Ana Sayfa Yazılar 24.02.2021 493 Görüntüleme

Kdv Tevkifatı Kapsamında Değişikliğe Uğrayanlar Nelerdir?

ŞENOL DÖNDER

SMMM

16.02.2021 tarih ve  31397 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.03.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kdv tevkifatı kapsamında değişiklik yapılmış, bu değişiklikle daha önce belirlenmiş alıcılara uygulanan kdv tevkifatı listesine,

Sigorta ve reasürans şirketleri,

Sendikalar ve üst kuruluşları,

Vakıf üniversiteleri,

Mobil elektronik haberleşme işletmecileri, eklenmiştir.

       Peki belirlenmiş alıcılar kimlerdir?

 • 5018 Sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.

5018 Sayılı Kanuna  ekli cetvellerde yer alan idare kurum ve kuruluşlar il özel idareleri ve bunların teşkil ettiği birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ve köylere hizmet götürme birliklerini vs. bu kanuna girenlerin içinde hangi kamu kurum ve kuruluşları var olduğu aşağıda sıralanmıştır.

5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ NELERDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
Sayıştay
Adalet Bakanlığı
Millî Savunma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Diyanet İşleri Başkanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
Devlet Personel Başkanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

      Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

       Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

       Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte yapılan Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetlerinde tevkifat oranı, 4/10 oranı uygulanacaktır. Bunun dışında Belirlenmiş alıcılar dışındaki KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri tevkifat kapsamına alınmıştır.

       Belirlenmiş alıcılara karşı yapılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetle-rinde alıcılar tarafından yapılan tevkifat oranı 7/10 oranında uygulanacaktır.

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri ve fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları temin etmek suretiyle aracılık hizmeti aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından 7/10 oranında yapılan KDV tevkifatı uygulanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, belirlenmiş alıcıların haricinde kdv mükelleflerine de 7/10 oranında kdv tevkifatı uygulanması gerekmektedir.

KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde 9/10 oranında yap KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Yine burada dikkat edilmesi gereken husus, belirlenmiş alıcıların haricin-de kdv mükelleflerine de 9/10 oranında kdv tevkifatı uygulanacaktır.

Yine KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan yük taşımacılığı hizmeti de  tevkifat kapsamına alındı. Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Tevkifat kapsamına personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşın-ması amacıyla tahsis ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları ile karayoluyla yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kar-go taşıma işleri hariç) girmektedir. Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat yapmayıp, bir başka fir-maya devretmesi durumunda, taşımacılık hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. Ancak taşımacı-lık hizmetini yüklenen firma tarafından, taşımacılık hizmetini fiilen işi yapan firmadan alınan hizmet için KDV tev-kifatı uygulanır.

Baskı ve basım hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılan KDV tevkifatı oranı uygulanan oran  5/10  iken  değiştirile-rek 7/10 oranına çıkarılmıştır.

5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuru-luşlara ilave olarak döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları da ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulayacaklardır.

Ticari Reklam Hizmetleri tevkifat kapsamına alındı. KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenme-yen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu ku-rum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uy-gulamasında 3/10 oranı 4/10 olarak, 7/10 oranı 9/10 olarak değiştirilmiştir.

İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk etti-rilen KDV’nin ödenmiş olması şartı getirilmiş ödenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazır Site web sitesi kurma webmaster By Uzman Tescil