Ana Sayfa GENEL 27 Şubat 2021 358 Görüntüleme

Özelgeler : Özel hastaneye yapılan eşya temizliği hizmetleri ve laboratuvar firmasından temin edilen hizmetler ile SGK.na düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

      T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
TARİH : 07.05.2013
SAYI : 18008620-130[ÖZG-2012-40]-37

 

KONU :        Özel hastaneye yapılan eşya temizliği hizmetleri ve laboratuvar firmasından temin edilen
hizmetler ile SGK.na düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.
İLGİ: …        İlgide kayıtlı özelge talep formunda;

Hastanenizce sigortalı hastalara verilen sağlık hizmetleri nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu adına
düzenlediğiniz faturalarda KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı,

 Hastanenizde kullanılan çarşaf, havlu, elbise, nevresim, örtü, battaniye gibi eşyaların temizliği için
çamaşır yıkama işi yapan firmalardan aldığınız hizmetler için hizmeti sunan firmaların bir ay içerisinde
en az 4 fatura düzenlediği, fatura tutarlarının her bir fatura itibariyle 1.000,00 TL’nin altında kaldığı,
ancak aylık toplam bedel dikkate alındığında 1.000 TL’lik sınırın aşılması nedeniyle toplam bedele ait
KDV tutarına KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı,

Hastalardan alınan kan örneklerinin Hastanenizden alınarak laboratuvar firmasınca tetkikleri yapılmak
suretiyle sonuçların yazılı olarak Hastanenize gönderilmesi durumunda laboratuvar firmasının söz
konusu işleme ait düzenlediği faturalarda KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı
konularında görüş talep edilmekte olup, konuya ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 1/5/2012
tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın
mahiyeti ve tevkifat uygulayacak sorumlular, (3.2.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler
belirlenmiş, ayrıca 60 No.lu KDV Sirkülerinde konuya ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.
Söz konusu Tebliğin;

(3.2.5.) bölümünde, Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili
işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti
alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı

(3.2.10.) bölümünde Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların bu bölümde belirtilen temizlik, çevre ve
bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ayrıca
havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılmasının da temizlik hizmetleri
kapsamında tevkifata tabi tutulacağı,

(3.2.13.) bölümünde KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare,
kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve Tebliğde ismen belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz
konusu idare kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında tevkifat yapılacağı,
belirtilmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 60 No.lu KDV Sirküleri’nin:

      ” 2.2.4.Kısmi Tevkifat Uygulamasında Sınır” başlıklı bölümünde,

       Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı
takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı
üzerinden tevkifat yapılacaktır.
Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara
ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat
yapılacaktır.
Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin
parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların
toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.”
açıklamasına,
“2.2.2.5. İşgücü temin Hizmetleri ” başlıklı bölümünde, işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde;
hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması
ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi
karinelerin göz önünde bulundurulacağı, bu hususların varlığının, taraflar arasında bir sözleşme
yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da
dikkate alınarak tespit edileceği belirtilmiş ve laboratuvar hizmet alımına ilişkin olarak 6 numaralı örnek
verilmiştir.

Buna göre,
SGK hastalarına sunduğunuz sağlık hizmetleri nedeniyle hizmetin gerçek alıcısı konumunda olmayıp
sigorta uygulamaları çerçevesinde bedelin ödenmesini garanti eden bir başka anlatımla sigorta hizmeti
veren SGK adına düzenlenen faturalarda adı geçen kurum tarafından KDV tevkifatı yapılmasına gerek
bulunmamaktadır.
Çarşaf, havlu, elbise, nevresim, örtü, battaniye gibi eşyaların temizliğini yapan firmalarca Şirketinize
verilen hizmetlerin, birbirinden bağımsız ayrı birer hizmet şeklinde sunulması ve işlem bazında da KDV
dâhil bedelin 1.000,00 TL’yi geçmemesi kaydıyla KDV tevkifatı yapılmayacaktır.
Hastalardan alınan kan örneklerinin laboratuvar firmasınca Hastaneniz dışındaki işyerine götürülerek
orada gerekli analizler yapıldıktan sonra sonuçların bildirilmesi hizmetleri işgücü temin hizmeti
kapsamında değerlendirilemeyeceğinden söz konusu hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil