Ana Sayfa Yazılar 1.06.2021 815 Görüntüleme

Vergi İncelemesinden Kurtulmanın Yolu – Erol Çember

EROL ÇEMBER

YMM

Yeminli Mali Müşavir/Partner

E-posta: erolcember@cemberymm.com.tr

 

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören ve geçtiğimiz hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen tasarı, genel kurulda kabul edildi. Kısa bir süre sonra da Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşacak.

Bu tasarının da yasalaşması ile birlikte Cumhuriyet tarihinin 37 inci vergi affı yasası hayata geçmiş olacak. Tasarının en önemli düzenlemelerinden birisi de matrah ve vergi artırımı yapılmasına ilişkin düzenleme.

Geçen haftaki yazım tasarının tamamı hakkında genel bir bilgi içermekteydi. Bu hafta ki yazımda, matrah ve vergi artırımına yönelik daha detay bilgiler paylaşacağım.

Mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak düzenlemede belirlenecek süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Gelir  ve Kurumlar Vergisi  Matrah Artırımı,

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) vergiye esas alınan matrahlarını 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil),

2016 takvim yılı için %35,

2017 takvim yılı için %30,

2018 takvim yılı için %25,

2019 takvim yılı için %20,

2020 takvim yılı için %15,

oranından ve aşağıda belirtilen tutarlardan az olmamak üzere artıracaklardır.

Asgari Matrahlar,

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, asgari matrahların aşağıda belirtilen tutarlarda olması gerekmektedir.

Asgari Gelir Vergisi Matrahları,

İşletme Esası                Bilanço Esası ve Serbest Meslek

2016 takvim yılı için              31.900.-TL                             47.000.-TL

2017 takvim yılı için              33.200.- TL                            49.800.-TL

2018 takvim yılı için              35.250.-TL                             52.900.-TL

2019 takvim yılı için              37.500.-TL                             56.200.-TL

2020 takvim yılı için              42.500.-TL                             63.700.-TL

Asgari Kurumlar Vergisi Matrahları,

2016 takvim yılı için                94.000.-TL

2017 takvim yılı için                99.600.-TL

2018 takvim yılı için              105.800.-TL

2019 takvim yılı için              112.400.-TL

2020 takvim yılı için              127.500.-TL

Artırılan matrahlar %20 oranında vergilendirilecek, üzerinden ayrıca bir vergi alınmayacaktır. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ise artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2021 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edilmez.

İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükelleflerin ilgili yıllar için belirlenecek asgari matrahları, faaliyette bulundukları ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır.

KDV ve Gelir Stopaj Vergi Artırımı,

KDV Artış Oranı (%)           Gelir Stopaj Artış Oranı (%)

2016 takvim yılı için                              3                                                     6

2017 takvim yılı için                              3                                                     5

2018 takvim yılı için                              2.5                                                  4

2019 takvim yılı için                              2                                                     3

2020 takvim yılı için                              1,5                                                  2

Mükellefler, Katma Değer Vergisini de gelir stopaj veya kurum stopaj vergilerini de 31.08.2021 tarihine kadar artırarak matrah artırımında bulunabileceklerdir. Mükelleflerin beyanname verip vermemeleri ve istisnaya tabi işlemlerinin olup olmamasına göre matrah artırımın nasıl olacağı farklılık göstermektedir. Mükelleflerin matrah artırımı imkanlarından yararlanabilmeleri için artırıma konu vergileri yasada belirtilen şekilde ve süresinde ödemeleri şarttır.

Artırılan Matrahlar Nasıl Ödenecek?

Matrah ve vergi artırımının 31.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksitinin 30.09.2021 tarihinde olmak üzere, ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte yasada belirtilen süre ve şekilde ödenmesi gerekmektedir.

Kimler Matrah Artırımından Yararlanamaz,

– Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler,

– Terör suçundan hüküm giyenler ile

– Hakkında MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından terörün finansmanı suçu veya aklama kapsamında inceleme ve araştırma yapılanlar.

Matrah artırımı hükümlerinden yararlanamazlar.

Matrah ve vergi artırımı yapılması yararlananlara çok önemli bir avantaj sağlıyor. Matrah ve vergi artırımı yapılan vergilerde, ilgili yıllar için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmasını engelliyor. Matrah veya vergi artırarak belli bir tutar ödeniyor, bunun karşılığında incelenmeme garantisi sağlanıyor. İşletmeler matrah artırımında bulunarak bir nevi dokunulmazlık kazanıyorlar. Bu durumda mükelleflerin mevcut durumlarını gözden geçirerek matrah artırımında bulunup bulunmayacakları konusunda karar vermeleri gerekmektedir.

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

Kaynak: gaziantep27.net

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil