Ana Sayfa GENEL 26 Nisan 2021 491 Görüntüleme

18 ve 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslakları Gelen Görüşler de Dikkate Alınarak Güncellenmiştir.

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

– 17 nci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen dördüncü fıkrasıyla tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payların sermaye azaltımı yoluyla itfa edilmesi, iktisap bedelinin altında bir bedelle satılması ve iktisap tarihinden itibaren iki yıl süreyle elde tutulması halinde %15 oranında vergi kesintisi uygulanacağı,

– 35 inci maddesiyle de payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanacağı

hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükmü ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla uyarınca 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere söz konusu gider ve maliyet unsurlarının %10’unun kurum kazancının tespitinde indiriminin kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.

Konuya ilişkin açıklamalara 19 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında yer verilmiştir.

Bu konularda Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanan 18 ve 19 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ taslakları gelen görüşler de dikkate alınarak güncellenmiş olup birleştirilen taslakların geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmektedir. Güncellenmiş taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi  26.04.2021 tarihine kadar kurumlarvergisi@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

 

Söz konusu Tebliğ Taslağına ulaşmak için tıklayınız.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil