Ana Sayfa GENEL 26 Mart 2021 442 Görüntüleme

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım Ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (TEBLİĞ NO: 2020/4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/2)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ

KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2020/4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/2)

 

MADDE 1 – 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (uu) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“uu) Tarımsal amaçlı üretici birlikleri: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren tarımsal üretici birliklerini ve/veya 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birliklerini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Uşak” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “zirai kredilendirme belgesi” ibaresi “kredi uygunluk belgesi” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Karar kapsamında, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen, kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Karar kapsamında, Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Kredi talep konusu olan ve Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan sulama ekipmanları için yatırım kredisi kullandırılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 24 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Bu kapsamda kredilendirilecek tarım makinelerinden Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilenlerin kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesinin bulunması gerekir.”

MADDE 7 – Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesi yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/3/2020 31079

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil