gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/B-7.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarınca, söz konusu
mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk
bildirimi alınır. Alınan olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşları tarafından, faturayı
düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)’da
yer alan yetkili birim amirinin kaşe ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/B-7.2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf
edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyip, üzerinde gerek duyduğu
değişiklikleri yapar. Ayrıca, nihai mal veya hizmetin ve söz konusu listedeki mal ve hizmetlerin
istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alır. Alınan
olumlu görüş üzerine ulusal güvenlik kuruluşu listeyi örneği (EK:11B)’de yer alan biçimde
onaylar.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin (II/B-17.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan
“mevzuat seti kitapları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Uluslararası Standart Kitap
Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitapları” ibaresi eklenmiş, beşinci paragrafında
yer alan “Boyama defterleri, kitap” ibaresi “Kitap” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin (III/A-4.9.) bölümünün beşinci paragrafının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“6362 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul
yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerden
sayılırlar.”
MADDE 9- Aynı Tebliğin (III/C-2.1.) bölümünde yer alan “ç)” bendinin ikinci
paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“Bununla birlikte, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci
fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin
birinci fıkrasının (i) bendindeki gider ve maliyet unsurlarından bir kısmının indiriminin kabul
edilmeyeceğine yönelik düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddesi hükmü ile paralellik arz
etmemektedir. Doğrudan işletmenin faaliyetiyle ilgili olan bu giderler için yüklenilen KDV’nin
indirim konusu yapılamaması, KDV’nin temel prensibi olan işle ilgili giderler için yüklenilen
vergilerin mükellef üzerinde kalmaması prensibi ile de çelişmektedir.
3065 sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider
ve maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d
maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin (IV/D-1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra
gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Bununla birlikte, aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde
iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması
mümkündür.”
MADDE 11 – Bu Tebliğin;
– 1, 2, 3, 5 ve 6 ncı maddeleri yayımını izleyen ay başında,
– diğer maddeleri yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil