Ana Sayfa GENEL 23 Kasım 2023 223 Görüntüleme

İthalatta KDV matrahı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken yeni durum. / Hasan AKDOĞAN

Hasan AKDOĞAN
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

Değerli EKONOMİ okuyucuları, KDV kanunu uzun bir süredir uygulanmasına rağmen ithalatta KDV matrahı konusunda hala sorunlar çıkmakta olduğu anlaşılıyor.

Son olarak, Gelir İdaresi Başkanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne bir yazı göndermiş bulunuyor. Bu yazıda KDV Kanunu’nun 21. maddesinden ve KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “İthalatta Matrah” başlıklı maddesine dikkat çemiştir.

Tebliğde deniyor ki; ithalatta KDV matrahı hesaplanırken, İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf veya müstesna olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,-İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,-Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler dikkate alınacaktır

İthal edilen eşyanın gümrük vergisine esas olan kıymeti yukarıda belirtildiği şekilde bulunur ve beyan edilir. Madde metninde yer alan, “… gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde…” ibaresi ancak beyannamenin verilmediği veya verilemediği hallere münhasırdır. Bu durumda, ithal edilen malın gümrük vergisine esas olan kıymeti yani verginin matrahı, sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeridir. Bu değeri tespit etmek için gerekli belgeler bulunmadığı takdirde, malın gümrük idaresince resen tayin ve tespit olunan değeri, verginin matrahı olur.

İthalat KDV matrahı tespit edilirken, yukarıda açıklandığı şekilde belirlenen gümrük kıymetine, ithalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar dahil edilir. Bunlar, gümrük vergisi ve belediye payı, rıhtım resmi, damga resmi ve benzeri ithalat işlemi nedeniyle ortaya çıkan yükümlülüklerdir.

Ayrıca, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve munzam sigorta ücreti, destekleme ve fiyat istikrar fonu ve konut fonuna katılma payları gibi ödemeler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan ve yine gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar oluşan fiyat farkı ve kur farkı gibi ödemeler KDV’nin matrahına dahildir.

Bu bilgilere istinaden Gümrükler Genel Müdürlüğü tüm Bölge Müdürlükleri’ne şu talimatı vermiş bulunuyor.

Yukarıdaki bilgiler tekrarlanarak, İthalatta KDV matrahına dahil olup zamanında tahsil edilmeyen vergiler üzerinden hesaplanan ilave tutarlar da ithalatta KDV matrahını etkilemekte olup geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma girişi neticesinde 4458 sayılı Kanun’un 207’nci maddesi kapsamında tahsil edilen tutarın ithalat işlemi nedeniyle ortaya çıkan bir yükümlülük olarak 3065 sayılı Kanun’un 21/c maddesi kapsamında ithalatta KDV matrahına dahil edilmesi istenilmiştir.

kaynak: https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/ithalatta-kdv-matrahi-hesaplanirken-dikkat-edilmesi-gereken-yeni-durum/717155

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil