Ana Sayfa GENEL 9 Aralık 2020 670 Görüntüleme

Hangi SGK Borçları Yapılandırılacak?

 

Yürürlüğe giren yeni torba kanunla tüm SGK alacakları, idari para cezaları ve SGK tarafından takip edilen alacakların tamamı yapılandırılıyor. SGK alacakları borcun türü, dönemine göre başvuru şekli ve süresi değişiyor.

Uzun süreden beri, bir veya en geç iki yılda bir yürürlüğe giren torba yasa silsileleri ile yapılandırılan kamu alacakları, vatandaşların beklentileri göz önünde bulundurularak çok geniş kapsamlı hazırlandı. Torba kanun, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ adı altında 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kanun ile neredeyse tüm SGK alacakları, idari para cezaları ile ilgili kanunlar gereği SGK tarafından takip edilen tüm alacaklar yapılandırılıyor. Torba kanunda SGK alacakları borcun türü, dönemine göre başvuru şekli ve süresi değişiyor. Öngörülen şekil ve süreler içinde müracaat edilmemesi halinde mezkur kanunla getirilen yapılandırma avantajlarından mahrum kalınacak.

KAPSAMDAKİ SGK PRİMLERİ

2020 yılı ağustos ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup, 17 Kasım 2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, 60/1-g kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primlerinin tamamı ile yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil) ile topluluk sigortası primi, yapılandırma kapsamında yer alıyor. Ayrıca belirtilen primlerle birlikte ilgili kanunları gereğince SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da yapılandırılıyor.

ASGARİ İŞÇİLİK YAPILANDIRMASI

31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu kanunun yayım tarihinden önce SGK tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri yapılandırma kapsamında.

PARA CEZALARI VE BORÇLAR

31 Ağustos 2020’den önce (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin olup torba kanunda belirtilen başvuru tarihine kadar kesinleşen idari para cezalarının yanı sıra şu borçlar da yapılandırma kapsamında:

* Torba kanun kapsamına giren ve 17 Kasım 2020 tarihinden önce asılları ödenen alacakların; bu tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

* SGK Ek 5 ve Ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

* Tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile tarımsal kesinti sorumlularının tevkifat borçları,

* Bağ-Kur (4/1-b) kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan ve ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler,

* 17 Kasım 2020 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken iş göremezlik ödeneği, gelir ve aylıklara ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri,

* 17 Kasım 2020’den önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; işverenlerin ve üçüncü şahısların, ilgili kanunlar gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları ve kanuni faizleri ile yapılandırmaya başvuru tarihi itibarıyla (4/1-b) kapsamındaki sigortalıların (4/1-b) kapsamındaki diğer statülerindeki prim borçları ile 17 Kasım 2020 tarihi itibarıyla ilgili kanunlar gereği durdurulmuş sürelere ilişkin primler.

BAŞVURULAR 31 ARALIK’A KADAR SÜRECEK

Çalıştırdığı işçilerden dolayı SGK borcu olan işverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla SGK işyeri sicil numarasının kayıtlı bulunduğu ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü /Sosyal Güvenlik Merkezi’ne, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Diğer borçlulardan;

* 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları tarafından e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi’ne,

* Primlerini kendi ödeyenlerce, e-devlet üzerinden şahsen veya posta yoluyla  dosyalarının olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi’ne,

* Kamu idarelerinin (4/c) borçları için e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,

* Kamu idarelerinin idari para cezaları için e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla  işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi’ne, 31 Aralık 2020’ye kadar başvuru yapılabilecek.

Diğer yandan 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçları için sigorta dosyalarının olduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Sosyal Güvenlik Merkezi’ne 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: İsa Karakaş – https://www.itohaber.com/

.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil