Ana Sayfa Yazılar 23.02.2021 491 Görüntüleme

Kdv Tevkifatının Kapsamı Geniştirilerek Oranları Arttırıldı – Erol Çember

Erol Çember

Yeminli Mali Müşavir

E-posta: erolcember@cemberymm.com.tr

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Resmi Gazete ile Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapılarak, KDV tevkifatının kapsamında ve oranlarında ciddi değişikliklere gidildi.
Yapılan değişikliklerin ne olduğuna geçmeden önce tevkifatın ne anlama geldiğinden kısaca bahsetmek daha doğru olacaktır.
KDV tevkifatı (kesinti, stopaj) uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.
“Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.
16.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecek düzenleme ile KDV tevkifatında (özellikle kısmi tevkifata ilişkin olarak) önemli sayılabilecek bazı değişiklikler yapıldı.
Belirlenmiş Alıcıların Kapsamı Genişletildi;
Belirlenmiş alıcılar; KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın mal ve hizmet alımında bulunan ve bu alımlara ilişkin KDV’yi (bir kısmını) karşı tarafa ödemek yerine kesip vergi dairesine ödemekle yükümlü tutulan kurumları (genellikle kamu kurum ve kuruluşları) ifade etmektedir.
Kısmi tevkifat uygulamasında KDV mükellefi olsun olmasın belirlenmiş alıcılar arasına
⎯ Sigorta ve reasürans şirketleri,
⎯ Sendikalar ve üst kuruluşları,
⎯ Vakıf üniversiteleri,
⎯ Mobil elektronik haberleşme işletmecileri
eklendi.
Yapılan bu değişiklik ile yukarda sayılan kurumlar da KDV mükellefiyetlerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın mal ve hizmet alımlarında Genel Tebliğde belirtilen mal ve hizmetlere ilişkin KDV tevkifatını yapmakla yükümlü hale gelmiştir.
Tevkifatın Kapsamı Genişletilerek, Oranları Artırıldı ;
• Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde tevkifat oranı 3/10’dan, 4/10’a çıkarıldı.
• Belirlenmiş alıcılar dışındaki KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri tevkifat kapsamına alındı.
• Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılan tevkifat oranı 5/10’dan 7/10 orana çıkarıldı.
• Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde uygulanan 5/10 tevkifat oranı 7/10 oranına çıkarıldı.
• KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetlerinde 7/10 oranında yapılan KDV tevkifatı oranı 9/10’a çıkarıldı.
• KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan yük taşımacılığı hizmeti tevkifat kapsamına alındı.
Tevkifat kapsamına personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir.
Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında 2/10, servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için KDV tevkifatı uygulanır.
• Baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından 5/10 oranında yapılan KDV tevkifatı oranı 7/10’a çıkarıldı.
• KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan reklam hizmeti alımlarında 3/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
• KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
• Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde de tevkifat uygulamasında bazı oranlar artırıldı.
Diğer Hizmetler de Tevkifat Uygulayacak Kurumların Kapsamı Genişletildi ;
5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlara ilave olarak döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları da ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır.
KDV İadesi İçin Verginin Alıcı Tarafından Ödenmiş Olması Şartı Getirildi ;
Tebliğde yapılan değişiklikle; tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesine ilişkin iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiştir.
KDV tevkifatında yapılan düzenleme göstermektedir ki, her geçen gün KDV tevkifatının uygulama alanı genişletilmekte ve oranları artırılmakta. Aslında KDV satıcı tarafından beyan edilip ödenmesi gereken bir vergiyken, yapılan düzenlemeler ile alıcı tarafından beyan edilip ödenen bir vergi haline gelmektedir.
1 ve 2 No.lu KDV Beyannameleri Birleştirilmeli ;
KDV tevkifatının uygulama alanının genişlemesi nedeniyle neredeyse bütün KDV mükellefleri 2 no.lu KDV beyannamesinin kapsamına girmiş oldu. Bu nedenle alınan mal ya da hizmetlere yönelik faturaların muhasebe kaydı yapılırken, KDV tevkifatı kapsamına girip girmediğinin dikkatli şekilde kontrolünün yapılması gerekmektedir. Tevkifat kapsamına giren mal veya hizmet alımı olduğunda da 2 no.lu KDV beyannamesinin verilmesinin unutulmaması gerekir.
KDV tevkifatının kapsamı bu kadar genişletilmişken, 1 ve 2 no.lu KDV beyannamelerinin birleştirilmesi hem meslek mensuplarına uygulama kolaylığı sağlayacak hem de 2 no.lu KDV beyannamesinin unutkanlık ya da dikkatsizlik nedeniyle verilememesinden doğabilecek olumsuzlukları da ortadan kaldırmış olacaktır.
Tüm okuyucularıma sağlıklı günler dilerim.

Kaynak:gaziantep27.net

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil