Ana Sayfa GENEL 2 Haziran 2023 221 Görüntüleme

Danıştay Kararı : Mali Müşavire Kanuni Defterler Teslim Edilmemiş ise Faturaların Deftere Kaydedilmemesi Nedeniyle Mali Müşavirin Müteselsil Sorumluluğu Söz Konusu Olmaz /Güncel Danıştay 9.Daire Kararı

T.C.
DANIŞTAY
Dokuzuncu Dairesi
Esas No : 2019/7110
Karar No : 2022/1863
Tarih : 16.05.2022
  • ESKİ MUHASEBECİSİNDEN GELEN KANUNİ DEFTERLERİ TESLİM/İADE ETTİĞİ
  • MALİ MÜŞAVİRE KANUNİ DEFTERLER TESLİM EDİLMEMİŞ İSE FATURALARIN DEFTERE KAYDEDİLMEMESİ NEDENİYLE MALİ MÜŞAVİRİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞU SÖZ KONUSU OLMAZ
  • MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLU SIFATIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMİRLERİNDE KANUNEN İSABET YOKTUR

İÇTİHAT METNİ

ÖZET :

  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan davacı adına, … Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait vergi borçlarının tahsili amacıyla müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen ve… Sayılı ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkindir. … Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda, şirketin yasal defter kayıtlarının yapılmaması nedeniyle oluşan mali sorumluluk nedeniyle davacı hakkında düzenlenen görüş ve öneri raporu ile ilgili mevzuat uyarınca müteselsil sorumlu olduğu, bu nedenle adına ödeme emirleri düzenlenerek 02/10/2018 tarihinde memur eliyle tebliğ edildiği iddiasıyla kararın bozulması istenilmektedir.

  … Gıda’nın indirim konusu yaptığı vergileri yasal sürede kaydetmemiş olması nedeniyle re’sen takdire gidilmesi yerinde olmakla birlikte, yasal defterlere kayıt edilmeyen indirim konusu bilgilerin bilgisayarında kayıtlı olduğu davacı tarafından iddia edildiğine göre, işlemlerin tümü bilgisayar hafızasında kayıtlı ve bilgisayar kayıtlarının her an incelenebilme olanağı bulunmakta olup, bu hususların aksi idarece ileri sürülmediği için davacı bakımından mali sorumluluğun şartlarının tahakkuk etmediği, öte yandan davacının… Gıda’nın eski muhasebecisinden gelen kanuni defterleri teslim/iade ettiği ama 2016 yılı kanuni defterlerinin kendisine hiç verilmediği hususunun yükümlü… Gıda ile muhasebecisi davacı arasındaki fesihnamede kayda geçtiği, davacının faturaları kanuni defterlere kaydetmeden bu faturalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapıp beyanname vermesinin, katma değer vergisi indirim hakkının yitirilmesine sebep gösterilebileceği, bununla birlikte büyük kısmının sahte olmadığı, gerçek bir teslim ve hizmet ifasına dayalı olduğu kabul edilen ve fiziken görülüp bilgisayara aktarılan faturalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapıp beyanname vermesi, … Gıda’nın satış faturalarının da sahih olduğu, gerçek bir teslim ve hizmete dayandığı kabul edildiği dikkate alındığında, davacının… Gıda adına tarh edilen vergi ve kesilen cezadan bütünüyle sorumlu tutulmasını gerektiren bir hal olarak kabul edilemeyeceği,

  Davacının… Gıda’nın beyannamelerini 2016 yılı Şubat ila Ekim aylarında verdiği, müteakiben sözleşmesini feshettiği, bazı faturaların da gerçek olduğu dikkate alındığında, davacının mali sorumluluğunun, eylemi/ihmali ve bu eylem dolayısıyla ortaya çıkan vergi ziyaı göz önüne alınıp takdir edilmesi gerekirken, davacıya hiç teslim edilmeyen tasdikli kanuni defterlere, (bilgisayara işlenmiş maddeten mevcut ve ibrazı mümkün) faturalar kaydedilmediği gerekçesiyle… Gıda adına salınan vergi ve kesilen cezaların tahsili amacıyla müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerinde kanunen isabet görülmediği gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunu kabul edip Mahkeme kararını kaldırarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

 

İstemin Konusu : … Bölge İdare Mahkemesi… Vergi Dava Dairesinin… tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan davacı adına, … Gıda Tekstil Trafik Müşavirliği Otomotiv ve Yedek Parça Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait vergi borçlarının tahsili amacıyla müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen ve… Sayılı ödeme emirlerinin iptali istemine ilişkindir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti: … Vergi Mahkemesinin… tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla; davacının inceleme sırasında alınan savunmasında, kayıtları bilgisayarında tuttuğu, yasal defterlerin kendisine teslim edilmemesi nedeniyle kayıtları yapamadığını, bu hususta mükellef şirket yetkilisini uyardığını beyan etmiş ise de, 3568 sayılı Kanuna göre, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin imzaladıkları KDV beyannamelerine, mükelleflerin alış belgelerinde yer alan katma değer vergileri kanuni defterlere kayıt ettiği dönemde indirim konusu olarak yansıtabilecekleri, … Gıda Tekstil Trafik Müş. Oto ve Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.’nin 2016/Şubat ila Ekim dönemlerine ilişkin yasal kayıtlar yapılmadığından ve vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı da aşıldığından, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. ve 34. maddesi hükmü uyarınca söz konusu dönemlere ait belgelerde yer alan katma değer vergilerinin indirim hakkının da kalmadığı, ilgili dönemde beyannameleri veren kişinin de davacı olması karşısında, defterlerin tutulmamış olması nedeniyle katma değer vergisi beyannamelerindeki indirimlerin reddedilmesi suretiyle asıl amme borçlusu şirket adına tarh edilen ve vadesinde ödenmeyen 2016/Şubat ila Ekim dönemlerine ilişkin vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ve gecikme faizinin tahsili amacıyla müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen dava konusu ödeme emirlerinde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti: … Gıda’nın indirim konusu yaptığı vergileri yasal sürede kaydetmemiş olması nedeniyle re’sen takdire gidilmesi yerinde olmakla birlikte, yasal defterlere kayıt edilmeyen indirim konusu bilgilerin bilgisayarında kayıtlı olduğu davacı tarafından iddia edildiğine göre, işlemlerin tümü bilgisayar hafızasında kayıtlı ve bilgisayar kayıtlarının her an incelenebilme olanağı bulunmakta olup, bu hususların aksi idarece ileri sürülmediği için davacı bakımından mali sorumluluğun şartlarının tahakkuk etmediği, öte yandan davacının… Gıda’nın eski muhasebecisinden gelen kanuni defterleri teslim/iade ettiği ama 2016 yılı kanuni defterlerinin kendisine hiç verilmediği hususunun yükümlü… Gıda ile muhasebecisi davacı arasındaki fesihnamede kayda geçtiği, davacının faturaları kanuni defterlere kaydetmeden bu faturalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapıp beyanname vermesinin, katma değer vergisi indirim hakkının yitirilmesine sebep gösterilebileceği, bununla birlikte büyük kısmının sahte olmadığı, gerçek bir teslim ve hizmet ifasına dayalı olduğu kabul edilen ve fiziken görülüp bilgisayara aktarılan faturalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapıp beyanname vermesi, … Gıda’nın satış faturalarının da sahih olduğu, gerçek bir teslim ve hizmete dayandığı kabul edildiği dikkate alındığında, davacının … Gıda adına tarh edilen vergi ve kesilen cezadan bütünüyle sorumlu tutulmasını gerektiren bir hal olarak kabul edilemeyeceği, davacının … Gıda’nın beyannamelerini 2016 yılı Şubat ila Ekim aylarında verdiği, müteakiben sözleşmesini feshettiği, bazı faturaların da gerçek olduğu dikkate alındığında, davacının mali sorumluluğunun, eylemi/ihmali ve bu eylem dolayısıyla ortaya çıkan vergi ziyaı göz önüne alınıp takdir edilmesi gerekirken, davacıya hiç teslim edilmeyen tasdikli kanuni defterlere, (bilgisayara işlenmiş maddeten mevcut ve ibrazı mümkün) faturalar kaydedilmediği gerekçesiyle… Gıda adına salınan vergi ve kesilen cezaların tahsili amacıyla müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla düzenlenen ödeme emirlerinde kanunen isabet görülmediği gerekçesiyle davacının istinaf başvurusunu kabul edip Mahkeme kararını kaldırarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz Edenin İddiaları: … Gıda Tekstil Trafik Müşavirliği Otomotiv ve Yedek Parça Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda, şirketin yasal defter kayıtlarının yapılmaması nedeniyle oluşan mali sorumluluk nedeniyle davacı hakkında düzenlenen görüş ve öneri raporu ile ilgili mevzuat uyarınca müteselsil sorumlu olduğu, bu nedenle adına ödeme emirleri düzenlenerek 02/10/2018 tarihinde memur eliyle tebliğ edildiği iddiasıyla kararın bozulması istenilmektedir.

Karşı Tarafın Savunması : Yasal dayanaktan yoksun olan temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi …. Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR :

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

SONUÇ :

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalının temyiz isteminin reddine,

2.Davanın reddine ilişkin Vergi Mahkemesi kararına yönelik istinaf başvurusunu kabul edip Mahkeme kararını kaldırarak yukarıda özetlenen gerekçeyle davanın kabulü yolundaki… Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,

3.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca, onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … Vergi Mahkemesine gönderilmesine, 16/05/2022 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi. / Palmiye Yazılım

kaynak: palmiye yazılım

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil