Ana Sayfa Özelgeler 28 Ağustos 2023 315 Görüntüleme

ÖZELGE : Nakdi sermaye artırımı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

E-64597866-125-13307

04.07.2023

Konu

:

Nakdi sermaye artırımı.

İlgi

:

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin …. tarihinde nakdi sermaye artırımında bulunduğu, … özel hesap dönemini kullanmakta iken, yurt dışında bulunan ana ortağınızın hesap dönemine uyum sağlamak için, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan izin yazısı sonucunda …. tarihinden itibaren ….. özel hesap dönemine geçtiği ve bu nedenle … tarihleri arasında bir aylık kıst hesap döneminin oluştuğu belirtilerek;

– … kıst hesap döneminde nakdi sermaye indiriminden faydalanılıp faydalanılamayacağı, faydalanılacak ise bu oranın hesabında dikkate alınacak faiz oranının ne olacağı,

– 7417 sayılı Kanun ile nakdi sermaye indirimine getirilen 2022 yılı dahil olmak üzere beş hesap dönemi sınırlamasında 2022 takvim yılındaki kıst hesap döneminin dikkate alınıp alınamayacağı,

– Nakdi sermaye indiriminden … tarihinde sona erecek hesap döneminde de yararlanma hakkınızın bulunup bulunmadığı

hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

– “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinde, “(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:

 

 ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si.

 Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 olarak uygulanır.

 (7417 sayılı kanunun 49 uncu maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük: 05.07.2022) Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen dört hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanılır. Bu dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

  Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

 

– 7417 sayılı Kanunun 50 nci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15 nci maddenin on üçüncü fıkrasında (Yürürlük: 05.07.2022), “Bu maddeyi ihdas eden Kanunla, Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklik hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sermaye artırımı yapan veya ilk defa kurulan şirketler için 2022 yılı hesap dönemi dahil olmak üzere 5 hesap dönemi için uygulanır.”

hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;

– “10.6.3. İndirim uygulaması” başlıklı bölümünde; “Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem kurum kazancından indirilebilecektir. Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak ödendiği (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre indirim tutarı hesaplanacaktır.”,

– “10.6.5. Diğer hususlar” başlıklı bölümünde; “… 10.6.5.2. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan sermaye şirketleri, şartların sağlanması kaydıyla, hesap dönemlerinin sona erdiği ay itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranını dikkate alarak indirimden yararlanabileceklerdir.”

 açıklamalarına yer verilmiştir

Bu hüküm ve açıklamalara göre; … tarihinden önce …. özel hesap döneminde nakdi sermaye artırımı yapan şirketinizin diğer şartları da sağlanması halinde, 2022 yılına ilişkin hesap dönemi dahil olmak üzere 5 hesap dönemi nakdi sermaye artırımında faiz indirimine ilişkin düzenlemeden faydalanması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, özel hesap dönemi değişikliği nedeniyle oluşan …. bir aylık kıst dönem için, 2022/Eylül sonu itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranına göre bir aylık, 2023 ve sonraki takvim yıllarında biten hesap dönemleriniz için ise, ilgili yılların Eylül sonu itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranlarına göre yıllık olarak indirim hesaplanacaktır.

Söz konusu nakdi sermaye indiriminin en son … özel hesap döneminde uygulanabileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kaynak: gib.gov.tr

Benzer Haberler

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil