Ana Sayfa Yazılar 9.11.2019 1272 Görüntüleme

e-FATURA UYGULAMASI NASILDIR?

ŞENOL DÖNDER

SMMM

e-Fatura, e-Fatura Uygulamasına giren mükellefler tarafından Müşterilerine verecekleri , müşteri tarafından da istenmesi ve alınması zorunlu olan faturaların kağıt belge yerine elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenmesi ve muhatabına iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan veren bir uygulamadır.

V.U.K. 509 Seri numaralı tebliğinde düzenlenen e-fatura belgesi yeni bir belge türü değildir. Kağıt ortamdaki “fatura”belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler birbirlerine e-Fatura kesmek zorundadırlar. Ancak;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde bakım,
 • İspat veya tevsik edilmek kaydıyla mükellefin ya da başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meynadana gelen arıza, kesinti ile bu sismetlerde planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla)
 • İspat veya tevsik edilmek kaydıyla kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince)
 • Bakanlık veya Başkanlık tarafından e-Belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ sirkoler ve teknik klavuz ve duyurularda belgelerin e-belge yerine kağıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi gibi nedenlerle kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyle kağıt olarak düzenlenmesi durumunda özel usulsütlük cezası kesilmez.
 • Mükelleften kaynaklanan diğer nedenlerle,e-Belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt olarak düzenlenmesi yukarıda yazılı nedenler kapsamında değerlendirilmez.
 • Yine elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgenin kanunun 13. maddesince yazılı mücbir sebepler nedeniyle elektronik ortamda düzenlenmemesi halinde Kanunun 373 üncü maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası kesilmez.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerler uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet için kağıt ortamdaki fatura (e-Arşiv uygulamasına dahil olanlar/dahil olma zorunluluğu getirilenler ise uygulamaya dahil oldukları/zorunlulukların başladığı tarihten itibaren e-Arşiv Fatura) düzenlemek zorundadırlar.

e-FATURA uygulamasına geçiş zorunluluğu

 • 2018 yılı veya mükeakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon ve üzeri olan Mükellefler,
 • 6/6/2002 tarihli 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I Sayılı listediki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dahil) Mükellefler.
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) Sayılı listediki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler.
 • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaleyetlerin yapılmasına elektronik ortamını sağlıyan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan İnternet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan İnternet reklamcılığı hizmet aracıları,
 • Hal kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal edenler    e-Fatura Mükellefi olmaları zorunludur.                                                                                         e-Fatura Geçiş Süreleri
 • 5 Milyon TL. ve üzeri olan şartını 2018  veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 01.07.2020 tarihinden itibaren,
 • 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.
 • Özel Tüketim vergisi kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK dan lisans alımı veya mezkur kununa ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ihtalini 2019 yılında gerçekleştirenler 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise lisans alımı veya imal inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 01.07.2020 tarihine kadar, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal letmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil