Ana Sayfa Yazılar 11.04.2021 635 Görüntüleme

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

EROL ÇEMBER
Yeminli Mali Müşavir
E-posta: erolcember@cemberymm.com.trYine bir kurumlar vergisi beyan dönemi geldi çattı. 1 Nisan tarihi itibariyle başlayan kurumlar vergisi beyan dönemi, geçen yıl ki gibi uzatma olmazsa, 30 Nisan günü sona erecek. Beyan dönemi başlarken, 2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesine ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatmakta yarar var.

2020 Yılı Kurumlar Vergisi Oranı %22 Olarak Uygulanacak,

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 10. maddeye istinaden halen kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınan kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde yüzde 22 olarak uygulanacaktır.

Beyannamenin Süresinde Verilmesi,

Beyannamenin yasal süresi içinde verilmesi birçok bakımdan önem taşımaktadır. Beyannamenin yasal süresinde verilmemesinin usulsüzlük cezası yanında vergiye uyumlu mükelleflere getirilen %5 vergi indirimi avantajını kaybetmek gibi başka sonuçlar da doğurmaktadır.

2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Eksiksiz Doldurulması,

Beyannamede yer alan doldurulması gereken bütün alanlar mutlaka doldurulmalıdır. Özellikle istisnalara ve zararlara ilişkin satırların doldurulması önemlidir. Kazanç olmasına rağmen istisnalardan yararlanılmaması, bu hakkı geri getirilemez şekilde yok edebilir.

Kullanılmayan bu hakkın pişmanlık yoluyla kurumlar vergisi düzeltme beyannamesi verilerek düzeltilmesi ya da sonraki yıllarda kullanılması mümkün olmayabilir.

Beyanname Üzerindeki Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesinde kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi halinde beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde gösterilen zararların indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu, beş yıllık süre sınırı haricinde;

• Mahsubun yapılacağı beyannamede her yılın zarar tutarının ayrı ayrı gösterilmiş olması,

• Mahsup edilecek geçmiş yıl zararının ilgili olduğu dönemin beyannamesinde yer alması,

şartlarına bağlıdır.

Burada dikkat edilecek en önemli husus, 2020 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararı olarak, 2015-2019 yılları zararlarının mahsup edilebilecek olduğudur.

2016 ve 2018 yıllarında yürürlüğe giren ve “vergi affı” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ile mükelleflere kurumlar vergisi açısından da matrah artırım imkânı getirilmişti. Kurumlar vergisi açısından matrah artırımında bulunulan yıllara ilişkin geçmiş yıl zararlarının yüzde ellisi, vergi mükelleflerinin ilgili hesap döneminde kâr oluşması durumunda mahsup edilebileceğinden 2020 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin doldurulması esnasında geçmiş yıl zararlarına ait bilgilerde bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi,

Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, 2020 yılı için geçerli oran %19,62’dir.

Burada da dikkat edilecek husus; eğer 2020 yılında kazanç bulunmuyor veya yeterli değil ise Nakit Sermaye Artırımı Faiz İndirimi tutarı ertesi yıla devredebilecek ancak endeksleme yapılamayacak olmasıdır.

Konuyla ilgili olarak 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde,

• İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kâğıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmeleri gerektiği,

• Ayrıca, indirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerektiği,

açıklaması yer alıyor.

Kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan tablo, indirimden yararlanılan her yıl için doldurulacaktır. Ancak sermaye artışından gelen nakdin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin banka dekontunun her yıl vergi dairesine tekrar tekrar verilmesine kanaatimce gerek yoktur.

Kurumlar Vergisi İstisnaları,

Kurumlar vergisi istisnaları iki kısımda düzenlenmiştir.

• Zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler; ilgili dönem kurum kazancının yetersiz olması veya zarar olması nedeniyle yararlanılamayan kısmı geçmiş yıl zararları olarak devredilmekte ve izleyen yıllarda yararlanılmaktadır. Bu gruba giren istisnalar kazanç istisnalarıdır.

• Kazancın bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler, kurum kazancının yeterli olması durumunda uygulanacak indirim ve istisnalardır.

 

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler,

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu” başlıklı 34. maddesinde “Beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergiler (hayat sigorta şirketlerinde matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden yapılan kesintiler dahil), beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.” denilmektedir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin iade taleplerini Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS)’ni kullanmak suretiyle yapmaları gerekmektedir. Buna göre mükelleflerin 2020 yılı hesap dönemi içinde vergi iadesi alacağı doğması halinde iade talepleri işlemlerinin gerçekleştirilmesinde GEKSİS’de sorun yaşamamak adına faize ilişkin stopaj tutarlarının bankalardan temin edinen stopaj yazılarında yer alan tutar ile kanuni defterlerde yer alan tutarın uyumlu olması gerekmektedir.

Mükelleflerin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini düzenlerken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu şekil, içerik ve eklerine uygun bir biçimde düzenlemeleri gerekmekte olup, aksi halde özel usulsüzlük cezasına maruz kalınabilir. Ayrıca yukarıda belirtmiş olduğum üzere beyanname üzerindeki bazı hakların kaybı dahi söz konusu olabilir.

Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil