Ana Sayfa Yazılar 20.02.2021 380 Görüntüleme

Sm ve Smmm ve Yeminli Mali Müşavirler Sizce Haksız Rekabet İle Mücadele Var mı?

ŞENOL DÖNDER

SMMM

 

Günümüzde sürekli değişen ve bir türlü tam olarak yerine oturtulamayan mali ve sgk mevzuatları yüzünden okumaya mecbur, kendini yenilemeye mecbur meslek, Mali Müşavirlik Mesleğidir. Bu mesleğin içine Mali Müşavirlik Ruhsatını alıp da bu mesleği kötü niyetlerine alet ederek her türlü sahtekarlığı veya haksız rekabeti uygulayan soytarıları katmıyorum.  Bu kadar çok işlerin olması ve bu kadar çok işi yapıp düşük ücret alınmasının tek sebebi de bu soytarılardır. Oysa bunca işi olan Mali Müşavirlerin yaşam kalitesinin daha yüksek olması gerekmekte-dir. Üzülerek belirtmek isterim ki bizi bu yaşam kalitesine ulaşmamamızın sebebinden biri de  Odalarımız ve Türmob’dur. Sürekli aynı şeyleri söyleyip sempozyumlar düzenleyen Türmob bir adım ileri gidip te bu soytarıları temizleyememektedir.

21 Kasım 2007 tarih ve 26707 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet Ve Reklam Yasağı Yönetmeliği yayınlanmış, bu yönetmelikte özetle şunlara yer verilmiştir.

Haksız Rekabet Sayılan Haller

             Haksız rekabet yapmama yükümlülüğü

              Meslek mensupları, mesleki faaliyetleri kapsamında işin kabulü, reddi, yürütülmesi ve sona ermesi ile reklam yasağı kapsamına giren her türlü faaliyetlerine ilişkin olarak haksız rekabete neden olacak eylem ve davranışlarda bulunamazlar.

             Meslek mensupları arasında ve iş sahipleriyle ilişkilerde haksız rekabet

            Meslek mensupları, mesleki dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak, kendi aralarında ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde haksız rekabete neden olacak eylem ve davranışlarda bulunamazlar. Aşağıda sayılı haller özellikle haksız rekabet teşkil eder:

            a) Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak, mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde gereken mesleki özeni göstermemek.

b) Bir diğer meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahiplerini sözleşme yapmak amacıyla mevcut sözleşmelere aykırı davranmaya veya bu sözleşmeleri feshetmeye yöneltmek.

c)  İzinsiz olarak faaliyette bulunmak, yetki belgeleri ve ruhsatları iptal olduğu halde doğrudan veya dolaylı olarak mesleki faaliyete devam etmek veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde mesleki faaliyetlere doğrudan devam etmek.

             ç) Yetki belgeleri ve ruhsatları iptal olduğu veya faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu halde unvanlarında, ilan ve reklamlarında, mesleki faaliyette bulundukları intibaını yaratacak kelime veya ibareler kullanmak.

 1. ) Meslek ruhsatının kiralanması veya çeşitli menfaatler sağlayarak meslek mensubu olmayan kişilere faaliyette bulunma imkanı sağlamak.
 2. ) Mesleği yapmaları yasaklananları çalıştırmak veya bu kişilerle her ne şekilde olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak mesleki işbirliği yapmak.
 3. ) Üçüncü şahısları yanıltacak şekilde gerçeğe aykırı belge düzenlemek ve onaylamak,
 4. ) Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarına ve diğer yardımcı kişilere işlerini yerine getirirken yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek şekilde doğrudan veya dolaylı menfaat sağlamak veya önermek.

              Bir diğer meslek mensubunun çalışanlarını ve diğer yardımcı kişileri her türlü vasıtayla meslek mensuplarının veya iş sahiplerinin iş sırlarını ele geçirmeye veya açıklamaya yöneltmek.

             Bağımlı çalışan meslek mensupları bakımından aynı anda birden çok işletmede mesleki sorumluluk üstlenmek.

              Mevzuat hükümlerinin emredici kurallarına aykırı davranmak suretiyle meslek mensupları karşısında haksız şekilde avantaj elde etmek.

             Ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar ile haksız rekabet

              (1) Meslek mensupları, mesleki dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak, ücret ve mali nitelikteki uygulamalarda haksız rekabete neden olacak eylem ve davranışlarda bulunamazlar. Aşağıda sayılı haller özellikle haksız rekabet teşkil eder:

 1. a) Asgari ücret tarifesinin altında ücret talep etmek veya ücretsiz hizmet vermek.
 2. b) Ücret tarifesindeki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, yapılacak hizmet veya iş sonucu elde edilen menfaat üzerinden iş sahibi ile ortaklık pay anlaşmaları yapmak.
 3. c) Bir meslek mensubuna olan ücret borcunu ödememiş iş sahibine hizmet vermek.

             ç) İş sahiplerinden emanet para toplamak, alınan ücrete karşılık olmak üzere gerçeğe aykırı serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek.

 1. d) Sözleşme değerinin altında serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek veya hiç düzenlememek;  mali yükümlülüklerini yerine getirmemek.
 2. e) Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir menfaat sağlamak veya vaat etmek suretiyle iş almak.
 3. f) İş sahiplerine menfaat sağlamayı vaat etmek veya menfaat sağlamak ve bu suretle iş almak.
 4. g) İş sahiplerine ait veya iş sahiplerinden elde edilen bilgileri kullanmak suretiyle ekonomik çıkar sağlamak.

             ğ) Çalışanlara iş mevzuatında öngörülen ücret ve sosyal hakları vermemek veya maliyetleri düşürmek için yasal zorunlulukları yerine getirmemek.

             Reklam yoluyla haksız rekabet

             (1) Meslek mensupları, mesleki dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak, reklam yoluyla haksız rekabete neden olacak eylem ve davranışlarda bulunamazlar. Aşağıda sayılı haller özellikle haksız rekabet teşkil eder.

 1. a) Meslek mensuplarının dürüstlüğü, güvenirliği ve tarafsızlığı hakkında yanlış ve asılsız beyanlarda bulunmak.
 2. b) Meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini yanlış ve yanıltıcı veya yersiz açıklamalarla kötülemek.
 3. c) Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunmak.

             ç) Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak.

 1. d)  Sahip olmadığı meslek unvanını kullanmak.
 2. e) Bu Yönetmelik ile belirlenen reklam ilke ve kurallarına aykırı davranmak.
 3. f) Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak.

Bunca yapılabilecek haksız rekabetleri harfi harfine sayabilen ve Yönetmelikte belirtilenlerin üzerine kararlılıkla hangi oda veya hangi Türmob ilerleyebilmiştir.

Günümüzde bu  yönetmelikte belirtilen haksız rekabet unsurlarını yapmak için sıraya giren meslektaş diyemeyece- ğim bir sürü soytarılar mevcuttur. Bu kadar çok soytarıların olduğu bu kutsal mesleğimizi. icra edebilmek imkansız- laşmıştır.

3568 sayılı yasamızın çıktığı günü sevinçle karşılamış ve her şeyin daha güzel olacağına yürekten inanmıştık. Meğer aldanmışız. Yasada eksiklikler var mıdır? Evet. Tamamlanabilir mi? Evet. Uygulanabilir mi? Evet.

Peki Sorun ne?.. Sorun, bu haksız rekabete neden olan soytarıların aramızdan ayıklanmaması, Odalarımızın ve Türmob’un sürekli sempozyumlar düzenleyerek, her defasında aynı şeyleri dillendirmesi, bunların hiç birini icra edilmemesidir. Mesleğimiz gittik sıra daha da basit bir hale getirilmiştir. Mesleğimiz basit bir meslek değil, aksine çok fazla emek ve çalışma gerektiren, mesai gerektiren kutsal bir meslektir. Bunca emek ve bunca işe rağmen alınan ücret yeterli değildir. Bunun da sebebi kanaatimce Odalarımız ve Türmob’dur.

Meslek hayatımda şu sözü çok duymuşumdur. (Meslektaşlarımıza sahip çıkalım.)

        ” Sahip çıkılacak gerçek meslektaşlara sahip çıkmalıyız. Ruhsat alıp da her türlü sahtekarlığı yapan haksız rekabet uygulayan soytarılara değil. “

              Bu mücadelede Türmob un ve Odalarımızın yanımızda olmasıyla bizlere güç verecektir. 

Sürekli Mükelleflerin bizlere ne iş yapıyorsunuz da bu kadar ücret talep ediyorsunuz deyip işimizi mesleğimizi basit bir hale getirip aşağılamasından ben şahsen bıktım. Siz değerli meslektaşlarımın da düşünceme katıldığına inanıyorum. Saygılar.

 

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil