Ana Sayfa GENEL 15 Mart 2021 508 Görüntüleme

Elektronik Belge Uygulamasının Yaygınlaştırılması

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526) Yayımlanmış olup, bu tebliğde:

1) Sağlık Hizmeti Sunucuları ile Medikal Malzeme ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Tüm Mükelleflere E-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilmesi

Bu Tebliğin 1 inci maddesi ile 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu” başlıklı bölümünün (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

Yeni eklenen fıkra:

“6. Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).”

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükelleflerin e-Fatura uygulamasına dâhil olmaları ve e-Fatura uygulamasına kayıtlı diğer kullanıcılara faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeleri ve bunlardan e-Fatura olarak almaları zorunlu hale gelmiştir.

2) Diğer taraftan yine bu Tebliğin 2’nci maddesi aynı Tebliğin “IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir..

Yeni eklenen bent:

“d) Bu Tebliğin “IV.1.4” numaralı bölümünün (a) fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılanlar 01/07/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”

Buna göre, yukarıda sayılan mükelleflerin 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

3) e-Arşiv Fatura Özel Entegratör Kuruluşların Sistemleri Aracılığıyla Düzenlenebilmesi

Bu Tebliğin 3 üncü maddesi ile aynı Tebliğin “IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar” başlıklı bölümünün birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yeni düzenleme:

“e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, “e-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Söz konusu faturaların bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura yerine matbu (kağıt) fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kağıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere Kanunun 353 üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır.”

Buna göre, “e-Arşiv Fatura” Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla da düzenlenebilecektir.

(Not: Anayasa mahkemesinin 09.02.2021 tarihli 31390 sayılı Resmi Gazetesinde yayımlanan Anayasa Mahkemesinin, 2020/73 sayılı kararıyla bu hususla ilgili düzenlenen özel usulsüzlük caza uygulamasının anayasaya aykırı olmadığı yönünde karar vermiştir.)

Makalenin Tamamı İçin Buraya Tıklayınız

Kaynak: Berker Bostancı – https://www.hurses.com.tr

 

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil