Ana Sayfa Yazılar 17.10.2019 1232 Görüntüleme

EMLAKÇILARDA TAŞINMAZ TİCARET BELGESİ…..

EMLAKÇILARDA TAŞINMAZ TİCARET BELGESİ

ŞENOL DÖNDER

SMMM

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca taşınmaz malların devir işlemi sırasında tüzel kişiliğe sahip olanlardan istenen ve bu kişinin temsilcisi dahil gayrimenkul alım satımı yapabilme izni olduğunu gösteren belgedir.

Bu Belge ile temsilci olarak belirlenen kişi, gayrimenkulü tüzel kişinin adına kiralayabilir ya da satabilir.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi için aranan şartlar şunlardır.

a) On sekiz yaşını doldurmuş olması,
b) En az lise mezunu olması,
c) Mesleki yeterlilik belgesine veya emlak yönetimine ilişkin ön lisans diplomasına sahip olması,
d) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
e) Konkordato ilan etmemiş olması,
f) Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması

Yetki Belgesi Nasıl Hazırlanmaktadır. 

a. Yetki belgesi başvurusu, yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler ile birlikte yazılı olarak yapılır. İşletmenin 12 nci maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı, başvuru tarihinden itibaren yedi gün içinde il müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit edilir.
b. İlgili kurum ve kuruluşların elektronik bilgi sistemlerinden sağlanabilen belgeler, bu sistemlerden temin edilir ve işletme adına açılan dosyada diğer başvuru evrakı ile birlikte saklanır.
c. Yetki belgesi verilmesinde aranan şartları taşıdığı anlaşılan işletmelere, başvuru tarihinden itibaren on gün içinde yetki belgesi verilir.

Emlakçılık yetki belgesi 5 yıl süreyle geçerli olacak. Yetki belgesi geçerilik süresinin 5 yılda bir yenilenmesi gerekiyor.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi yenileme başvurusu ne zaman yapılır?

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’ni yenilemek için yetki belgesi geçerlilik süresinin sona ermesinden en az 30 gün önce, yetki belgesinde herhangi bir değişiklik olmaması durumunda ise değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gün içinde bilgi sistem üzerinden yapılacak.

8- Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi nasıl iptal edilir?

Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde bu durum, şartların kaybedildiği tarihten itibaren on beş gün içinde işletme tarafından yazılı olarak il müdürlüğüne bildirilir. Bu bildirim veya şartların kaybedildiğinin il müdürlüğünce tespiti üzerine yetki belgesi aynı gün iptal edilir. Yetki belgesi iptal edilen işletme il müdürlüğünce beş gün içinde yazılı olarak yetkili idareye bildirilir.

9- Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi için son gün ne zaman?

Mevcut işletmelerin 5 Haziran’dan itibaren 18 ay içinde yani 5 Aralık 2019’a kadar durumlarını yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekmektedir.

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almayanlar için ceza Tutarı ne kadardır?

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almadan faaliyetlerini sürdüren işletlemeler için 4 bin lira ceza kesilebilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik için tıklayın

TAŞINMAZ TİCARETİ BİLGİ SİSTEMİ (TTBS) UYGULAMA KULLANICISI YARDIM  REHBER

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil