Ana Sayfa GENEL 9 Şubat 2024 62 Görüntüleme

Basit Usulde Ygv , Vergi Levhası , Bildirim Yükümlülükleri , Belge Düzenlemeleri Ve Diğer İşlemlerle İlgili Bilgiler.

1. Yıllık Beyanname Verilmemesi
Gelir Vergisi Kanununa 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/A maddesine
göre; kazançları basit usulde tespit olunan ticaret ve sanat erbabının, 1/1/2021
tarihinden itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna
edilmiştir. Böylece basit usule tabi olan mükellefler 2022 yılı ticari kazançları
üzerinden 2023 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir. Diğer
gelirleri nedeniyle (gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, vb.) 2023
yılı Mart ayında verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine de bu kazançlarını
dâhil etmeyeceklerdir.
Örnek 15: Taksi işletmeciliği faaliyeti dolayısıyla basit usule tabi olan ve bu
faaliyetinden 2022 yılında 80.000 TL kazanç elde eden Mükellef (O), aynı yıl sahibi
olduğu konutundan da 30.000 TL kira geliri elde etmiştir.
Bu durumda, 2022 yılında taksicilik faaliyetinden elde ettiği kazancı gelir
vergisinden istisna olduğundan Mükellef (O), kira geliri için vereceği yıllık
gelir vergisi beyannamesine basit usulde tespit edilen ticari kazancını dâhil
etmeyecektir.
2. Vergi Levhası Alınmaması
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde, gelir vergisi mükellefleri
(kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketlerinin her yıl Mayıs
ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet
eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorunda oldukları belirtilmiştir.
Basit usule tabi mükelleflerin 1/1/2021 tarihinden itibaren Gelir Vergisi
Kanununun 46 ncı maddesine göre tespit edilen ticari kazançları gelir vergisinden
istisna edildiğinden ve bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyeceğinden,
bu kapsamda bulunan mükelleflerin ticari kazançları üzerinden vergi tarhiyatı
yapılması söz konusu değildir. Dolayısıyla, ticari kazançları vergi tarhına esas
olmayan basit usule tabi mükelleflerin vergi levhası alma zorunlulukları
bulunmamaktadır.
3. Bildirim Yükümlülüğü
Basit usule tabi mükelleflerin vergi dairesine bildirmek zorunda oldukları hususlar
şunlardır:
• İşe başlama
• Değişiklikler (adres değişikliği, iş değişikliği, işletmede değişiklik)
• İşi bırakma
Basit usule tabi mükellefler işe başlama, adres, iş veya işyerlerinde meydana
gelen değişiklikler ile işi bırakma bildirimlerini İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla
(https://ivd.gib.gov.tr) ve İnteraktif Vergi Dairesi Mobil uygulamasını kullanarak
sistem üzerinden yapabilirler.
3.1Başlam. İşe Başlama

İşe başlama bildirimi basit usule tabi mükellef tarafından imzalanarak kendilerince
veya Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna
göre yetki almış meslek mensuplarınca işe başlama tarihinden itibaren 10 gün
içinde ilgili vergi dairesine yapılır.
İşe başlama/bırakma bildiriminin 1136 sayılı Kanuna göre ruhsat almış avukatlar
veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından
imzalanarak yapılması hâlinde, ayrıca mükellefçe de imzalanmış olması aranmaz.
Ancak mükellef imzası bulunmayan işe başlama/bırakma bildiriminin 1136 sayılı
Kanuna göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış
meslek mensupları tarafından imzalanarak yapılması hâlinde;
• Avukatlar için işe başlama bildiriminin yapılmasını da içeren
vekâletnamenin aslı veya noter onaylı örneği ya da usulüne uygun olarak
düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekâletnamenin avukat tarafından
uygunluğu onaylanmış imzalı bir örneği,
• Meslek mensupları için işe başlama bildiriminin yapılmasını da içeren
vekâletnamenin aslı veya noter onaylı örneği ya da 3568 sayılı Kanuna
göre yetki almış meslek mensupları ile mükellef arasında imzalanan ve
işe başlama bildirimlerini vermeye ilişkin yetkiyi de içeren sözleşmenin
aslı veya noter onaylı örneği,
aranır.
Mükellefiyet tesisi işlemleri için, İşe Başlama/Bırakma Bildirimiyle birlikte gerekli
kontrol ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla nüfus cüzdanının aslının
vergi dairesi personeline ibraz edilmesi, işyeri bilgilerinin İşe Başlama/Bırakma
Bildiriminde yer alan ilgili alanlara yazılması yeterlidir.
3.2. Değişiklikler (Adres Değişikliği, İş Değişikliği, İşletmede Değişiklik)
Mükellefler adres, iş veya işyerlerinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin
meydana geldiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde dilekçeyle bağlı oldukları vergi
dairesine bildirmek zorundadırlar.
3.3. İşi Bırakma
Vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona
ermesi işi bırakmayı ifade eder. Mükelleflerden işi bırakanların, bu durumu 1 ay
içerisinde vergi dairesine bildirmesi gerekmektedir.
Gerçek kişilerde ölüm işi bırakma hükmünde olup, ölüm halinde mirası
reddetmemiş mirasçılar tarafından bildirimde bulunulması gerekir. Mirasçılardan
herhangi birinin ölümü bildirmesi diğer mirasçıları bu ödevden kurtarır.

4. Belge Düzeni
4.1. Kullanılacak Belgeler
Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler, hasılatları ile ilgili olarak, Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, perakende satış vesikaları ve ilgili mevzuatta
sayılan diğer belgeleri düzenlemek ve kullanmak zorundadırlar. Aynı zamanda
kendilerine yapılan mal ve hizmet teslimleri için fatura, müstahsil makbuzu,
gider pusulası ve Vergi Usul Kanunu gereğince uygun olan diğer belgeleri almak
zorundadırlar.
Mükellefler, vergi matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini belgelendirmeye
mecburdurlar.
4.2. Belge Temini
• Basit usule tabi mükelleflerin kullandıkları belgeler ve zarflar sadece
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından
bastırılmaktadır.
• Bu mükellefler belgelerini bağlı oldukları oda veya birlikten temin
edeceklerdir.
• Mükelleflerin bulunduğu yerde bağlı oldukları oda veya birlik yoksa veya
bulunduğu yerde bağlı olacağı oda veya birlik kurulmamış ise; en yakın oda
veya birliğe veya karma odaya kayıt yaptıracaklardır. Belgelerini de kayıt
yaptırdığı bu odadan temin edeceklerdir.
• Basit usule tabi olup meslek odalarına üye kayıtları yapılamayan; traktörle
nakliyecilik yapanlar, hususi oto ile ticari faaliyette bulunanlar, biçerdöver
işletmecileri ile inşaat ustaları gibi mükellefler, kullanacakları belgeleri
ikinci sınıf tüccarların tabi oldukları esaslar çerçevesinde (anlaşmalı
matbaalara bastırmak veya noterlere tasdik ettirmek suretiyle) temin
edebilecekleri gibi diledikleri takdirde faaliyette bulundukları yerdeki
herhangi bir oda veya birlikten de temin edebileceklerdir.
4.3. Belge Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslar
Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler, ikinci sınıf tüccarların tabi
olduğu usul ve esaslar dâhilinde belge düzenlemek durumundadırlar.
Ancak; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesindeki yetkiye
istinaden çıkarılan 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, basit usule tabi
mükelleflerin;
• Belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura
düzenlemeleri,
• Düzenlenen faturanın alıcıya ilişkin bilgiler yerine “… tarihli toplam
hasılat” ibaresinin yazılması,
şeklinde kolaylık sağlanmıştır.
Söz konusu uygulama, aynı usul ve esaslar dâhilinde 323 Seri No.lu Gelir
Vergisi Genel Tebliği ile 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu imkândan
yararlanmak isteyen mükellefler, müşterilerinin istemeleri halinde fatura veya
perakende satış vesikası (dolmuş işletenler hariç) vermek zorundadırlar.
4.4. Belgelerin İptali
Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerden işlerini terk edenlerin
kullanmadıkları belgelerin iptal işlemleri, belgeleri veren oda veya birliklerce
yapılacaktır. Ancak, belgelerini anlaşmalı matbaalara bastırmak veya noterlere
tasdik ettirmek suretiyle temin eden mükelleflerin belgelerinin iptali ise vergi
dairelerince yapılacaktır.
İşini terk edenlerden, söz konusu belgeleri ibraz edemeyenler ile eksik belge
ibraz edenler veya belgelerini kaybettiğini bildiren mükelleflerin durumu,
belgeyi veren oda veya birliklerce düzenlenen tutanak ile tespit edilecektir. İşini
terk edenlerden belgelerini anlaşmalı matbaalara bastırmak veya noterlere
tasdik ettirmek suretiyle temin eden mükelleflerden, belgeleri ibraz edemeyenler
ile eksik belge ibraz edenler veya belgelerini kaybettiğini bildiren mükelleflerin
işlemleri ise vergi daireleri aracılığı ile yapılacaktır. Bu mükellefler hakkında
bir taraftan usulsüzlük cezası kesilirken, diğer taraftan ilgili dönem vergi
matrahlarının tespiti için takdir komisyonuna sevk işlemi yapılır.
4.5. Kayıtların Tutulması
Basit usule tabi mükelleflerin kayıtları, mükelleflerin “Aracılık ve Sorumluluk
Sözleşmesi” düzenledikleri meslek odaları veya meslek mensupları aracılığıyla
Defter-Beyan Sistemi üzerinde tutulacaktır.
Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer
aylık kayıtlar, “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek odaları
veya meslek mensupları aracılığıyla izleyen ayın sonuna kadar Defter-Beyan
Sistemine kaydedilir.
Vergi Usul Kanununun defter tutma mecburiyetine ilişkin hükümleri, Gelir Vergisi
Kanununa göre kazançları basit usulde tespit edilenler hakkında uygulanmaz.
4.6. İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzenlenmesi
Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin taşıt ve diğer sabit kıymetlerini
satmaları dolayısıyla fatura düzenleme yükümlülükleri bulunmamaktadır.
Bu mükelleflerce yapılan taşıt satışlarının noter satış sözleşmesi ile diğer
sabit kıymet satışlarının ise söz konusu sabit kıymetleri satın alan mükellefler
tarafından düzenlenecek gider pusulası ile tevsik edilmesi mümkündür.
4.7. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenlediği veya
Kullandığı Tespit Edilen Mükelleflerin Durumu
Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler, bu hususun kendilerine tebliğ
edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren gerçek usulde vergilendirilmeye ve
ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tabi olmaya başlarlar.
5. Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin, bir takvim yılı içinde aldıkları
mallara ve hizmetlere ait alış belgeleri ve yaptıkları giderler ile hasılat belgeleri,
kayıtlarının tutulduğu bürolarda muhafaza edilecektir. Cari takvim yılına ilişkin
belgelerin ibrazı da bu bürolardan talep edilecektir.
Cari takvim yılı kayıtlarının tutulması ve vergilendirmeyle ilgili tüm ödevler
bürolarca yerine getirilecektir. Cari takvim yılına ait belgeler muhafaza edilmek
üzere mükellefe teslim edilecek ve bu belgeler ilgili bulundukları yılı takip eden
takvim yılı başından başlayarak 5 yıl süre ile mükelleflerce muhafaza edilecektir.
Mükelleflerce, bir takvim yılı içinde aldıkları mallara ve hizmetlere ait alış
belgeleri ve yaptıkları giderler ile hasılat belgelerinin, ilgili bulundukları yılı
takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklanması ve yetkili makam ve
memurların talebi üzerine ibraz edilmesi zorunludur.
6. Tevsik Zorunluluğu
Hazine ve Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden;
• Birinci ve ikinci sınıf tüccarların,
• Kazançları basit usulde tespit edilenlerin,
• Defter tutmak zorunda olan çiftçilerin,
• Serbest meslek erbabının,
• Vergiden muaf esnafın,
kendi aralarında yapacakları ticari işlemler ile nihai tüketicilerden mal ve hizmet
bedeli olarak yapacakları 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerini, aracı finansal
kurumlar (5411 sayılı Kanunda tanımlanan banka, 6493 sayılı Kanun kapsamında
yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları, 6475 sayılı Kanuna göre kurulan Posta ve
Telgraf Teşkilatı A.Ş.) kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu
kurumlarca mevzuatlarına göre düzenlenen belgelerle (dekont, hesap bildirim
cetveli, alındı vb.) tevsik etmeleri zorunludur.
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar
kanalıyla yapılması, bu zorunluluğu ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak Vergi Usul
Kanununda yer alan belgeleri düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.
7. Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılması
Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerden isteyenler ödeme kaydedici
cihaz kullanabileceklerdir.
8. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yanında Çalışan Ücretlilerin Durumu
Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin kendi işyerlerinde bilfiil
çalışmaları veya bulunmaları şarttır. Ancak, bu mükelleflerin işlerinde yardımcı işçi
çalıştırmaları veya çırak kullanmaları bu şartı bozmayacaktır.
7349 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 64 üncü maddesi
1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu
düzenleme ile bu madde kapsamında bulunan; kazançları basit usulde tespit
edilen ticaret erbabı yanında çalışanların elde ettikleri ücretler, işverenlerin tevkifat
yapma yükümlülüğü bulunmadığından tevkifata tabi olmayan ücret kapsamında
değerlendirilecektir.
Ayrıca bu kapsamda bulunan hizmet erbabının vergi karnesi almasına ve karnesini
vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmesine gerek
bulunmamaktadır. Bu kapsamda olanların 1/1/2022 tarihinden itibaren elde
ettikleri tevkif suretiyle vergilendirilmemiş ücret gelirleri Gelir Vergisi Kanununun
genel hükümlerine tabi olacaktır.
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi
uyarınca, bu kapsamda bulunan hizmet erbabının 1/1/2022 tarihinden itibaren
elde ettiği ücret gelirlerine ilişkin matrahlarının, asgari ücretin yıllık gelir vergisi
matrahını aşmaması halinde, istisna kapsamına giren bu ücretleri için yıllık
beyanname verilmeyecektir.
Hizmet erbabının elde ettiği ücret gelirlerinin, istisna tutarını aşması halinde
ise elde edilen ücret gelirinin tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan
edilecek ve hesaplanan gelir vergisinden asgari ücret üzerinden hesaplanan yıllık
gelir vergisi mahsup edilerek ödenecek vergi hesaplanacaktır.
Örnek 16: Basit usule tabi mükellefin yanında çalışan Bay (Ö) tevkif suretiyle
vergilendirilmemiş yıllık brüt 68.850 TL (aylık brüt ücret ilk 6 ay 5.004 TL, ikinci 6
ay ise 6.471 TL) ücret geliri elde etmektedir.
Bay (Ö)’nün 2022 yılında elde ettiği ücret gelirinin matrahı, asgari ücretin yıllık
gelir vergisi matrahını aşmadığından, istisna kapsamında kalan bu ücret geliri için
yıllık beyanname verilmeyecektir.
Örnek 17: Basit usule tabi mükellefin yanında çalışan Bay (P) tevkif suretiyle
vergilendirilmemiş aylık brüt 8.000 TL ücret geliri elde etmektedir.
Bay (P) tevkif suretiyle vergilendirilmemiş 2022 yılı toplam ücret gelirini 1–31
Mart 2023 tarihleri arasında yıllık beyannameyle beyan edecek ve yıllık beyanı
üzerine yapılacak hesaplama aşağıdaki şekilde olacaktır.

BRÜT ÜCRET  :                                            96.000,00

SİGORTA PRİMİ  :                                       14.400,00

MATRAH :                                                     81.600,00

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ   :          15.532,00

İSTİSNA MATRAH :                                    58.522,00

ASGARİ ÜCRETİN VERGİSİ :                   10.104,50

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ :                    5.427,50

9. İşyerinin Kira Olması Halinde Kira Ödemesi
Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin vergi kesintisi yapma
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Basit usule tabi mükellefler işyeri olarak
kiraladıkları gayrimenkul için ödedikleri kira üzerinden vergi kesintisi
yapmayacaklardır.
İşyeri kiralamalarında miktar sınırlaması olmaksızın kira ödemelerinin, banka veya
Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi
zorunluluğu bulunmaktadır.
Banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. aracı kılınmak suretiyle, para yatırma
veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat
ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden
bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri
üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır.
İşyeri kirasının, müşteriden alınan çek ile ödemesinin yapılması durumunda çekin
elden kiralayan kişiye ciro edilmesi ve bu kişinin bankadan çeki tahsil etmesi ile
tevsik şartı yerine getirilmiş sayılır.
Getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, kazançları basit usulde
tespit edilenler hakkında o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az
olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir. Bu ceza kiracı ve
kiralayana ayrı ayrı uygulanır.
10. Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Genç Girişimci Kazanç
İstisnası
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesine göre, ticari, zirai veya
mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis
olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış
tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren
üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000
Türk lirasına kadar olan kısmı maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden
müstesnadır. Ayrıca aynı maddede, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç
elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde
dahi yıllık beyanname verileceği belirtilmiş olup genç girişimcilerde kazanç
istisnasından faydalanılabilmesi için beyanname verilmesi gerekmektedir. Basit
usule tabi mükelleflerin Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesine göre tespit
edilen ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildiğinden ve bu kazançları
beyan edilmeyeceğinden basit usule tabi mükelleflerin genç girişimcilerde kazanç
istisnasından yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.
Ancak kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin, bu kazançlarının tamamının
gelir vergisinden istisna edilmesi ve dolayısıyla beyanname verilmemesi
nedeniyle genç girişimcilere yönelik olarak öngörülen 75.000 TL’lik kazanç
istisnasından yararlanılmaması, bu mükelleflerin genç girişimci şartlarına haiz
olup olmadıklarının tespitine engel teşkil etmemektedir. Dolayısıyla basit usule
tabi mükelleflere talep etmeleri halinde 5510 sayılı Kanunun 81 nci maddesinin
birinci fıkrasının (k) bendi kapsamında sağlanan sigorta prim teşvikinden
yararlanmalarını teminen, bağlı bulundukları vergi dairelerince Gelir Vergisi
Kanununun mükerrer 20 nci maddesi ve 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliğinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarına dair yazı verilmesi mümkün
bulunmaktadır.
11. Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Katma Değer Vergisi
Uygulaması
Kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den
istisna edilmiş olup, bu mükelleflerin KDV Beyannamesi vermesine gerek
bulunmamaktadır.
• Kazançları basit usule tabi mükellefler, mal teslimleri ve hizmet ifalarında KDV
hesaplamayacakları için bunlardan mal ve hizmet alan mükelleflerin indirim
konusu yapacakları bir KDV tutarı da söz konusu olmayacaktır.
• Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden mal ve hizmet satın alan
kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler, ödedikleri KDV’yi gider veya
maliyet olarak dikkate alacaklardır.
Ancak, kazançları basit usulde tespit edilen ve işlemleri KDV’den istisna olduğu
halde düzenledikleri belgelerde KDV gösteren veya “KDV dâhildir” mealinde bir
şerhe (belgenin KDV satırını çizerek “KDV dâhildir” yazılması veya KDV satırı yerine
belgenin herhangi bir yerine “KDV dâhildir” yazılması durumu değiştirmeyecektir.)
yer veren mükellefler, bu belgelerde ayrıca gösterilen veya iç yüzde yoluyla
hesaplanan KDV’yi takip eden ayın yirmi sekizinci günü sonuna kadar beyan edip
ödemek zorundadırlar.
Kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler, ilgili vergi dairesine yazılı
başvuruda bulunarak vergiye tâbi tutulmalarını talep edebilirler. Vergi dairesince
talep tarihinden itibaren bu mükellefler için üçer aylık dönemler halinde KDV
mükellefiyetleri tesis edilir. Bu şekilde mükellef olanlar üç yıl geçmedikçe
mükellefiyetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık sürenin bitiminden önce
mükellefiyetten çıkma talebinde bulunmadıkları takdirde mükellefiyetleri yeniden
üç yıl süre ile uzatılmış sayılır.

ek: Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen mükelleflerde Gelir Vergisi Rehberi

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil