Ana Sayfa Yazılar 11.01.2024 340 Görüntüleme

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV Uygulamasında Değişiklik Yapıldı. / EROL ÇEMBER YMM

EROL ÇEMBER

Yeminli Mali Müşavir

Bilindiği üzere KDV tevkifatı yapmakla yükümlü bulunan vergi sorumluları tarafından tevkif edilen KDV, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi durumunda, beyan edilen bu KDV’nin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilmekteydi.

Ancak, hatırlanacağı üzere, 16/2/2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 35 Seri No.lu KDV Tebliğinin 15 inci maddesi ile tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmişti.

1 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ değişikliğinin yürütmesi, Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile durdurulmuş; bu karara karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan itiraz ise Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca 23/3/2022 tarih ve İtiraz No: 2022/3 sayılı Karar ile reddedilmişti.

Bu Karar üzerine, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 13.5.2022 tarih ve 63230 sayılı Genel Yazı’da “Danıştay Dördüncü Dairesinin 1/2/2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı Kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 35 Seri No.lu Tebliğin 15 inci maddesinin yürütmesi durdurulduğundan, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı mükelleften aranmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV’nin İndiriminde KDV’nin Ödenmiş Olması Şartı Geri Getirildi,

7491 Sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına eklenen bent ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Böylelikle iptal edilen hüküm, yasal düzenlemeyle hüküm altına alınmış oldu.

7491 Sayılı Kanun ile sorumlu sıfatıyla verilen KDV Beyanında yapılan tek değişiklik ödeme şartının getirilmesi değil aynı zamanda beyannamenin verilme ve ödeme zamanı da öne çekildi.

Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Zamanlarının Öne Çekildi,

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadardır.

7491 Sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun “Beyanname verme zamanı” başlıklı 41 inci maddesinde yapılan değişiklikle, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların katma değer vergisi beyannamelerini verecekleri tarih öne çekilerek vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci günü olarak belirlenmektedir.

Yine bu Kanunun 33 üncü maddesi ile de Katma Değer Vergisi Kanununun “Verginin Ödenmesi” başlıklı 46 ncı maddesinde yapılan değişiklikle, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların beyan ettikleri katma değer vergisi tutarlarını ödeme tarihi öne çekilerek vergilendirme dönemini takip eden ayın 23 üncü günü olarak belirlenmektedir.

Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indiriminde KDV’nin ödenmiş olma şartının getirilmiş olması, tevkif suretiyle kesilen KDV’nin indirimini yapacak vergi mükelleflerinin, alıcılar tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenip ödenmediğinin takibini yapmak zorunda kalmaları, mevcut yükümlülüklerinin daha da artmasına yol açmıştır.

Vergi idaresi söz konusu yasal düzenlemeyi hazine kaybı meydana gelmesini önlemek için gerçekleştirmiş ancak vergi mükelleflerine ek külfet getirmenin ötesinde, söz konusu verginin ödenip ödenmediğinin kontrolünün nasıl yapılacağına dair bir yöntem de belirlememiştir. Tevkif suretiyle kesilen KDV’nin indirim konusunun yapılabilmesi mükellefin kendi iradesinin dışında başka bir mükellefin vergi ödevini yerine getirip getirmemesine bağlanması, birçok mükellefin mağdur olmasına yol açacaktır.

kaynak: https://cemberymm.com.tr/Sorumlu-Sifatiyla-Beyan-Edilen-KDV-Uygulamasinda-Degisiklik-Yapildi-523u.html

İlginizi çekebilir

e-Fatura İşlemleri ( 2 )

e-Fatura İşlemleri ( 2 )

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil